Werkplaats Sociaal Domein Noord-Brabant Avans

De Werkplaats Sociaal Domein is een samenwerkingsverband tussen lectoraten, hogescholen, gemeenten en organisaties op het sociale domein van maatschappelijke ondersteuning, jeugd en participatie. Het project is een vervolg op de landelijke WMO-werkplaatsen, die in het leven zijn geroepen door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Doel

De samenleving richt zich meer en meer op zelfredzaamheid. In de werkplaats van Avans ontwikkelen we een regionaal kennisnetwerk en gaan we op zoek naar interventies die noodzakelijk zijn voor het handelingsbekwaam maken en houden van (aankomende) professionals.

Vanuit het Expertisecentrum Veiligheid en het Expertisecentrum Caring Society 3.0 gaan 4 lectoraten hiermee aan de slag, samen met onderwijs, gemeenten en het werkveld in de regio Noord-Brabant.

Projecten

Vanuit een werkagenda worden in overleg met de partners steeds meer projecten opgestart die een bijdrage hebben aan de Werkplaats Sociaal Domein. Bijvoorbeeld:

Programmalijnen en thema's 

Er zijn 3 inhoudelijke programmalijnen:

  • Werken aan leven in de wijk. Professioneel handelen gericht op ondersteuning en stimulering van zelfredzaamheid van gezinnen in de eigen leefomgeving staat hierbij centraal.
  • Technologie in zorg en welzijn. De workshops in het GET-lab over nieuwe zorgtechnologie ontwikkelen we verder door.
  • Bevorderen van actieve leefstijl. Welke eigenschappen en verworvenheden brengen burgers in de wijk fysiek in beweging. Wat zijn de generaliseerbare effectieve elementen. Welke benaderingswijzen zijn voor professionals het meest effectief.
     

Naast deze 3 lijnen is er een aantal thema’s dat in elk programma terugkeert:

  • Onderwijs: vertaling naar de opleidingen voor de ‘nieuwe professionals’ in het domein van zorg en welzijn. De Werkplaats Sociaal Domein zoekt, ontwikkelt en evalueert nieuwe werkvormen voor zorg en welzijn. In samenspraak met de opleidingen ontwikkelt de werkplaats onderwijsmodules binnen het curriculum of extracurriculair. Deze modules in de vorm van masterclasses stellen ze ter beschikking aan gemeenten en organisaties in zorg en welzijn. Daarnaast wordt er gewerkt aan het organiseren van een TEDx.
  • Co-creatie: de reeds opgedane kennis over co-creatief implementeren biedt kansen voor de werkpraktijk en de opleidingen.
  • Moeilijk bereikbare groepen: de praktijk leert dat de inzet om deze groepen blijvend te ondersteunen niet vanzelf gaat. We gaan op zoek naar mogelijkheden om ze wèl te bereiken.

In de bundel ‘Implementeren in het sociale domein’ is de zoektocht naar succesfactoren voor het implementeren van innovaties vanuit de diverse Wmo-werkplaatsen beschreven.