Social Work

Voltijdopleiding in Breda

Opbouw van de opleiding

Tijdens je studie kun je je specialiseren. Zo kies je bij een aantal opleidingen meteen een richting in de vorm van een major. En bij álle opleidingen ga je, in jaar 3 of 4, je kennis verbreden of verdiepen met een minor. Hieronder vind je de specialisaties van deze opleiding. Je minor mag je ook bij een andere opleiding volgen, tenzij jouw opleiding een verplichte minor heeft.

Specialisatie Zorg

Je richt je op mensen met langdurige en complexe problematiek. Je ondersteunt en activeert. Je werkt daarbij samen met andere professionals, zoals psychologen en verpleegkundigen.

Meer informatie

Sociaal werkers in de zorg houden zich bezig met de vraag hoe hun cliënten een zo normaal mogelijk leven kunnen leiden. Ze richten zich op mensen met langdurige of complexe problematiek. Bijvoorbeeld: verstandelijke beperkingen, psychische kwetsbaarheid, lichamelijke problemen of ouderdom. De aandacht richt zich vooral op het ondersteunen en activeren van cliënten om sociaal te participeren. Zo veel mogelijk in hun eigen kracht. Met steun van hun eigen sociale netwerken.

Sociaal werkers in de zorg ondersteunen en bevorderen de ontwikkeling en het behoud van de capaciteiten en vaardigheden van hun cliënten. Het kunnen functioneren in verschillende sociale verbanden in de primaire leefomgeving, sociale netwerken en gemeenschappen is hierbij belangrijk. De hulpverlening vindt plaats bij cliënten thuis of binnen een zorginstelling. Sociaal werkers werken samen met andere professionals, zoals psychologen en verpleegkundigen.

Specialisatie Jeugd

Als jeugdprofessional ben je breed inzetbaar. Je ondersteunt opvoeders en zorginstellingen. Je bevordert de ontwikkelingskansen van jeugdigen.

Meer informatie

De sociaal werker in het jeugddomein - hier verder jeugdprofessional genoemd - bevordert de ontwikkelingskansen van jeugdigen om uit te groeien tot autonoom functionerende en participerende volwassenen. Dat doen ze door bedreigingen die deze ontwikkeling in de weg staan te voorkomen of weg te nemen.De jeugdprofessional leert deze jongvolwassenen om zelfstandig en gemotiveerd te handelen binnen hun omgeving en om constructief bij te dragen aan de samenleving.

Jeugdprofessionals zijn breed inzetbaar. Op verzoek ondersteunen ze opvoeders in gezinnen en zorginstellingen. Ze organiseren creatief jeugdwerk en grijpen, soms tegen de zin van ouders, diepgaand in de leefsituatie van jeugdigen in. Soms bieden zij tijdelijk een passende, vervangende thuissituatie met een pedagogisch leefklimaat waar de jeugdige - en zijn of haar systeem – van kan leren. Zo dragen ze bij aan de culturele, persoonlijkheids- en burgerschapsvorming van jeugdigen. Het vertrouwen dat ouders het goede willen voor hun kinderen is daarbij het uitgangspunt.

Specialisatie Welzijn en samenleving

Je leert mensen omgaan met de complexe veranderingen in de samenleving. Je houdt je bezig met vraagstukken over leefbaarheid, gezondheid, opvoeding en veiligheid, maar ook met kunst en sport.

Meer informatie

Het uitstroomprofiel Welzijn en samenleving heeft als kernwoorden: ondersteunen, helpen, activeren, ontwikkelen en verbinden. Sociaal werkers die op dit terrein werken, houden zich bezig met vraagstukken over leefbaarheid, gezondheid, opvoeding, veiligheid, ontwikkelingssamenwerking, duurzaamheid, sport en kunst.

Deze groep sociaal werkers richt zich vooral op mensenrechten en op het bestrijden van onrechtvaardigheid en sociale ongelijkheid. Hij of zij doet dit door mensen in hun kracht te krijgen, vrij te maken en sociaal te veranderen. Met andere woorden empowerment, liberation en social change. Belangrijke aandachtspunten zijn bovendien: het bevorderen van burgerschap, sociale participatie of mensen leren omgaan met complexe veranderingen in de samenleving. Er is extra aandacht voor kwetsbare burgers, multiprobleemgezinnen en mensen uit lagere sociaal economische klassen.

In toenemende mate werken sociaal werkers in de wijk, maar ook in bedrijven, ziekenhuizen, scholen, woningbouwverenigingen, gevangenissen en reclasseringsorganisaties.

Minor GGZ Agoog

In de minor GGZ-agoog maak je kennis met 3e gebieden van de GGZ: volwassenen, kinderen/jeugd en forensische psychiatrie.

