Het hbo streeft naar een onderwijspraktijk gebaseerd op wetenschappelijke kennis. Het lectoraat Brein en Leren voert praktijkgericht onderzoeken uit: met, voor en in het hbo. We onderzoeken actuele vragen en ontwikkelingen en houden zo het onderwijs up-to-date.

studerende studenten in het Avansgebouw Hogeschoollaan in Breda

Onderzoek in de hbo-onderwijspraktijk

Het hbo verandert omdat we onze studenten willen opleiden tot wendbare, veerkrachtige, maatschappelijk betrokken en competente professionals. Straks leveren zij samen met anderen een zinvolle bijdrage aan de samenleving van de toekomst en aan het oplossen van de complexe uitdagingen waar de maatschappij voor staat. Ons toekomstige onderwijs vraagt om een evidence-informed benadering. En bevat actuele thema's zoals zelfregulerend leren, formatief handelen, complexe beroepsproducten en kritisch denken.  Het lectoraat Brein en Leren vervult een spilfunctie bij de kennisontwikkeling en -implementatie op deze thema's.

Het hoger onderwijs zorgt ervoor dat studenten goed zijn voorbereid op wat de huidige maatschappij van hen vraagt. Het doel van Avans, omschreven in de Ambitie2025, is om kundige, flexibele professionals op te leiden die kunnen inspelen op toekomstige ontwikkelingen. Om deze ambitie vorm te geven, wordt het onderwijs op allerlei manieren hervormd.

Zelfregulerend vermogen 

Bij Avans doen we een groter beroep op het zelfregulerend vermogen van studenten. Zij krijgen bijvoorbeeld meer ruimte om eigen keuzes te maken in hun studietraject. Ook wordt er minder getoetst voor studiepunten en is er meer aandacht voor de prestaties en het eigen leerproces opgedaan via opdrachten. Daarnaast ligt er in onze onderwijsprogramma's meer nadruk op de toepassing van nieuwe en complexe beroepsproducten. Deze 3 actuele aspecten van het onderwijs zijn nog volop in ontwikkeling. Daarom doen we daar op diverse manieren onderzoek naar, aansluitend op de Ambitie 2025.

Impact op het leerproces

Het lectoraat Brein en Leren doet praktijkgericht onderzoek en stimuleert de doorwerking van kennis uit onderzoek naar de hbo-praktijk. We gaan daarbij evidence-informed te werk. Dit betekent dat we in ons praktijkgericht onderzoek en in onze doorwerkingsactiviteiten gebruik maken van wetenschappelijke inzichten uit met name de onderwijspsychologie, maar ook vanuit de cognitieve psychologie en de neurowetenschappen. 

Naast onze 3 onderzoeksthema's zelfregulerend leren, formatief handelen en de beoordeling van complexe beroepsproducten hebben we een onderzoekslijn gericht op het thema kritisch denken. Deze laatste wordt gefinancierd door het Nationaal Regie-orgaan Onderwijsonderzoek. In het onderzoek en de doorwerking richten we ons op het microniveau van het onderwijs. Dat wil zeggen op de interactie tussen een docent en studenten; direct, op afstand via ICT-middelen of via toetsing. Wat op dit niveau gebeurt, heeft namelijk een zeer grote impact op het leerproces van studenten en daarmee uiteindelijk op hun leeropbrengsten.  

In ons praktijkgericht onderzoek en in de toepassing van de opgedane kennis werken onze onderzoekers samen met docenten, studenten, onderwijsadviseurs, academiedirecties en met onderzoekers uit de academische wereld. In onze onderzoeken staan vragen uit de hbo-praktijk centraal. De methoden en technieken die we daarbij gebruiken zijn divers, hoewel de meeste onderzoeken een empirisch analytische component hebben.