Bij het lectoraat New Marketing zijn we ervan overtuigd dat de huidige marketing aan een grondige herziening toe is. Met ons onderzoek ontwikkelen wij de nieuwe marketingpraktijk en in het verlengde daarvan het nieuwe marketingonderwijs. Wij noemen dit betekenisvolle marketing.

Betekenisvolle marketing hanteert wezenlijk andere uitgangspunten over onze economie en de rol van bedrijven en mensen daarbinnen. Betekenisvolle marketing richt zich op het belang van alle stakeholders door meervoudige waarde te scheppen. Betekenisvolle marketing berokkent niemand schade. Bij deze benadering van marketing verschuift de focus dus van:

  • de klant als voornaamste stakeholder, naar alle stakeholders, namelijk klanten, bedrijven, medewerkers, leveranciers en de samenleving
  • enkelvoudige financiële waarde, naar meervoudige waarde, namelijk sociaal, ecologisch en financieel.

Maak kennis met het lectoraat New Marketing

Wil je meer weten over de mensen en activiteiten van het lectoraat New Marketing? Open dan snel dit digitale magazine.

Betekeniseconomie

De noodzaak tot een herziening van marketing komt onder meer voort uit een verandering van de economische context waarin bedrijven opereren. Deze verandering is sterk versimpeld te omschrijven als: van vrijemarkteconomie naar betekeniseconomie. Beide benaderingen zijn kapitalistisch, maar kennen verschillende uitgangspunten over mensen, de rol van bedrijven, de werking van de markt, ethiek, prijsmechanismen en het creëren van waarde.

De betekeniseconomie komt voort uit het menselijk streven naar een economie die niet uitsluitend draait om geld, consumptie en groei. Maar die rekening houdt met mens en aarde. Vanuit de Verenigde Naties zijn daarom de Sustainable Development Goals opgesteld: de wereldwijde ontwikkelingsagenda voor een betere wereld.

Nieuwe realiteit

De overgang naar een nieuwe, gebalanceerde economie is in volle gang, maar is niet vanzelfsprekend. Bedrijven, consumenten en overheden worstelen met de nieuwe realiteit en hun verantwoordelijkheden daarbinnen. Ze zoeken naar manieren om praktisch invulling te geven aan de betekeniseconomie.

Gevolgen voor marketingpraktijk

Binnen het lectoraat New Marketing onderzoeken we allereerst hoe de nieuwe, betekenisvolle marketing er precies uit moet zien en wat de gevolgen ervan zijn voor de marketingpraktijk.

Praktische invulling

Onze tweede lijn van onderzoek gaat over de vraag hoe bedrijven praktisch invulling kunnen geven aan nieuwe (betekenisvolle) marketing. We onderzoeken de praktische bruikbaarheid van bestaande hulpmiddelen en ontwikkelen nieuwe hulpmiddelen. Zo komen we tot een verzameling effectieve, gebruiksvriendelijke, speciaal voor de praktijk ontworpen instrumenten voor betekenisvolle marketing.

Onze kijk op onderzoek

Al ons onderzoek kent een aantal gemeenschappelijke vertrekpunten:

  • ontwikkelen van nieuwe marketing in theorie en praktijk
  • bijdragen aan verantwoord en duurzaam zakendoen
  • aanzetten tot nadenken en bewustwording
  • voortbouwen op zichzelf zodat ‘gestapelde’ kennis ontstaat
  • betrekken van de mensen voor wie het relevant is
  • voor iedereen begrijpelijk zijn

Tot slot doen wij er alles aan om ervoor te zorgen dat ons onderzoek nooit in een la belandt. We willen dat het terechtkomt op de tafels en vloeren van het werkveld en in de materialen en lessen van de opleidingen van Avans Hogeschool.