Het lectoraat Digitalisering en Veiligheid is de kennispartner in een publiek-privaat consortium dat de cyberweerbaarheid van het mkb in Noord-Brabant gaat versterken. In juni 2022 start een 1-jarige pilot met financiële steun van de City Deal Cyberweerbaarheid.

Doel is het inrichten van een structurele Shared-Cyber Professional-functie voor kleinere bedrijven die door de pilot de meerwaarde zien van een dergelijke functionaris en de daarmee verbonden Service Level Agreements (SLA). Het gaat om een nieuwe functie waarbij het onderzoek moet uitwijzen welke verantwoordelijkheden en taken deze expert moet krijgen. Deze worden vervolgens in een model-SLA beschreven, klaar voor praktische toepassing. Na de pilot kan de ontwikkelde aanpak door andere bedrijven in het land worden ingericht op basis van de door Avans uitgevoerde praktijkonderzoek.

Projectpartners binnen deze pilot zijn:
-    Programmaraad Cyber Oost-Brabant (hierin zijn de 32 gemeenten, politie, OM en Veiligheidsregio’s in Oost-Brabant vertegenwoordigd)
-    ASML
-    Cyber Weerbaarheidscentrum Brainport
-    PVO Brabant-Zeeland
-    het DTC
-    het Centre of Expertise Veiligheid & Veerkracht van Avans Hogeschool, Lectoraat Digitalisering en Veiligheid (DenV) en de Academie Integrale Veiligheidskunde van Avans.

Het lectoraat organiseert praktijkonderzoek en advisering voor het projectteam onder leiding van het Regiobureau Integrale Veiligheid Oost-Brabant in de vorm van werkpakketten (WP). Dit zijn:
-    WP 1: we definiëren een analysemodel waarin we ook gebruikelijke kosten- en baten-aspecten meenemen. We zetten een compact online maatregelvolgsysteem op voor datavergaring en voor de Shared Cyberprofessional pilot.
-    WP 2: we meten met realtime monitoring en evaluatie, op basis van online rapportages door degenen die de interventies aandragen en korte online interviews met de verantwoordelijken binnen de betrokken mkb’s. Eindevaluatie in 1 of enkele kleinschalige focusgroepen.
-    WP 3: we zetten een hybride learning community op: een gestructureerde kenniscollectie van relevante bronnen en minicases van cybercrime cases binnen de deelnemende bedrijven. Ook organiseren en stimuleren we gerichte deelname van verantwoordelijken in de betrokken mkb’ers via online interviews en workshops.
-    WP 4: we organiseren 3 ontwerpworkshops in de context van de ketensamenwerking. Deze gaan onder andere over knelpunten binnen het mkb waarvoor cyberprofessional expertise vereist is en een toetsingskader. 

Het lectoraat brengt bedrijfs-, veiligheids-, juridische en informatiekundige expertises in met medewerking van docent-onderzoekers als Esger ten Thij, Steven van den Oord, Astrid van Erk, Jonas Stuurman en Astrid van Erk. 
Lector Ben Kokkeler is sinds 2006 bij soortgelijke trajecten betrokken.