Jappe de Best

Jappe de Best

Jappe de Best is lector Biobased Resources & Energy.

Loopbaan

Jappe studeerde Milieubiologie aan Wageningen University. Vervolgens is hij gepromoveerd bij Rijksuniversiteit Groningen & TNO op het gebied van biologische afbraak van gechloreerde koolwaterstoffen in de bodem. Na zijn promotie werkte Jappe als projectleider en projectmanager bij Grontmij en Royal Haskoning. Zijn specialisaties waren bodem- en watermanagement. Sinds 2011 werkt Jappe bij Avans Hogeschool. Hij geeft les bij de internationale opleiding Milieukunde en is onder andere coördinator van het semesterprogramma Biobased Technology & Businesss Development. Naast zijn activiteiten als docent is hij sinds 2011 betrokken bij het lectoraat Biobased Resources & Energy als onderzoeker en projectleider. Sinds 1 februari 2020 is Jappe lector van het lectoraat Biobased Resources & Energy.

Expertise

Jappe is van oorsprong milieubioloog met een specialisatie in microbiologie. In de afgelopen 8 jaar heeft hij zich als onderzoeker en projectleider binnen het lectoraat Biobased Resources & Energy steeds meer verdiept in de verwaarding van waterige reststromen en reststromen van landbouw. In de richting van energie door bijvoorbeeld:

  • pyrolyse: bio-olie
  • vergisting: biogas

In de richting richting bouwstenen voor bijvoorbeeld:

  • landbouw: nutriënten
  • veeteelt: eiwitten voor veevoer
  • biopolymeren: bioplastics 
  • biobased bouwmaterialen: vezels.

Onderzoek

Het onderzoek van Jappe, en daarmee van het lectoraat Biobased Resources & Energy, richt zich op de volgende thema’s:

  • Energie. Kijken naar het ontwikkelen en het toetsen van de toepassing van vergisting en pyrolyse van agrarische reststromen. Wat werkt, wat niet? Belangrijke onderwerpen die hierbij aan bod komen zijn regionale aanwezigheid van biomassa, energie-rendement, maximale benutting en cascadering.
  • Verwaarding waterige reststromen. Het gaat hier om industrieel en stedelijk afvalwater, ofwel waterige reststromen. Een voorbeeld is het onderzoek naar de kweek van eendenkroos op waterige reststromen. Uit het eendenkroos kunnen eiwitten worden gewonnen voor de productie van veevoer. Ook onderzoek naar de productie van bioplastics (PHA) uit rioolwater is een onderwerp.
  • Verwaarding van agrarische reststromen. Het in kaart brengen van de hoeveelheden van de verschillende agrarische reststromen en kijken naar de mogelijkheden voor laagwaardige toepassingen. Denk hierbij aan compostering of de extractie van eiwitten voor de productie van veevoer.
  • LCA/LCC. Onderzoek naar wat de (milieu-)impact is van de verwaarding van reststromen en hoe deze impact zich verhoud tot de (milieu-)impact van producten die op minerale olie zijn gebaseerd.

Bij de invulling van deze onderzoeksthema's is er aandacht voor de techniek en nadrukkelijk ook de businesscase voor nieuwe ontwikkelingen, wettelijke aspecten en maatschappelijk draagvlak. Dit doen Jappe en het lectoraat graag in samenwerking met andere lectoraten binnen en buiten het techniekdomein, met studenten en met het bedrijfsleven.

Enkele voorbeelden van projecten staan op www.coebbe.nl.