Partnerschap Samen Opleiden regio West-Brabant

Partnerschap Samen Opleiden regio West-Brabant

Het Partnerschap Samen Opleiden regio West-Brabant bestaat uit een aantal schoolbesturen uit de regio West-Brabant en de opleiding Leraar Basisonderwijs (Pabo) van Avans Hogeschool. Met deze duurzame samenwerking hebben wij de ambitie om het onderwijs in de regio te versterken en door te ontwikkelen.

Doel van Partnerschap Samen Opleiden

Pabo-studenten volgen hun opleiding voor een groot deel in de praktijk, op de basisschool. Zij doen dit op erkende opleidingsscholen in de regio. Binnen het Partnerschap Samen Opleiden regio West-Brabant zijn wij samen verantwoordelijk voor de kwaliteit van het leren en opleiden van studenten. Maar ook voor de samenwerking met actoren die nodig zijn om tot deze kwaliteit te komen. Hiervoor zijn diverse bovenschoolse en bestuurlijke samenwerkingsstructuren opgezet, zoals stuur- en projectgroepen.

“Heerlijk om iedereen zo in beweging te krijgen en handen en voeten te geven aan onze maatschappelijke en pedagogische opdracht om een plek te bieden aan leerkrachten van de toekomst." - Judith van Wesenbeeck, Stichting Openbaar BasisOnderwijs

Centrale uitgangspunten:

  • Wij hechten veel waarde aan een duurzame samenwerking. We ontwikkelen in co-creatie onderwijs en we leren van en met elkaar.
  • We stellen de professionele identiteitsontwikkeling van de (aankomende) leraar centraal. Studenten krijgen mogelijkheden om te differentiëren, zich te specialiseren en ervaringen op te doen in de praktijk. Zo doorlopen zij hun eigen leerroute.
  • We stimuleren een oplossingsgerichte houding, het onderzoekend en reflectief vermogen en zorgen binnen het partnerschap voor een veilig leerklimaat.

Co-creatie met werkveld en studenten

In co-creatie met werkveld, studenten en/of onderzoekers brengen we iets nieuws tot stand. We streven ernaar al het onderwijs in meer of mindere mate in samenwerking te ontwerpen én te verzorgen. Co-creatie is nodig om het onderwijs voldoende te laten aansluiten op de behoeften van alle partijen en om samen kennis te creëren en te delen en impact te maken. De mate van intensiteit van samenwerking kan verschillen per fase of per thema. Zo kan samen worden ontwikkeld en kan ook samen uitvoeren hier deel van uitmaken.

Werkplan voor lerarentekort

Het oplopende lerarentekort vraagt om landelijke en regionale regie en de bereidheid van alle betrokken partijen om samen te werken. In een werkplan heeft de overheid met de sectorraden en lerarenorganisaties afspraken gemaakt over 4 thema’s die bijdragen aan de aanpak van het lerarentekort:

  • regionale samenwerking
  • onderwijstijd
  • bevoegdheden
  • leraren opleiden

Er worden onderwijsregio’s gevormd door de partnerschappen Samen Opleiden, de Regionale Aanpak Personeelstekort (RAP) en de regionale allianties te verbinden. Binnen de regio West-Brabant gaat het om RAP voor de Klas, RAP Hart van West-Brabant en de Zuidelijke Educatieve Alliantie.

Speerpunten de komende jaren

Onze speerpunten voor de komende jaren staan in het teken van de uitbreiding van ons partnerschap. Binnen het partnerschap gaan we ervoor zorgen dat zoveel mogelijk schoolbesturen in de regio aansluiten en het partnerschap met elkaar verder uitbouwen en uitdiepen.

In 2022 zijn we gestart met een traject om het beroepsbeeld en onze visie op opleiden en professionaliseren te herijken om te komen tot een gezamenlijke en gedragen visie en beroepsbeeld. De komende jaren staan in het teken van betekenis geven aan deze visie en het in co-creatie te vertalen naar de kwaliteitswaarborgen.

Trainingen & hulpmiddelen

Aanbod voor professionalisering

Ons Partnerschap Samen Opleiden regio West-Brabant heeft in samenwerking met de Pabo een professionaliseringsaanbod ontwikkeld voor onder andere leraren, school- en lerarenopleiders. Het aanbod bestaat uit verschillende trainingen. Daarnaast bieden we ook bijeenkomsten en workshops aan, deze zijn kosteloos voor onze werkveldpartners. Heb je vragen over het aanbod stuur een mail naar: [email protected].

Bekijk professionaliseringsaanbod

Creatiewijzer

In 2020 ontwikkelden de Pabo en Cultuurwinkel Breda een creatiewijzer. De creatiewijzer is een hulpmiddel om je eigen creatieve processen te leren doorzien, begrijpen en verbeteren. Maar ook voor begeleiders die creatieve processen van anderen willen stimuleren. De creatiewijzer kwam in samenwerking met de Cultuurwinkel Breda tot stand. In 2022 ontwikkelde de Pabo ook een creatiewijzer junior voor leerlingen van de basisschool.

Kennisclips

De Pabo ontwikkelde samen met het werkveld 2 kennisclips.

Contact

Ben je een belanghebbende in het Partnerschap Samen Opleiden regio West-Brabant en wil je met ons meedenken of een bijdrage leveren aan het Partnerschap? Neem dan contact op met de projectleider of secretaris.

Academie voor Welzijn Educatie en Gezondheid – Pabo
Hogeschoollaan 1
4818 CR  Breda