Het lectoraat Brein en Leren doet praktijkgericht onderzoek in het hoger onderwijs naar zelfregulerend leren, formatief handelen en kritisch denken. We voeren praktijkgerichte onderzoeken uit, kijken kritisch naar actuele vragen en ontwikkelingen en houden zo het onderwijs up-to-date.

studerende studenten in het Avansgebouw Hogeschoollaan in Breda

Het hbo verandert omdat we onze studenten willen opleiden tot wendbare, veerkrachtige, maatschappelijk betrokken en competente professionals. Straks leveren zij samen met anderen een zinvolle bijdrage aan de samenleving van de toekomst en aan het oplossen van de complexe uitdagingen waar de maatschappij voor staat. Ons toekomstige onderwijs vraagt om een evidence-informed benadering. En vraagt om praktijkgericht onderzoek naar thema's zoals zelfregulerend leren, formatief handelen, en kritisch denken.  

Zelfregulerend vermogen 

In het hbo doen we een groot beroep op het zelfregulerend vermogen van studenten. Zij krijgen bijvoorbeeld meer ruimte om eigen keuzes te maken in hun studietraject. Ook wordt er minder getoetst voor studiepunten en is er meer aandacht voor formatief handelen: de prestaties van de student en het eigen leerproces. Deze 2 actuele aspecten van het onderwijs zijn nog volop in ontwikkeling. Daarom doen we daar op diverse manieren onderzoek naar.

Impact op het leerproces

In ons praktijkgericht onderzoek en in onze doorwerkingsactiviteiten maken we gebruik van wetenschappelijke inzichten uit met name de onderwijspsychologie, maar ook vanuit de cognitieve psychologie en de neurowetenschappen. Naast onze 2 onderzoeksthema's hebben we een onderzoekslijn gericht op het thema kritisch denken, gefinancierd door het Nationaal Regie-orgaan Onderwijsonderzoek. In ons onderzoek richten we ons vooral op het microniveau van het onderwijs; dat wil zeggen op de interactie tussen een docent en studenten. Wat op dit niveau gebeurt, heeft een grote impact op het leerproces van studenten en daarmee uiteindelijk op hun leeropbrengsten.  

In ons praktijkgericht onderzoek en in de toepassing van de opgedane kennis werken onze onderzoekers samen met docenten, studenten, onderwijsadviseurs, academiedirecties en met onderzoekers uit de academische wereld. In onze onderzoeken staan vragen uit de hbo-praktijk centraal. We gebruiken verschillende methoden en technieken voor ons onderzoek.

Handige tools

De onderzoekers en adviseurs van het lectoraat Brein & Leren van het expertisecentrum Future Proof Education ontwikkelden een aantal tools. De meest gebruikte delen we hier, zodat iedereen binnen én buiten Avans hier gebruik van kan maken.

Bouwstenen voor leren – Onderbouwing en ondersteuning
Wanneer we onderwijs ontwerpen en verzorgen, is het van belang om te weten hoe studenten leren. Wetenschappelijke inzichten zijn vertaald naar 6 bouwstenen voor leren. Deze publicatie bevat achtergrondinformatie en tips hoe de bouwstenen voor leren inzetbaar zijn bij het ontwikkelen en uitvoeren van curricula, modules en lessen.​​

Breineducatie
Deze online modules maken studenten wijzer over de werking van het brein bij processen die te maken hebben met leren en studeren. Het doel is dat studenten ervaren dat zij zelf invloed hebben op hun studiesucces. 

Motiverend lesgeven met de Motivatie-motor
Deze tool stimuleert om te reflecteren in welke mate en op welke manier het onderwijs tegemoetkomt aan principes die autonomie, competentie en verbondenheid ondersteunen.

Toolbox Kritisch denken in de Beroepsopleiding
Deze toolbox is ontwikkeld om kritisch denken op een betekenisvolle manier onder te brengen in het onderwijsprogramma van beroepsopleiding. 

Docentenhandleiding Kritisch leren denken
Deze publicatie ondersteunt de hbo-docent die grip wil krijgen op het bevorderen van het kritisch denken van studenten. De handleiding gaat in op wat kritisch denken is, hoe je kritisch denken een plaats geeft in het curriculum, welke didactiek daarvoor geschikt is en hoe je kritisch denken kunt toetsen.