Aanmelden opleiding
Startmaand
Duur
Taal
Locatie

Mensen helpen staat centraal in de opleiding Social Work. Je leert hoe je mensen met verschillende problemen helpt om zo zelfstandig mogelijk deel te nemen aan de maatschappij.

Tijdens de opleiding Social Work leer je vooral om mensen met elkaar te verbinden en in beweging te krijgen. Je leert over verschillende problematieken en hoe je mensen hiermee kunt helpen. Je doet ervaring op in de praktijk.

Fenna is 12, onhandelbaar en gaat niet naar school. De leerplichtplichtambtenaar legt dit voor aan de kinderrechter. Als gezinsvoogd begeleid jij het gezin. Peter is licht verstandelijk beperkt en woont zelfstandig. Jij begeleidt hem en zoekt met hem een vrijetijdsbesteding. Prostitutie vormt een probleem. Als sociaal werker voor de gemeente bespreek je dit met het Coördinatiecentrum Mensenhandel.

De opleiding Social Work richt zich op sociale rechtvaardigheid. Je past wat je geleerd hebt toe in de praktijk en gaat aan de slag met vraagstukken. Dit doe je samen met studenten, docenten en professionals. Je krijgt les in kleine groepen en werkt veel samen met je medestudenten.

Je wordt opgeleid tot een lerende, verantwoordelijke, ondernemende en onderzoekende professional. En er is veel persoonlijke aandacht voor jou als student.

Als je slaagt, ben je Bachelor of Social Work (BSW).

's-Hertogenbosch • 
Volg deze opleiding in Breda
Volg deze opleiding in 's-Hertogenbosch
Opleiding in beeld

Typerend voor deze opleiding

Je gaat vanaf jaar 1 aan de slag in de praktijk met echte projecten
Met een groep studenten werk je een heel jaar samen aan een maatschappelijk vraagstuk
Je maakt kennis met alle doelgroepen en kiest in jaar 3 een specialisatie
De opleiding heeft een open sfeer waar iedereen zichzelf kan zijn en elkaar helpt

Meer over deze hbo-opleiding

Waar word je voor opgeleid

Jouw baan

Je werkt met probleemjongeren, gedetineerden, dementerende ouderen, buurtbewoners of vluchtelingen. Als sociaal werker kun je alle kanten op. Misschien ga je aan de slag in een sociaal wijkteam of past een baan in de verslavingszorg of de reclassering beter bij je. Je wordt GGZ-agoog, jeugdzorgwerker of manager van een zorgboerderij. Met je diploma Social Work ben je breed inzetbaar. Een greep uit de vele mogelijke beroepen lees je hieronder.

Oud-student Lonneke vertelt

Mogelijke beroepen na deze opleiding

GGZ agoog op een psychiatrische afdeling

Met deze opleiding kun je aan de slag in de geestelijke gezondheidszorg, bijvoorbeeld in de psychiatrie. Je begeleidt en behandelt mensen met psychische problemen, zodat ze hun leven weer op de rit krijgen.

Persoonlijk begeleider verslavingszorg

Als persoonlijk begeleider help jij mensen met een verslaving, zodat ze weer zelfstandig kunnen deelnemen aan de maatschappij. Je helpt ze met afkicken, maar ook met inkomen en huisvesting.

Casemanager in de gevangenis

Ook kun je in de gevangenis aan de slag, bijvoorbeeld als casemanager. Je helpt gedetineerden met de voorbereiding voor de terugkeer naar de maatschappij.

Gezinsbegeleider bij Veilig Thuis

Als gezinsbegeleider kom je bij de gezinnen thuis. Je gaat samen met de ouders en kinderen aan de slag om een zo prettig mogelijk leefklimaat te creëren. Hierbij hou je de veiligheid van de kinderen in het oog en versterk je de opvoedcompetenties van de ouders.

Jeugdprofessional in een wijkteam

Je bent het aanspreekpunt voor jongeren in de wijk. Je gaat het gesprek met ze aan om te ontdekken waar zij behoefte aan hebben en hoe je ze hierbij kunt helpen. Je hebt een netwerk opgebouwd waar de jongeren gebruik van kunnen maken.

