Kennis delen en netwerken

We zien grote voordelen in kennis delen en netwerken. Zo organiseren we op verzoek graag een informatieve bijeenkomst voor decanenkringen. Op maat, dus gericht op de specifieke vragen van die kring. We geven daar informatie over Avans Hogeschool en de opleidingen waarover de deelnemers meer willen weten. Zo'n bijeenkomst is inclusief een lunch of borrel.

Daarnaast nemen we ook actief deel aan verschillende netwerken. Avans Hogeschool werkt samen met scholen voor Voortgezet Onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs in de regio. Samen proberen we de overstap naar het hoger beroepsonderwijs zo goed mogelijk te laten verlopen. Zodat leerlingen prettig verder kunnen leren op het hbo.

Netwerk VO-hbo 's-Hertogenbosch en omgeving

Hierbij zijn 14 middelbare scholen en de 2 hbo-instellingen uit ’s-Hertogenbosch en omstreken aangesloten. Zij organiseren onder meer activiteiten voor een betere oriëntatie op het hoger beroepsonderwijs:

  • algemene oriëntatie op hbo: een klas havo 4-leerlingen bezoekt het hbo.
  • schakelmodules: havo 5-leerlingen volgen schakelmodules bij een hbo-instelling. Zo ervaren zij wat leren op het hbo inhoudt. Zij hebben enkele weken achter elkaar op donderdagmiddag les. De schakelmodules worden in samenwerking ontwikkeld. Ook de begeleiding is in handen van hbo- en VO-docenten.
  • docenten ontmoeten elkaar 2 keer per jaar. Zij wisselen informatie uit over hun onderwijs. Delen hun kennis. En proberen knelpunten in de aansluiting op te sporen.

Contact:
Carolina van Rijsewijk
cm.vanrijsewijk@avans.nl
088 - 525 64 86

Netwerk VO-HO West-Brabant

Hierbij zijn 15 middelbare scholen uit West-Brabant, 3 Brabantse hbo-instellingen en 2 Brabantse universiteiten aangesloten. Zij kijken via het netwerk bij elkaar in de onderwijskeuken en wisselen informatie uit over hun onderwijs. Zo kunnen zij het onderwijs goed op elkaar afstemmen. Activiteiten:

  • decanen informatiemiddagen: elk kwartaal, met algemene informatie over doorstuderen én toelichting op een specifiek thema
  • werkgroepen: rondom thema’s als competentie gestuurd leren,  zelfstandig sturend begeleiden en LOB loopbaanoriëntatie en -begeleiding
  • organisatie en beheer groep: elk kwartaal bespreken VO-scholen hoe zij organisatieproblemen het hoofd gaan bieden 
  • docentuitwisseling: deelnemers regelen dat met elkaar, het netwerk faciliteert
  • studiedagen: 2 keer per jaar komen zo’n 80 tot 100 deelnemers - docenten en managers - bij elkaar om de aansluiting te verbeteren. Zij praten elkaar bij over gebruikte onderwijsmethodes. De inhoud van het onderwijs. Recente ontwikkelingen in de onderwijsomgeving. En over alle andere zaken op het gebied van studieloopbaanbegeleiding. 


Contact:
Claudia Past
cwam.past-geelen@avans.nl
088 - 525 74 79

Netwerk Regionale Mbo – Avans Hogeschool

In dit netwerk werkt Avans Hogeschool met 8 ROC’s en 1 mbo-instelling samen aan het verbeteren van het studiesucces van mbo'ers. De leden van dit netwerk zijn medewerkers vanuit het mbo en Avans-stafdiensten. Met vakinhoudelijke betrokkenheid en kennis op gebied van aansluiting mbo-hbo. Zij willen samenhang realiseren tussen de activiteiten op verschillende niveaus. En waar mogelijk synergievoordelen behalen voor visie, beleid en de uitvoering daarvan.

Ze vergroten de succeskans voor de mbo'er bij Avans Hogeschool op verschillende manieren. Door elkaar te informeren over ontwikkelingen die effect (kunnen) hebben op de doorstroom mbo-hbo. Door samen te werken aan kennisontwikkeling over aansluitvraagstukken. En door samenhang te realiseren tussen alle nieuwe en bestaande samenwerkingsverbanden.

Waar stopt het mbo, waar begint het hbo? Wat zijn de eventuele verschillen, overeenkomsten? Waar zitten de hiaten? Wat betekent dit voor de feitelijke doorstroom? Zij bespreken onder meer wetsvoorstellen als ‘Beroepsgerichte Kwalificatiestructuur’ en ‘Uitvoeringskader MBO Actieplan 2011-2015’. Studieresultaten naar aanleiding van uniforme terugkoppeling en analyse. En doorstroom van het mbo naar het hbo of loopbaanoriëntatie en -begeleiding.

Contact:
Dian Hanenbergh
ejm.hanenbergh@avans.nl
088 - 525 63 46