Hoe zorgen we dat bouwprocessen en technieken bijdragen aan de ontwikkeling, realisatie en beheer van een hoge kwaliteit van de leefomgeving op de aspecten duurzaamheid, weerbaarheid en leefbaarheid? Om deze uitdaging draait het bij het lectoraat Gebouwde Omgeving.

Er ligt een grote maatschappelijke opgave als het gaat over de gebouwde omgeving: Nederland heeft zich in het regeerakkoord gecommitteerd aan het versnellen van de woningbouw tot 100.000 nieuwe woningen per jaar. Er is behoefte aan nieuwe en andersoortige woningen, die aansluiten bij de veranderende bevolkingssamenstelling. Daarnaast speelt de noodzaak voor het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad.

Grote ontwikkelingen

In de bouwsector is sprake van belangrijke ontwikkelingen, zoals materiaaltransitie (gebruik van biobased (bouw-)materialen, circulair bouwen), natuur-inclusieve ontwikkelingen en technische ontwikkelingen en uitdagingen. Dit raakt behalve de woningbouw ook utiliteitsbouw en complete gebiedsontwikkeling en de leefomgeving.  En dit alles in de context van een groeiende ongelijkheid in de maatschappij. De verwachting is dat de verdeling van brede welvaart steeds vaker over schaarste zal gaan. Daarmee komt ook de gebouwde omgeving als basis voor een gezond leven onder druk te staan.

Het werkveld van de gebouwde omgeving heeft daarom een grote behoefte aan kennis over hoe de traditionele bouwsector meer industrialisatie kan toepassen in het bouwproces. Alleen dan is aan de maatschappelijke opgave te voldoen. Dit vereist verbindingen met andere disciplines, zoals engineering, design en IT. Ook is het belangrijk om niet meer te denken in eenmalige projecten (hoe omvangrijk ook), maar keten-denken toe te passen.

Het lectoraat Gebouwde Omgeving houdt zich bezig met de kernvraag: hoe kunnen bouwprocessen en technieken worden vormgegeven zodat ze bijdragen aan de ontwikkeling, realisatie en beheer van een hoge kwaliteit van de leefomgeving (de stad en haar omgeving) op de aspecten duurzaamheid, weerbaarheid en leefbaarheid?

Hoe doen we dat?

Met participatief creëren streven we ernaar om binnen en vanuit het lectoraat Gebouwde Omgeving verbindingen over meerdere niveaus heen stapsgewijs te maken. Op deze manier proberen we een brug te slaan tussen verschillende professionele disciplines en directer samen te werken met burgers en eindgebruikers.
 

  • Een betere verbinding tussen verschillende professionele disciplines binnen Avans uit zich dit niet alleen in praktijkgericht onderzoek, maar vooral ook in multidisciplinair onderwijs. Docent-onderzoekers uit verschillende academies en opleidingen begeleiden gezamenlijk onze studenten, nemen ze mee in onderzoeksopdrachten, wisselen onderling ervaringen uit en betrekken hier waar mogelijk ook professionals bij uit praktijk (bedrijfsleven en overheden).
  • Een betere verbinding tussen verschillende professionele disciplines met onze partners in de praktijk  met wie we door de hele bouwketen heen, deze manier van integraal samenwerken verder ontwikkelen. Onder meer door directe inbreng van onze studenten in bedrijven, maar ook door een zo direct mogelijke samenwerking tussen docent-onderzoekers en hun professionele collega’s uit de praktijk (bedrijfsleven en overheden) inzake concrete praktijkopdrachten en maatschappelijke opgaven.
  • De verbinding tussen disciplines breiden we uit met directere samenwerking met burgers en (eind)gebruikers. Dat doen we niet enkel via organisaties of organisatievormen waarin ze werken, maar het liefst zo direct mogelijk in hun rol als competente en betrokken kennisdragers.

We werken hierbij in variërende uitwerkingsvormen, waarbij we de verschillende expertises en zienswijzen bij elkaar voegen. Daarbij gebruiken we als lectoraat de volgende richtlijnen:

  • onze PASSIE is de optelsom van gebouwde omgeving (toepassing) + kennis (ontwikkeling) + mensen (verbinding),
  • wij zijn het BESTE in samen innoveren ten behoeve van veerkrachtige steden/regio’s,
  • hiermee KRIJGEN we een track record van duurzame impact in de maatschappij.

Lees alles over het Centre of Expertise, de projecten, onderzoekers en lectoraten op de Veilgheid en Veerkracht.