Medewerker Raad voor de Kinderbescherming

Als sociaal werker voor de Raad van de Kinderbescherming zet je je in voor kinderen van wie de ontwikkeling en opvoeding gevaar loopt.

Sociaal werker in de opvang voor dak- en thuislozen

Je werkt met mensen die door omstandigheden geen woning meer hebben. Dit kunnen ook jongeren zijn. Je signaleert, rapporteert en schakelt waar nodig hulptroepen in voor extra zorg.

Sociotherapeut in een tbs-kliniek

Als sociotherapeut geef je individuele en groepstherapie aan mensen die hun straf moeten uitzitten in een tbs-kliniek. Dit zijn mensen die gedragsproblemen hebben of problemen van psychische aard.

Wat wordt er van jou verwacht

Jij hebt oog voor anderen en je wilt kwetsbare mensen helpen door kansen te creëren. Je legt makkelijk contact. En je bent er goed in om mensen te verbinden en hierbij grenzen te verleggen. Je bent betrokken en weet wat er speelt in de maatschappij.

Bekijk alvast vervolgopleidingen

Ook na je hbo-opleiding Social Work blijf je je natuurlijk ontwikkelen. In je beroep of in een vervolgopleiding. Er zijn verschillende opleidingen die prima aansluiten, zoals de hbo-master Social Work. Je kunt ook verder studeren aan een universiteit. Bijvoorbeeld Sociologie, Culturele Antropologie of Sociale Wetenschappen. Via het decanaat kun je de mastercatalogus inzien.

Studie in cijfers

Vergelijk de objectieve cijfers en percentages van deze opleiding met het landelijke gemiddelde.

Het arbeidsmarktcijfer is alleen op landelijk niveau beschikbaar. 

Verhalen uit de opleiding

Waar ga je werken?

Het voelt niet als begeleiden, het voelt alsof je samen een verbinding aangaat.

Waar ga je werken?

Leergemeenschap

Het mooie aan de leergemeenschap? Je komt in direct contact  met het werkveld en de doelgroep.

Leergemeenschap

Opbouw

Studieprogramma

De opleiding duurt 4 jaar. Elk jaar is verdeeld in 2 semesters van 20 weken. De theorie komt aan bod in hoorcolleges. Deze pas je toe in projecten en opdrachten onder begeleiding van een docent. Er is veel aandacht voor de praktijk. Zo zijn de opdrachten waar je aan werkt vaak bestaande vraagstukken uit de zorg. Voor sommige vakken verwerk je de stof zelfstandig, maar de meeste tijd werk je in groepjes samen met andere studenten.

Jaar 1

Breed georiënteerd en inzetbaar

In jaar 1 leer je de basis om een breed georiënteerde en breed inzetbare sociaal werker te worden. In ieder semester staat 1 aspect van de sociaal werker centraal. Je leert bijvoorbeeld over de methodes die je gebruikt, of over het ondernemende aspect. Ook werk je aan je houding en vaardigheden, train je je zelfstandigheid en gevoel voor verantwoordelijkheid. Elk studiejaar kun je 60 studiepunten halen. Het eerste jaar moet je er minimaal 52 halen om door te gaan.

 • Leergemeenschap
 • Lerende sociaal werker
 • Vakken: Beroep sociaal werker, Context van het sociaal werk, Perspectieven op het sociaal werk, Praktijkgericht onderzoek, Methodisch handelen, Mens, cultuur en samenleving, Invloeden op de levensloop, Engelse lees- en luistervaardigheid
 • Open ruimte

Jaar 2

Specialisatie

In jaar 2 werk je verder aan die brede basis. Je maakt kennis met alle doelgroepen en facetten van het sociaal werk en gaat ook dit jaar aan de slag in de leergemeenschap. De theoretische kennis die opdoet tijdens de vakken die je volgt, pas je meteen toe in de praktijk. In de loop van het tweede jaar kies je een specialisatie. Je kiest voor Zorg, Jeugd of Welzijn en Samenleving.

