Samen opleiden

Pabo Partner in Kennis staat voor vernieuwing in het onderwijs door intensieve samenwerking met het werkveld.

Pabo Partner in Kennis en het werkveld werken samen aan het opleiden in de praktijk, met als resultaat:
• Opleiden in de School
• Keurmerk Opleidingsschool
• Academische opleidingsschool
• TopClass Gedragsspecialist

Opleiden in de School

Het opleiden van studenten tot vakbekwame leerkrachten is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van basisscholen en de Pabo. Wij werken samen met deze opleidingsscholen aan het ‘Opleiden in de school’. Dat betekent dat wij voor én met het werkveld opleiden. Daardoor ontstaat een nieuwe dynamiek. Leren, werken, opleiden, onderzoeken en professionaliseren komen bij elkaar. De basisschool is de plaats bij uitstek voor professionele ontwikkeling van alle betrokkenen: Student, leerkracht en docent. Studenten draaien mee in het schoolgebeuren. Koppelen theorie direct aan de praktijk. En doen leservaring op. De opleidingsscholen beschikken over extra capaciteit en leren om studenten te begeleiden en te coachen. En de Pabo sluit haar opleiding nog beter aan op de praktijk. 

Keurmerk Opleidingsschool

Vernieuwend onderwijs in de praktijk. Iedereen wordt daar beter van. Dat is de kracht van De Keurmerk Opleidingsschool. Wij werken samen met de 3 grote schoolbesturen in de regio. INOS Breda, KPO Roosendaal en LPS Bergen op Zoom. Het doel is om gezamenlijk het onderwijs in de regio te versterken. Dat doen we door onderzoek, curriculumontwikkeling en schoolontwikkeling. Deze samenwerkingsvorm kreeg het Keurmerk Opleidingsschool, een erkenning door het ministerie van OCW. Een keurmerk dat het ministerie toekent aan een partnerschap van één lerarenopleiding met één of meer schoolbesturen. En dat aangeeft dat het opleiden in en samen met de beroepspraktijk van hoog niveau is. De ambitie van de opleidingsschool is om studenten een gevarieerde leeromgeving te bieden door veel variatie in basisscholen waar zij stage kunnen lopen. Studenten veel specialisatiemogelijkheden aan te bieden. De kwaliteit van de opleiding te garanderen. En voldoende onderwijzend personeel in de regio te realiseren. 

De Pabo heeft samen met het werkveld 3 kennisclips ontwikkeld.

De kennisclip Affordance gaat over leermogelijkheden en kwaliteiten van de werkplek.

Het digitale college De Koppelkaart gaat over de koppeling tussen de theorie en de praktijk.

Academische opleidingsschool

De samenwerking van de Pabo van Avans Hogeschool met basisschool De Zandberg van INOS in Breda is door het ministerie van OCW erkend als Academische Opleidingsschool. Een samenwerkingsverband dat deel uitmaakt van De Keurmerk Opleidingsschool en als doel heeft om praktijkonderzoek binnen de opleidingsschool te versterken. Een school die schoolontwikkeling en onderwijsvernieuwing verbindt met praktijkonderzoek. En gericht is op het opleiden van studenten op de werkplek en scholing van personeel. Om zo de kloof tussen theorie en praktijk te verkleinen.

TOPClass Gedragsspecialist

In samenwerking met de besturen van INOS, KPO Roosendaal en Stichting Het Driespan / Koraalgroep organiseren wij het traject TOPClass Gedragsspecialist. Een traject voor studenten die willen werken met kinderen met gedragsproblemen en specifieke onderwijsbehoeften. Studenten starten deze specialisatie vanaf hun derde studiejaar. De lesuren komen bovenop het reguliere programma. Dat betekent een extra studielast van 6 tot 8 uur per week.