Onder de noemer smart public safety richt het lectoraat Digitalisering & Veiligheid zich op de gevolgen van digitalisering voor de veiligheid van de maatschappij.

Het lectoraat Digitalisering & Veiligheid onderzoekt de impact van digitale technologie in het publieke domein, met focus op veiligheid in de openbare ruimte: smart public safety.

Snelle technologische veranderingen bieden kansen om het werk van professionals in het sociale veiligheidsdomein te verbeteren. Het daagt ze ook uit om hun handelingsrepertoire te verrijken.

Onderzoek in 3 clusters

Met ons onderzoek werken we praktische toepassingen uit in 3 clusters: smart organizations, smart local governance en smart citizens.

  1. Smart organizations: het doel is om organisaties en netwerken mee te krijgen in nieuwe ontwikkelingen die gericht zijn op onderlinge data-uitwisseling en informatiegestuurd werken. En om ze weerbaar te maken voor nieuwe risico’s die dit met zich meebrengt. We verschaffen professionals houvast in het tijdig inschatten van de ethische, juridische en sociale impact van het toepassen van digitale technologie.
     
  2. Smart local governance: het doel is om nieuwe vormen van integrale informatievoorziening te ontwikkelen voor het veiligheidsdomein, met partners en datastromen die geen deel uitmaken van het veiligheidsdomein. En vervolgens deze nieuwe vormen van informatievoorziening in te passen in het lokale bestuur van gemeenten en publieke organisaties zoals wooncorporaties en zorgorganisaties. Ook burgerinitiatieven die data verzamelen en beheren, bigdata-toepassingen waarbij ook sociale media als bron zijn betrokken en nieuwe technologieën zoals drones, maken deel uit van het onderzoek.  
     
  3. Smart citizens: digitale technologie stelt burgers in staat om hun leven zelfstandiger te organiseren en daartoe nieuwe vormen van samenwerking met elkaar en met veiligheidsprofessionals te ontwikkelen. Het lectoraat richt zich vooral op burgerinitiatieven zoals netwerken voor buurtpreventie, of organisaties die samen data beheren: DataCommons. Via praktijkonderzoek brengen we kansen en risico’s in beeld, met name over de impact van digitalisering op de autonomie en privacy van burgers.
     

Living labs

Samen met het werkveld en leergemeenschappen uit de opleidingen richten wij living labs in. Dit zijn test- en ontwikkelomgevingen waarin de gebruikers van nieuwe technologie, zoals burgers en professionals, centraal staan in hun eigen leef- of werkomgeving. Op deze manier zorgen we voor een directe verbinding tussen onderzoek in de praktijk en wetenschappelijke modelontwikkeling als basis voor toekomstig onderzoek.

Lees alles over het Centre of Expertise, de projecten, onderzoekers en lectoraten op de Veilgheid en Veerkracht.