 • Leergemeenschap
 • Lerende sociaal werker
 • Vakken: de kaders van het sociaal werk, methodisch handelen 2, praktijkgericht onderzoek 2, invloeden op de levensloop 2, materiële hulpverlening, methodisch handelen, Engelse spreek- en schrijfvaardigheid
 • Open ruimte

Jaar 3

Zelf de volgorde kiezen van je stage, minor en afstudeeropdracht

In jaar 3 en 4 loop je een jaar stage, volg je een half jaar een minor en werk je aan een afstudeeropdracht. De volgorde bepaal je zelf. Je sluit je opleiding af met een proeve van bekwaamheid: een allesomvattende toets waarmee je aantoont dat je alle eindkwalificaties hebt gehaald.

 • Stage
 • Minor
 • Profielspecifieke ruimte
 • Beroepsbekwame sociaal werker
 • Afstudeeropdracht
 • Proeve van bekwaamheid

Jaar 4

Zelf de volgorde kiezen van je stage, minor en afstudeeropdracht

In jaar 3 en 4 loop je een jaar stage, volg je een half jaar een minor en werk je aan een afstudeeropdracht. De volgorde bepaal je zelf. Je sluit je opleiding af met een proeve van bekwaamheid: een allesomvattende toets waarmee je aantoont dat je alle eindkwalificaties hebt gehaald.

 • Stage
 • Minor
 • Profielspecifieke ruimte
 • Beroepsbekwame sociaal werker
 • Afstudeeropdracht
 • Proeve van bekwaamheid

Specialisaties

Tijdens je studie kun je je specialiseren. Zo kies je bij een aantal opleidingen meteen een richting in de vorm van een major. Bij álle opleidingen ga je, in jaar 3 of 4, je kennis verbreden of verdiepen met een minor. Hieronder vind je de specialisaties van deze opleiding. Je minor mag je ook bij een andere opleiding volgen, tenzij jouw opleiding een verplichte minor heeft. 

Specialisatie Zorg

Je richt je op mensen met langdurige en complexe problematiek. Je ondersteunt en activeert. Je werkt daarbij samen met andere professionals, zoals psychologen en verpleegkundigen.

Als sociaal werker in de zorg houd je je bezig met de vraag hoe je cliënten een zo normaal mogelijk leven kunnen leiden. Je richt je op mensen met langdurige of complexe problematiek. Bijvoorbeeld: verstandelijke beperkingen, psychische kwetsbaarheid, lichamelijke problemen of ouderdom. De aandacht richt zich vooral op het ondersteunen en activeren van cliënten om sociaal te participeren. Zo veel mogelijk in hun eigen kracht. Met steun van hun eigen sociale netwerken.

Je ondersteunt en bevordert de ontwikkeling en het behoud van de capaciteiten en vaardigheden van hun cliënten. Het kunnen functioneren in verschillende sociale verbanden in de primaire leefomgeving, sociale netwerken en gemeenschappen is hierbij belangrijk. De hulpverlening vindt plaats bij cliënten thuis of binnen een zorginstelling. Als sociaal werker werk je samen met andere professionals, zoals psychologen en verpleegkundigen.

Specialisatie Jeugd

Als jeugdprofessional ben je breed inzetbaar. Je ondersteunt opvoeders en zorginstellingen. Je bevordert de ontwikkelingskansen van jeugdigen.

De sociaal werker in het jeugddomein – hier verder jeugdprofessional genoemd – bevordert de ontwikkelingskansen van jeugdigen om uit te groeien tot autonoom functionerende en participerende volwassenen. Dat doe je door bedreigingen die deze ontwikkeling in de weg staan te voorkomen of weg te nemen. Je leert deze jongvolwassenen om zelfstandig en gemotiveerd te handelen binnen hun omgeving en om constructief bij te dragen aan de samenleving.

Als jeugdprofessional ben je breed inzetbaar. Op verzoek ondersteun je opvoeders in gezinnen en zorginstellingen. Je organiseert creatief jeugdwerk en grijpt, soms tegen de zin van ouders, diepgaand in de leefsituatie van jeugdigen in. Soms bied je tijdelijk een passende, vervangende thuissituatie met een pedagogisch leefklimaat waar de jeugdige – en zijn of haar systeem – van kan leren. Zo draag je bij aan de culturele, persoonlijkheids- en burgerschapsvorming van jongeren. Het vertrouwen dat ouders het goede willen voor hun kinderen is daarbij het uitgangspunt.

