Maatschappelijke onrust (en wat is dan je verantwoordingskader?)

Maatschappelijke onrust in Nederland lijkt toe te nemen: de snelwegblokkades door boeren en klimaatactivisten en de (corona-)avondklokrellen op verschillende plekken in Nederland zijn daar escalaties van. In dit afstudeerproject van studenten met drie verschillende studierichtingen ligt de focus niet alleen op dit soort escalaties. Ook het aanpakken of voorkomen ervan en de brede onderstroom speelt een rol.

In 2022 vond een succesvolle pilot plaats van een multidisciplinair afstudeeronderzoek: Buiten De Lijnen Kleuren (2022) van het lectoraat Recht & Veiligheid. Het afstudeerproject Maatschappelijke Onrust (En Wat Is Dan Je Verantwoordingskader?) is het vervolg hierop. Daarin werken in de periode februari t/m juni 2023 drie studenten van de studierichtingen Social Work, HBO-Rechten en Bestuurskunde samen.

Invalshoek

Het lectoraat Recht & Veiligheid richt zich onder meer op het versterken van de weerbaarheid van ambtenaren en publieke professionals. Regels kunnen ons helpen bij de aanpak van problemen, maar ze zorgen soms ook voor een belemmering. Ook bij de aanpak van maatschappelijke onrust is dit een interessant vraagstuk: wanneer vormen regels bij het voorkomen van en het omgaan met maatschappelijke onrust een belemmering? In hoeverre zoeken publieke professionals de grenzen op van wetten, regels en protocollen? Wat is rule bending en hoe uit zich dat? Wat houdt ‘de menselijke maat’ in en hoe ‘vaar’ je hierop te midden van regels en protocollen? En hoe kun je je handelen als ambtenaaren/publieke professional aan de samenleving uitleggen?

Multidisciplinair

Het thema maatschappelijke onrust en specifiek de escalaties daarvan bieden diverse raakvlakken en invalshoeken voor de studenten om gezamenlijk aan de slag te gaan met casuïstiek. Ze formuleren samen een probleemstelling, vraagstelling en deelvragen. Elk lid van de afstudeergroep werkt vanuit het eigen (opleidings)perspectief aan een deelvraag van het geheel. En iedereen werkt mee aan een concreet eindproduct waarin die een gezamenlijke conclusie formuleert, leidend tot aanbevelingen voor het werkveld en een product met praktische relevantie.

Doel en meerwaarde

Het afstudeerproject draagt bij aan de ontwikkeling van gedrags- en handelingsmogelijksheden van professionals voor in hun dagelijkse praktijk. Juist voor die momenten waarin de situatie escaleert en regels en wetgeving niet toereikend (b)lijken te zijn.

Voor de studenten is het afstuderen in een samenwerkingsverband een goede voorbereiding op hun maatschappelijke en professionele carrière, waarin zij ook geconfronteerd zullen worden met andere perspectieven, denkwijzen, regels en protocollen, (belangen)afwegingen, communicatie en samenwerkingen.

Ook een (onderzoeks)vraag?

Heeft u binnen uw bedrijf of organistie een omvangrijk of multidisciplinair onderzoeksvraagstuk waar we u mee kunnen helpen vanuit ons Centre of Expertise en het onderwijs, bijvoorbeeld door de inzet van onze studenten? Neem dan contact met ons op. Er zijn diverse mogelijkheden en we staan open voor innovatieve ideeën en nieuwe samenwerkingen.