Nieuw lectoraat 'Hernieuwbare Energiedragers

Lector Saleh Mohammadi is gestart als lector van het nieuwe MNEXT-lectoraat Hernieuwbare Energiedragers. Nog nooit eerder werd er zoveel hernieuwbare energie opgewekt als in 2023. En nog nooit was de taak om deze versnelling voort te zetten zo belangrijk. Om rond het jaar 2050 voldoende CO2-neutrale energievoorziening te bereiken is wereldwijd enorm veel hernieuwbare energie nodig. Er zal rond de 30 TW nodig zijn, wat vergelijkbaar is met de output van 30.000 energiecentrales, zegt Saleh. Met zijn lectoraat gaat hij de komende jaren onderzoek doen naar hernieuwbare energiedragers, waarmee al deze duurzaam opgewekte energie wordt opgeslagen, getransporteerd en geleverd aan de eindgebruikers.

Lector MNEXT Saleh Mohammadi

"In het lectoraat richten we ons voornamelijk op energiedragers, niet op de bronnen van energie," zegt Saleh. Energiedragers maken het mogelijk om energie te transporteren en/of op te slaan. In het verleden gebruikten we voornamelijk olie, gas en kolen als energiedragers. Nog altijd is een groot deel van het energiesysteem gebaseerd op fossiele energiedragers. We zien echter dat elektriciteit als energiedrager steeds belangrijker wordt.

In woningen gebruiken we elektriciteit via warmtepompen voor verwarming en koeling, we gebruiken het voor transport en in de Nederlandse industrie. Saleh: "Maar het gebruik van alleen elektriciteit als energiedrager brengt weer nieuwe uitdagingen met zich mee. Veel industriële processen, zoals die in de staal-, cement- en chemische sectoren, vereisen hoge-temperatuur warmte, vaak hoger dan de capaciteit van het huidige elektriciteitsnet. Hier zijn we dat het net al overbelast raakt en dat in veel regio's grootschalige verbindingen niet langer mogelijk zijn. Alternatieve dragers zoals waterstof, ammoniak of synthetische brandstoffen kunnen efficiënter zorgen voor de benodigde hoge-temperatuur warmte."

Focus op 25%

Uit recente studies blijkt dat elektriciteit als energiedrager voor energie uit hernieuwbare bronnen kan worden gebruikt voor 75% van het energiesysteem. Dan blijft nog steeds een aanzienlijk deel over waarvoor elektriciteit niet geschikt is en het lectoraat zal zich precies op die 25% richten. "Hoge-temperatuur industriële processen, zwaar transport en luchtvaart zijn bekende voorbeelden," vervolgt Saleh. "Voor deze toepassingen zijn energiedragers met hoge dichtheid nodig, zoals vloeibare waterstof en ammoniak."

Speciale aandacht gaat uit naar de mogelijkheden van waterstofproductie via elektrolyse. Dat is een proces dat elektrische energie omzet in chemische energie door water te splitsen in waterstof en zuurstof. Wanneer deze elektrische energie afkomstig is uit duurzame bronnen, noemen we het product groene waterstof. Saleh: “Stel je bijvoorbeeld voor dat je dit elektrolyse-proces rechtstreeks integreert met offshore windturbines in de Noordzee. Dit zou een dringend huidig probleem kunnen aanpakken, namelijk het verlies van opgewekte elektriciteit wanneer het aanbod de vraag overtreft. Vooral omdat het opslaan van elektrische energie aanzienlijke uitdagingen met zich meebrengt.

Eerste project al onderweg

De komende periode gaat Salehs aandacht uit naar het definiëren van de onderzoekslijnen voor het lectoraat en het samenstellen van een kenniskring. Enige haast is daarbij geboden, omdat het eerste onderzoeksproject nu al start. Lectoraat Hernieuwbare Energiedragers gaat, samen met een ander MNEXT-lectoraat Smart Energy, deelnemen aan het grootste waterstof onderzoeksproject ter wereld: GroenVermogenNL. Samen werken de lectoraten aan innovatie in Proton Exchange Membrane (PEM) elektrolyse techniek. Ook werken ze aan het gebruik van groene waterstof in de mobiliteitssector en industrie. En aan het techno-economische aspect en de sociale acceptatie van waterstof in de samenleving.

Saleh vat het samen in drie woorden: "Aan de slag!"

 

Wie is Saleh Mohammadi?

Sinds december 2023 is Saleh als lector voor 3 dagen per week verbonden aan Avans en MNEX. Daarnaast werkt hij 2 dagen per week als duurzaam energieconsulent bij Witteveen+Bos, een ingenieurs- en adviesbureau. Hij groeide op in Iran en voltooide daar zijn basisopleiding, waar hij persoonlijk de steeds nijpender wordende gevolgen van klimaatverandering heeft ervaren. Grote meren verdwenen en hele rivieren droogden op. Dit heeft hem altijd gemotiveerd om te werken aan oplossingen voor klimaatverandering. Net als in eerdere rollen bij andere universiteiten als TU Eindhoven en TU Delft, vindt hij bij MNEXT een manier om dit te doen vanuit zijn achtergrond als wetenschapper