Specialisatie Welzijn en samenleving

Je leert mensen omgaan met de complexe veranderingen in de samenleving. Je houdt je bezig met vraagstukken over leefbaarheid, gezondheid, opvoeding en veiligheid, maar ook met kunst en sport.

Het uitstroomprofiel Welzijn en samenleving heeft als kernwoorden: ondersteunen, helpen, activeren, ontwikkelen en verbinden. Ben je sociaal werker op dit terrein, dan houd je je bezig met vraagstukken over leefbaarheid, gezondheid, opvoeding, veiligheid, ontwikkelingssamenwerking, duurzaamheid, sport en kunst.

Je richt je vooral op mensenrechten en op het bestrijden van onrechtvaardigheid en sociale ongelijkheid. Je doet dit door mensen in hun kracht te krijgen, vrij te maken en sociaal te veranderen. Met andere woorden: empowerment, liberation en social change. Belangrijke aandachtspunten zijn ook: het bevorderen van burgerschap, sociale participatie of mensen leren omgaan met complexe veranderingen in de samenleving. Er is extra aandacht voor kwetsbare burgers, multiprobleemgezinnen en mensen uit lagere sociaal-economische klassen.

In toenemende mate werken sociaal werkers in de wijk, maar ook in bedrijven, ziekenhuizen, scholen, woningbouwverenigingen, gevangenissen en reclasseringsorganisaties.

Minor Werken in een gedwongen kader

Deze minor gaat over het agogisch werken met cliënten in een gedwongen kader; mensen die in opdracht van de rechter onder toezicht staan of worden begeleid.

Je leert werken met mensen die grensoverschrijdend gedrag vertonen dat schadelijk is voor henzelf en voor hun omgeving.

Probleemgedrag gaat vaak gepaard met sociale, emotionele en materiële problemen. Het kan een zodanig niveau bereiken dat justitieel ingrijpen noodzakelijk is. Voorbeelden zijn mensen met een verslaving, psychiatrische problematiek of een verstandelijke beperking. Het gaat vaak om mensen met een gebrekkige sociale redzaamheid die te maken hebben met vele vormen van sociale uitsluiting, voor wie effectieve hulpverlening noodzakelijk is om het leven weer op de rit te krijgen.

Een belangrijk onderdeel van de minor is het leren van vaardigheden. Zoals gesprekken voeren met mensen die niet zelf om hulp hebben gevraagd, maar de hulp opgelegd kregen van justitie. Of met mensen die zich agressief gedragen. Algemeen doel is het bereiken van gedragsverandering en verbetering van de sociale omstandigheden, waardoor de kans op herhaling van het probleemgedrag vermindert.

Concreet leer je om te werken binnen organisaties als de reclassering, het gevangeniswezen, jeugdreclassering, jeugdzorg, de kinderbescherming, TBS en justitiële verslavingszorg.

Minor Licht verstandelijk beperkt

De minor Licht verstandelijk beperkt kun je alleen volgen in Breda. Deze minor is interessant als je je wilt ontwikkelen in het agogisch werken met mensen met een licht verstandelijke beperking.

Mensen met een licht verstandelijke beperking hebben moeite om zich aan te passen aan de veranderende omstandigheden in het dagelijkse leven. Problemen in het dagelijkse functioneren, in het persoonlijk welbevinden of maatschappelijk functioneren zijn het gevolg. De aard van de problematiek uit zich vaak in tekorten in het handelings- en gedragsrepertoire, in defecten in sociaal gedrag en omgang en in probleemoplossende vaardigheden.

In de welzijns- en gezondheidszorg heeft de hulpverlening aan licht verstandelijk beperkten een eigen positie: tussen enerzijds de verstandelijk gehandicaptenzorg en anderzijds de sectoren jeugdhulpverlening, psychiatrie en maatschappelijke opvang, zoals verslavingszorg en dak- en thuislozen.

Minor Verschil maken

Deze minor kun je alleen volgen in Breda. In de beroepspraktijk van de sociaal agogisch werker kom je uiteenlopende mensen tegen. Dit vereist flexibiliteit, aanpassing en afstemming op je doelgroep.

Protocollen, methodieken en standaardiseringen van werkprocessen kunnen deze afstemming in de weg staan. In deze minor leer je hoe je daarmee omgaat. Door innovatief te leren denken, kaders los te laten en andere middelen in te zetten, kun je leren beter en gerichter in te spelen op sociale vraagstukken van jouw doelgroep.

