Lerend Netwerk Biobouwers zet zich in voor de ontwikkeling van een innovatieve, praktijkgerichte onderwijsmethode voor de bouwsector.

 

In het Lerend Netwerk Biobouwers staan hout en biocomposieten, als voorbeelden van biocirculaire materialen, centraal. Daarbij wordt aandacht besteed aan ecologisch systeemdenken en ‘21e-eeuwse vaardigheden’, zoals probleemoplossend denken, leiderschap en multidisciplinair samenwerken.

5 Vlaamse en Nederlandse partners gaan tot het einde van 2022 werken aan deze toekomstbestendige, innovatieve onderwijsmethode, samen met stakeholders uit de bouwsector. De deelnemers brengen hiaten tussen vraag en aanbod in kaart en richten grensoverschrijdende pilots in, waarin nieuwe methodes worden getest. Aan de pilots zullen zowel bachelor studenten als professionals deelnemen. Het beoogd resultaat is een roadmap waarlangs relevante opleidingen hun bestaande curricula kunnen door ontwikkelen.

Klimaatdoelstellingen

De coronacrisis maakte de kwetsbaarheid van de globale productieketens en het belang van het behouden dan wel weer opbouwen van voldoende lokale productiecapaciteit zichtbaar. De transitie naar een bio-circulaire economie, die gebruik maakt van lokale, hernieuwbare, grondstoffen en die nieuwe lokale banen creëert, kan sterk bijdragen aan het uitbouwen van de lokale productiecapaciteit.

Eén van de sectoren die een aanzienlijke impact kan hebben is de bouwsector. De klimaatemissie van de Nederlandse bouw- en sloopactiviteiten, inclusief keteneffecten, is berekend op 9,6 Mton CO2::dit is 5% van de klimaatemissie (Meten is weten in de Nederlandse bouw, CE Delft 2014). Een groot deel hiervan komt voort uit materiaalgebruik, zoals de productie en het transport van grondstoffen en de verwerking van bouw- en sloopafval.

Met de invoering van ecologisch bouwen en ontwerp, houtbouw en nieuwe materialen (zoals biocomposieten) en de inzet van energie-efficiënte technologieën kan de sector dus een grote bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen en tegelijkertijd de lokale economie stimuleren. Daarvoor moet deze nieuwe kennis allereerst worden overgebracht naar zowel bachelor studenten als professionals.

Methodologie

De crisis zorgde daarnaast voor een plotselinge omschakeling naar grotendeels online onderwijs. Uitdagingen moesten worden overwonnen, zoals afnemende motivatie en mindere prestaties van studenten. Daarnaast bracht deze omschakeling ook kansen aan het licht. Door het ontwerpen van een efficiënte methodologie en tools voor een combinatie van online en contactonderwijs kunnen studenten samenwerkend leren, sociale vaardigheden stimuleren en verdwijnen daarbij bepaalde fysieke barrières.

Uit onder andere het Interreg VL-NL project “Grenzeloos Biobased Onderwijs” (GBO) blijkt dat de relevante kennis van huidige werknemers in de industrie nog tekort schiet om de groeipotentie van de regio volledig te benutten. Het betreft dan kennis op zowel technisch als bedrijfseconomisch gebied, maar ook vaardigheden zoals probleemoplossend denken, leiderschap, onderzoeksvaardigheden en teamwerk.

Consortium

Het consortium bestaat uit Avans Hogeschool, Bouwmensen Zuidwest BV, HOGENT, HZ University of Applied Sciences en Gent University. Daarnaast zullen ook de brancheverenigingen in de klankbordgroep (BouwendNL (NL), Woodwize (VL), De VHC (Vereniging houtconstructeurs; NL) en Bouwunie (VL) en de geïnteresseerde stakeholders (Holland Houtland (NL), Innovawood (VL;EU), KampC (VL) en Stichting Probos (NL), nauw betrokken worden bij het verder bekend maken van dit project. Met hun netwerken en platformen worden bedrijven actief betrokken bij het om- en bijscholen van bestaand personeel.

Project ‘Lerend Netwerk Biobouwers’ is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Meer info: www.grensregio.eu

Kijk voor meer informatie op de website van het Centre of Expertise Biobased Economy.