Meer informatie

Je maakt praktijkopdrachten, doet onderzoek naar agogische aspecten van het werken in de GGZ, volgt studiedagen, practica en workshops. Je gaat op werkbezoek bij forensische psychiatrie/ GGZ instelling en neemt deel aan een excursie, bijvoorbeeld naar dr. Guislain museum.

Door de specialisaties in deze minor ben je straks in staat om met cliënten met psychopathologische problematiek om te gaan.

Minor Werken in een gedwongen kader

De minor bereidt studenten voor op het werken met mensen die grensoverschrijdend gedrag vertonen, dat schadelijk is voor hen zelf en voor hun omgeving.

Meer informatie

Probleemgedrag gaat vaak gepaard met sociale, emotionele en materiële problemen en bereikt een niveau dat justitieel ingrijpen noodzakelijk wordt. Voorbeelden zijn mensen met een verslaving, psychiatrische problematiek of verstandelijke beperking. Het gaat vaak om mensen met een gebrekkige sociale redzaamheid die te maken hebben met vele vormen van sociale uitsluiting, voor wie een effectieve hulpverlening noodzakelijk is om het leven weer op de rit te krijgen.

Werken in gedwongen kader vraagt het vermogen om doelgericht samen te werken met andere instellingen binnen de ruimte die wet- en regelgeving biedt. Algemeen doel is het bereiken van gedragsverandering en verbetering van de sociale omstandigheden, waardoor de kans op herhaling van het probleemgedrag vermindert.

Minor Licht verstandelijk beperkt

Deze minor richt zich op studenten die zich willen ontwikkelen in het agogisch werken met mensen met een licht verstandelijke beperking.

Meer informatie

Mensen met een licht verstandelijke beperking hebben moeite om zich aan te passen aan de veranderende omstandigheden in het dagelijkse leven. Problemen in het dagelijkse functioneren, in het persoonlijk welbevinden, of maatschappelijk functioneren zijn het gevolg. De aard van de problematiek uit zich vaak in tekorten in het handelings- en gedragsrepertoire, in defecten in sociaal gedrag en omgang en in probleemoplossende vaardigheden.

In de welzijns- en gezondheidszorg neemt de hulpverlening aan licht verstandelijk beperkten een eigen positie in. Deze positie bevindt zich tussen enerzijds de verstandelijk gehandicaptenzorg en anderzijds de sectoren jeugdhulpverlening, psychiatrie en maatschappelijke opvang zoals verslavingszorg en dak- en thuislozen.

Minor Verschil maken

In de beroepspraktijk van de sociaal agogisch werker kom je een diversiteit aan mensen tegen. Dit vereist van jou als social worker flexibiliteit, aanpassing en afstemming op je doelgroep.

Meer informatie

Protocollen, methodieken, standaardiseringen van werkprocessen kunnen deze afstemming wel eens in de weg staan. In deze minor leer je hoe je daarmee om gaat. Door innovatief te leren denken, kaders los te laten en andere middelen in te zetten kun je leren beter en afstemmingsgerichter in te spelen op sociale vraagstukken van jouw doelgroep.

In deze minor ga je aan de slag met kennis, houding en gedrag. Je leert bijvoorbeeld meer over de presentietheorie en hoe verdraaid organisaties zijn. Ook aan de orde komt is hoe jij naar de doelgroep kijkt, hoeveel lef je hebt en of je kunt loslaten en hoe jij het verschil kunt maken in het leven van anderen. In trainingen leer je nieuwe manieren van communiceren met de doelgroep en hoe om te gaan met spanning, blokkades en weerstand.

Minor Jeugd

In deze minor zoomen we in op de leefwereld van jeugdigen tot 23 jaar. We gaan in op wat hen bezighoudt en wat hun opvoeders en verzorgers bezighoudt. En wat de maatschappij voor deze doelgroep doet.

Meer informatie

In het eerste kwartaal komen verschillende aspecten aan bod rondom de jeugdigen in de samenleving. Zoals de ontwikkeling van de jongeren, transitie van de jeugdzorg, preventieve activiteiten rondom opvoeding, seksualiteitsontwikkeling en problemen in de ontwikkeling van kinderen binnen het gezin, bijvoorbeeld huiselijk geweld en kindermishandeling. Daarnaast train je gespreksvaardigheden met jeugdigen.

In de tweede helft komen de verschillende aspecten van de jeugdigen in de hulpverlening aan bod. Bijvoorbeeld de ontwikkelings- en persoonlijkheidsstoornissen bij jeugdigen, wetgeving op het gebied van jeugd- en familiewet en de verschillende behandelvormen. Daarnaast train je het voeren van moeilijke gesprekken voeren met ouders.