In deze minor ga je aan de slag met kennis, houding en gedrag. Je leert bijvoorbeeld meer over de presentietheorie en hoe verdraaid organisaties zijn. Ook aan de orde komt hoe jij naar de doelgroep kijkt, hoeveel lef je hebt, of je kunt loslaten en hoe jij het verschil kunt maken in het leven van anderen. In trainingen leer je nieuwe manieren van communiceren met de doelgroep en hoe je omgaat met spanning, blokkades en weerstand.

Minor GGZ Agoog

Met deze minor ontwikkel je inzicht in psychopathologie en complexe persoonlijkheidsproblematiek. En je staat stil bij de impact daarvan op je cliënt en zijn omgeving.

In de minor komen verschillende visies en benaderingswijzen aan bod. Je leert benaderingswijzen te kiezen die zo veel mogelijk ruimte bieden aan de eigen identiteit en het probleemoplossend vermogen van jouw cliënten. Hierbij staat het ontwikkelingsperspectief van de cliënt altijd centraal.

Het programma bestaat uit meerdere leerlijnen: kennis over psychopathologie, inzicht in de impact daarvan en lessen in vaardigheden. De belangrijkste thema's zijn: volwassenen- en jeugdpsychiatrie, forensische en transculturele psychiatrie en verslavingskunde.

In trainingen leer je hoe je motiverende gesprekken voert. Hoe je het sociale netwerk van je cliënt kunt analyseren. En hoe je kunt omgaan met cultuurverschillen, zelfverwonding en suïcidepogingen. Je maakt praktijkopdrachten en je doet onderzoek naar agogische aspecten van het werken in de GGZ. Ook volg je studiedagen, practica en workshops. Je gaat op werkbezoek bij een forensische psychiatrie/GGZ-instelling en neemt deel aan een excursie, bijvoorbeeld naar het Museum Dr. Guislain in Gent, een museum over psychiatrie.

Minor Stevig staan in de jeugdhulpverlening

In deze minor zoomen we in op de leefwereld van jeugdigen tot 23 jaar. Je leert meer over het puberbrein, multiprobleemgezinnen en de grenzeloze generatie.

Vanuit diverse pedagogische invalshoeken leer je jongeren of gezinnen met opvoedingsproblemen te begeleiden.

Je volgt (gast)lessen over recht en ethiek, intercultureel hulpverlenen en systeemgericht werken. Verschillende methodieken komen daarbij aan bod. Zoals Triple-P, een Positief Pedagogisch Programma. En de Delta-methode, een methode bij gezinsvoogdij. Daarbij ontwikkel je competenties als doelgerichtheid, daadkracht, flexibiliteit, invoelend vermogen en communicatievaardigheden.

In kwartaal 1 komen vooral aspecten aan bod rondom jeugdigen in de samenleving. Zoals de ontwikkeling van de jongeren, transitie van de jeugdzorg, preventieve activiteiten rondom opvoeding, seksualiteitsontwikkeling en problemen in de ontwikkeling van kinderen binnen het gezin, zoals huiselijk geweld en kindermishandeling. In kwartaal 2 komen verschillende aspecten van jeugdigen in de hulpverlening aan bod. Bijvoorbeeld ontwikkelings- en persoonlijkheidsstoornissen bij jeugdigen en jeugd- en familiewetgeving.

Praktijkervaring doe je op door aan de slag te gaan binnen de jeugdzorg en 2 gezinnen te begeleiden. Ook werk je als tutor voor eerstejaarsstudenten.

Minor Gezond samen leven - Active Ageing

Hoe zorg je ervoor dat je gezond en vitaal leeft én gelukkig bent? Wat is het geheim van gezond ouder worden en welke rol kun jij hierin spelen? Deze minor kun je alleen volgen in Breda.

Je wilt weten hoe je ervoor zorgt dat kinderen gezonde gewoontes aanleren en daar aan vasthouden. Hoe je beroepsmatig omgaat met mensen die dementie krijgen. Je wilt weten wat de oorzaken van gezondheid zijn en hoe je ziektes kunt voorkomen. Kortom: je bent nieuwsgierig naar het geheim van gezond ouder worden en welke rol jij hierin kunt spelen.

