Afgerond

Dit onderzoek geeft antwoord op de vraag onder welke omstandigheden intramurale zorg vervangen kan worden door ambulante hulpverlening.

Met de komst van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en decentralisaties in het sociale domein, hebben gemeenten een belangrijke rol gekregen bij de aanpak van huiselijk geweld, kindermishandeling en andere vormen van geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA).

In de gemeentelijke visie 'Een veilig thuis' uit 2013 is beschreven dat de aanpak van GIA het best kan plaatsvinden in de eigen omgeving. Tenzij dat om veiligheidsredenen niet mogelijk is.

Onderzoeksvragen

De vraag is onder welke omstandigheden intramurale zorg vervangen kan worden door ambulante hulpverlening. Voor welk type casuïstiek dit geschikt is. En voor welke vormen van GIA intramurale zorg noodzakelijk blijft. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft opdracht gegeven een verkennend onderzoek uit te voeren. Dit vindt plaats binnen het programma Regio Aanpak Veilig Thuis, dat de VNG en Federatie Opvang (FO) samen uitvoeren met financiering van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Onderzoeksmethodes

Door middel van literatuuronderzoek en groepsinterviews met deskundigen vanuit de gemeenten, Veilig Thuis, de politie en de vrouwenopvang zoekt het lectoraat naar antwoorden op bovenstaande vragen. De resultaten van het onderzoek presenteren we onder andere op het congres dat de VNG en FO samen organiseren in december 2016.