Het onderwijs van Avans switchte vanwege corona van volledig fysiek naar volledig online. Inmiddels werken we toe naar een meer structurele vorm van blended onderwijs. Tevens flexibiliseren we ons onderwijs. Het lectoraat Digitale Didactiek vervult een spilfunctie bij kennisontwikkeling op deze thema’s.

Wendbaar en flexibel

In het voorjaar van 2020 maakte het hoger onderwijs in Nederland in korte tijd de switch van fysiek onderwijs naar afstandsonderwijs. Het blijkt noodzakelijk om vanuit dit ‘emergency remote teaching’ te komen tot een structureler ontwerp van blended learning. Een ontwerp dat effectiever én uiteindelijk efficiënter is en waarin binding en de beroepspraktijk een grotere rol krijgen. Technologieën als learning analytics, virtual reality, adaptive learning systems en gamification bieden kansen om onderwijs effectiever en motiverender te maken. We weten nog weinig over hoe en wanneer we deze technologieën het beste in kunnen zetten.

Bovendien vraagt een onvoorspelbare toekomst om flexibel onderwijs om voortdurend te kunnen blijven inspelen op veranderende voorwaarden en behoeftes van studenten. Bij de realisatie van Avans’ visie op de toekomst Ambitie 2025 is kennis(ontwikkeling) van digitale didactiek cruciaal. Daarbij gaat het met name om het ontwerpen en uitvoeren van blended leerarrangementen en voor de begeleiding van studenten bij de keuzes die zij moeten maken in een flexibele leeromgeving. We willen hen in staat stellen om een passende persoonlijke leerroute te kiezen, die ze succesvol kunnen doorlopen.

 

Samenwerking

Het verbeteren van hoger onderwijs met technologie vraagt om een multidisciplinaire en ontwerpgerichte aanpak, waarin praktijkgericht onderzoek wordt uitgevoerd samen met betrokkenen. In een succesvol innovatietraject brengen verschillende betrokkenen diverse perspectieven en waardevolle (ervarings)kennis in. Samenwerking van studenten, docenten, ICTO-coaches, onderzoekers, IT’ers én professionals uit de praktijk zorgt ervoor dat de ontwikkelde innovatie de onderwijspraktijk daadwerkelijk verbetert. Het lectoraat Digitale didactiek vervult hierin een spilfunctie.