In deze minor leer je buiten de kaders denken en ondernemend kijken naar de toekomst van een gezonde en gelukkige samenleving. We gaan op zoek naar een antwoord op de vraag: hoe richten we onze maatschappij zo in, dat een vitale samenleving ontstaat? Je leert wat er komt kijken bij gezond zíjn en blijven (van jong tot oud), krijgt informatie over hoe we de samenleving zo kunnen organiseren dat we samenredzaamheid bevorderen, en leert over nudging, de kunst om een ander te verleiden tot ander gedrag.

Je gaat samen met studenten van verschillende opleidingen aan de slag met maatschappelijke vraagstukken; échte vragen en uitdagingen vanuit zorg- en welzijnsorganisaties, gemeentes, bedrijfsleven en meer! Deze vragen gaan over gezondheid, zorg, welzijn én innovatie. Ook ga je naar evenementen en excursies op dit gebied.

Minor Criminal justice and social work

If you want to work as a Forensic Social Work professional in the justice domain, then Criminal Justice and Social Work is the programme for you. This minor is only offered in Breda.

With their focus on detention, probation, reintegration and inclusion in society, the modules of this programme equip you with the tools you need to become a successful professional in this area.

Bekijk de interactieve presentatie

Je hoeft niet te wachten tot een Open dag of voorlichtingsavond om onze opleidingspresentatie te volgen. Je kunt de presentatie gewoon hier bekijken.

Het is een interactieve presentatie, waarin jij zelf bepaalt over welke onderwerpen je meer wilt weten. Het werkt heel gemakkelijk. Klik in het hoofdmenu op een onderwerp en je komt meteen bij de informatie. Zet je geluid aan want onze docent geeft je de nodige toelichting. Zo weet je zeker dat je de informatie ook goed begrijpt.

Bekijk hier de opleidingspresentatie van Breda

Bekijk hier de opleidingspresentatie van Den Bosch

Bekijk hier de opleidingspresentatie van de open opleiding in Den Bosch

Kom langs bij Avans

Open dag

Kom naar onze (online) Open dagen en -avonden. Maak kennis met onze hbo-opleidingen. En ontdek welke opleidingen je aanspreken. Volg presentaties en ga in gesprek met docenten en studenten over je studiekeuze.

Proefstuderen

Je hebt al informatie verzameld. Je bent naar een Open dag geweest. En nu wil je checken of deze opleiding ook de juiste is. Kom proefstuderen en ervaar hoe een dag van een student eruit ziet en proef de sfeer van Avans.

Meeloopdag

Je hebt je al verdiept in een opleiding en meegedaan aan een proefstudeerdag. Nu wil je de knoop doorhakken en checken of deze opleiding de juiste is. Meld je dan aan voor een meeloopdag.

Na je aanmelding neemt een student contact met je op. Jullie spreken samen af wanneer je naar Avans komt. De student vertelt je vooraf wat je die dag te wachten staat. Je volgt bijvoorbeeld een college, schuift aan bij het werken aan groepsopdrachten en gaat mee lunchen. Stel deze dag al je vragen zodat je na afloop genoeg informatie hebt om te beslissen of de opleiding en Avans bij je passen.

 

Aanmelden

Toelatingseisen Social Work

 • Havo

 • Natuur & Techniek

 • Natuur & Gezondheid

 • Economie & Maatschappij

 • Cultuur & Maatschappij

 • Vwo

 • Natuur & Techniek

 • Natuur & Gezondheid

 • Economie & Maatschappij

 • Cultuur & Maatschappij

 • Mbo en overige

 • Mbo-niveau 4

Meer over toelating

Verkorte trajecten

De opleiding Social Work kent geen verkorte route. Alleen wanneer je een propedeuse van een opleiding sociale studies hebt, kun je instromen in het tweede jaar. Dat kan met de propedeuse van de hbo-opleidingen Cultureel Maatschappelijke Vorming, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Sociaal Pedagogische Hulpverlening en Social Work.

Stuur uiterlijk 31 maart een e-mail naar ons academiebureau als je wilt instromen in een hoger jaar. Dat kan naar ons academiebureau in Breda of in Den Bosch.

