Afgerond

Het Raak-Pro project ‘Gezond seksueel gedrag in de residentiële jeugdzorg: duurzaam verbeteren van professioneel handelen’ was een vierjarig project dat werd uitgevoerd door een consortium bestaande uit Avans Hogeschool, ACCARE, MOVISIE, TNO en Rutgers WPF.

Het project werd mede mogelijk gemaakt door gelden van SiA Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek.

Vlaggensysteem RJ

Het ging om de doorontwikkeling van de pedagogische interventie, bekend als het Vlaggensysteem, voor specifieke toepassing in de residentiële jeugdzorg. Op die manier leerden professionals in de Nederlandse residentiële jeugdzorg hoe zij seksueel (grensoverschrijdend) gedrag van jongeren tussen de 12 en 18 jaar konden signaleren en duiden. En hoe zij daarop adequaat konden reageren. Met als resultaat seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel misbruik terug te dringen.

Onderzoek en Onderwijs

Het consortium heeft de afgelopen 4 jaar samen met de beroepspraktijk en hogescholen, kennis ontwikkeld en gezorgd voor de valorisatie daarvan. Parallel daaraan liep de implementatie van de verkregen kennis in opleiding, onderwijs en beroepspraktijk.

Bekijk de film van het symposium 'Gezond seksueel gedrag in de residentiële jeugdzorg' en de film van de lunchlezing 'Vlaggensysteem in de residentiële jeudgzorg.' Of bekijk de website GezondSeksueelGedragRJ


Beeldverslag symposium 'Gezond seksueel gedrag in de residentiële jeugdzorg'
Beeldverslag lunchlezing 'Vlaggensysteem in de residentiële jeudgzorg'.