Afgerond

Hoe gebruiken gemeenten in Noord-Brabant en Zeeland de mogelijkheden die de Wet Bibob biedt om onderzoek te doen naar de integriteit van aanvragers en houders van vergunningen en subsidies en bij vastgoedtransacties en aanbestedingen? Dat onderzocht het lectoraat Ondermijning.

Een consortium bestaande uit vertegenwoordigers van de provincies Noord-Brabant en Zeeland en de Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland wilde inzicht krijgen in de stand van zaken met betrekking tot de implementatie en werking van de Wet Bibob: Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur, in de gemeenten van de provincies Noord-Brabant en Zeeland. Wat is het beeld van de effectiviteit van deze wet en waar zitten behoeftes van gemeenten en lopen ze mogelijk tegen knelpunten aan? Beschikken ze bijvoorbeeld over voldoende capaciteit en is hun kennisniveau toereikend?

Deze 'APK' door het lectoraat moest vooral tot bruikbare werkwijzen en handreikingen leiden voor gemeenten om de knelpunten op te kunnen lossen. In het kader van de uitvoering van de Wet Bibob is het wenselijk dat alle bestuursorganen zoveel mogelijk 'de dijken even hoog’ hebben.

Onderzoek

Het lectoraat inventariseerde en analyseerde wetenschappelijke en vakliteratuur en beleidsdocumenten over het thema. Daarbij namen ze recent onderzoek mee dat elders in Nederland werd uitgevoerd. De onderzoekers zetten een online enquête uit onder de Bibob-coördinatoren van de in totaal 74 gemeenten in de 2 provincies. Voor die vragenlijst gebruikten ze reeds ontwikkelde toetskaders, aangevuld met de uitkomsten van hun eigen inventarisatie en specifieke wensen van de opdrachtgevers.

In 15 gemeenten hielden de onderzoekers verdiepende interviews met verschillende functionarissen, onder wie de Bibob-coördinator, de burgemeester, ambtenaar vergunningen/subsidies en het afdelingshoofd OOV). Doel daarbij was validering en verdieping van de uitkomsten uit de enquête.

Resultaat

Op 11 maart 2022 is de eindrapportage aan de provincie Noord-Brabant en de provincie Zeeland opgeleverd. U kunt het eindrapport hier raadplegen.