Studiekeuzecheck

Bij Avans doen we de studiekeuzecheck in de vorm van een intake. Die is voor deze opleiding verplicht.

Lees meer over de studiekeuzecheck van Avans.

21+ Toets

Heb je niet de vereiste diploma's maar ben je 21 jaar of ouder, dan kun je deelnemen aan een toelatingsonderzoek. Dat bestaat uit een gesprek en een schriftelijk capaciteitenonderzoek. Het onderzoek maakt duidelijk of je voldoende capaciteiten hebt om een hbo-opleiding te gaan doen. Het kan gaan om taalvaardigheid, analytisch denkvermogen, redeneervermogen, concentratie en werktempo. Stuur voor meer informatie een mail naar ons academiebureau in Breda of Den Bosch.

Praktische informatie

Aanmelden

Aanmelden voor een opleiding doe je via Studielink. Dit doe je door in te loggen met je DigiD. Het aanvragen van een DigiD duurt 5 dagen.

Uiterste aanmelddatum 1 mei

Je wilt in september met je opleiding starten. Meld je dan uiterlijk 1 mei aan.  

Startmaand Deadline aanmelden
september 1 mei 2022

Na het aanmelden

Je hebt via Studielink een verzoek tot inschrijving gedaan. Je krijgt hiervan bevestiging op het mailadres dat je in Studielink hebt opgegeven. Daarna ontvang je van Avans Hogeschool een bericht over je aanmelding.

Je bent ingeschreven als je aan alle eisen hebt voldaan. Je dossier moet compleet zijn. Dit houdt in dat:

 • je persoonsgegevens zijn geverifieerd
 • je vooropleiding(en) zijn geverifieerd
 • je jouw betaling op Studielink hebt geregeld via een digitale machtiging

Bekijk in Studielink de status van je aanmelding en welke acties van je worden verwacht.

Studiekosten

Het ministerie stelt elk jaar het wettelijk collegegeld vast. Dat is het bedrag wat je meestal betaalt. Maar niet elke student heeft recht op het wettelijk vastgestelde collegegeld. Deze studenten betalen het instellingscollegegeld. Een tarief dat jaarlijks vastgesteld wordt door de instelling zelf. 
Lees meer over verschillen in studiekosten en halvering wettelijk collegegeld eerstejaars

Jij wilt weten wat jouw opleiding kost. Deze informatie vind je in onderstaand schema. Wat je daadwerkelijk betaalt is afhankelijk van je persoonlijke situatie en opleidingsvorm. Check hiervoor de collegegeldmeter.

Vanwege de coronamaatregelen hebben studenten 50% korting op het wettelijk collegegeld en de halvering collegegeld voor collegejaar 2021-2022. Voor het instellingscollegegeld geldt een korting van € 1.084,- op het eerder vastgestelde bedrag voor collegejaar 2021-2022. Algemene informatie over de korting op het collegegeld is te vinden op de website van DUO.

Tarief Bedrag Jaar
Wettelijk tarief € 1.084,- 2021 - 2022
Instellingstarief € 7.212,- 2021 - 2022
Wettelijk tarief € 2.209,- 2022 - 2023
Instellingstarief € 8.452,- 2022 - 2023

Aanvullende kosten

Reken voor de eerste aanschaf van je studieboeken op € 500. Alle boeken zijn beschikbaar in Xplora, de mediaomgeving binnen Avans. De meeste boeken gebruik je in alle studiejaren. In het derde jaar moet je nog een aantal boeken aanschaffen voor je minor.

Locatie

Rondje Hogeschoollaan

Hogeschoollaan

Hogeschoollaan 1
4818 CR Breda

Studeren in Breda

Proef alvast de sfeer van Breda. Avansstudent Gijs neemt je mee naar de leukste plekjes.
Rondje Hervenplein

Hervenplein

Hervenplein 2
5232 JE 's-Hertogenbosch

Studeren in 's-Hertogenbosch

Proef alvast de sfeer van 's-Hertogenbosch. Avansstudent Paulien neemt je mee naar de leukste plekjes.

Contact

Studenten Informatie Balie

Tel. 088 - 525 75 50Contactformulier • Whatsapp 088 - 525 75 50

Volg deze opleiding in Breda
Volg deze opleiding in 's-Hertogenbosch