Vaststelling van het instellingscollegegeld

In sommige gevallen is Avans Hogeschool verplicht het instellingscollegegeld te vragen.

Het College van Bestuur stelt de tarieven voor het instellingscollegegeld van Avans vast. Voor de hoogte hanteren we de volgende uitgangspunten: 
 

  • Brede toegankelijkheid. We houden de tarieven zo laag mogelijk. Er is geen winstoogmerk bij de vaststelling van de tarieven voor het instellingscollegegeld.
  • Uniformiteit. We hanteren zoveel mogelijk 1 tarief voor vergelijkbare opleidingen.
  • Verantwoord gebruik van overheidsgelden voor de uitvoering van onderwijs. 
  • Kostendekkend. We hanteren als ondergrens een kostendekkend tarief. Dat bestaat vanaf 2010 uit het wettelijk collegegeld plus de gemiddelde overheidsbekostiging per student. Met daarbij een kleine aanvulling om de kosten te dekken die we specifiek maken voor studenten.
  • Strategische positionering van Avans in het Nederlandse hoger onderwijs.  

Bij vaststelling en aanpassing van de tarieven vraagt het College van Bestuur advies aan de medezeggenschapsraad.

Wij publiceren de tarieven in het Nederlands en het Engels op onze website. Mede als gevolg van veranderend overheids- en Avansbeleid behoudt Avans zich het recht voor om jaarlijks de normen waarop we de tarieven baseren, aan te passen.