Pre-Seed Fund: plant met Avans een zaadje voor kleinschalige maatschappelijke projecten in de regio

“Jaag een cultuur aan waarbij via praktijkgericht onderzoek, met werkveldpartners geëxperimenteerd wordt”, opperde een werkveldpartner van Avans Hogeschool. Dit onderstreept de wens bij Avans om in 2024 budget beschikbaar te stellen om projecten in de regio op te starten met het Pre-Seed Fund: kleine zaadjes waar mooie dingen uit gaan groeien. Bij elk project dient minimaal 1 externe partner een deel mee te financieren.

Pre-Seed Fund

Avans is heel nadrukkelijk de beweging aan het maken van onderwijsinstelling naar kennisinstelling. Belangrijk daarin zijn de 4 Centres of Expertise (CoE’s), die fungeren als scharnierpunten op het snijvlak van onderzoek, onderwijs en het werkveld. Het zijn duurzame, actiegerichte samenwerkingsverbanden waarin Avans, bedrijven, overheden en andere organisaties samen onderzoeken, innoveren, experimenteren om economische en maatschappelijke transities te versnellen. 

De zwaartepunten bij Avans zijn: perspectief in gezondheid, zorg en welzijn; veiligheid en veerkracht; brede welvaart en nieuw ondernemerschap én technologische innovaties in de materialen- en energietransitie. Het sleutelwoord daarbij is co-creatie.  

Grote projecten beginnen klein 

Als je leest over projecten uit praktijkgericht onderzoek, dan gaat het vaak over de meest aansprekende voorbeelden. De grootste projecten met veel en directe impact. Wat je lang niet altijd hoort, is dat die projecten niet op zichzelf staan, maar vaak voortkomen uit een hele reeks kleinere projecten. Projecten waarin vooronderzoek is gedaan, expertise op het onderwerp is opgedaan en partners elkaar al hebben leren kennen. Waarin een specifiek onderwerp voor het eerst is verkend en onderzoekers belangrijke inzichten op hebben gedaan, die juist maken dat een subsidieaanvraag voor een groot programma kans van slagen heeft. 

Avans ontwikkelde een nieuw instrument om juist van die kleinschalige, multidisciplinaire onderzoeksprojecten op te starten. Ralph Simons, directeur MNEXT (CoE Materialen- en Energietransitie): “Dankzij het Pre-Seed Fund is het mogelijk om samen impact te maken met praktijkgericht onderzoek; direct omdat we bedrijven en organisaties helpen met nieuwe expertise en innovatiekracht, indirect doordat we het onderwijs van bachelorstudenten verrijken met nieuw opgedane kennis.” 

Pre-Seed Fund 

Nu praktijkgericht onderzoek bij Avans tractie aan het winnen is, zijn er ook veel nieuwe collega’s. Met nieuwe onderzoeksgroepen en -lijnen op de eerdergenoemde thema’s, waarvan het nog niet vanzelfsprekend is dat er grote projecten opgestart kunnen worden. Om dit vliegwiel aan de gang te krijgen stellen de CoE’s in 2024 gezamenlijk € 250.000 beschikbaar om kleine(re) projecten op te starten op nieuwe thema’s: het Pre-Seed Fund. Het staat voor zaadjes die nu geplant worden en waar later mooie, grotere dingen uit groeien. Onderzoekers krijgen zo de mogelijkheid om vraagstukken uit de regio op te halen, verbindingen te leggen met bedrijven en organisaties en zoals gezegd vooronderzoek te doen. 

Onderzoekers van de CoE’s kunnen zelf aanvragen doen, die aan het volgende voldoen: 

  • De onderzoeksvraag ligt binnen de zwaartepunten van de CoE’s. 

  • Er is minimaal 1 externe partner die meefinanciert in de vorm van mankracht, materialen en/of geld.  

  • Er doen minimaal 2 CoE’s mee in een project, om multidisciplinaire onderzoekslijnen te stimuleren. 

  • De projecten mogen maximaal 15.000 euro omvang hebben.

Aansluiten op maatschappelijke uitdagingen 

De 4 CoE’s bij Avans voeren projecten om aan te sluiten op de eerdergenoemde grote maatschappelijke uitdagingen waar praktijkgericht onderzoek het verschil kan maken. “Een kennisinstelling als Avans is een mooi platform dat je als regio kunt benutten om samen te werken aan maatschappelijke vraagstukken. Het curriculum kan zich hier vervolgens op aanpassen, waardoor je professionals krijgt die hiervoor opgeleid zijn en kunnen werken aan de maatschappelijke problemen”, aldus een partner van Avans. 

Uitnodiging aan de regio 

Daarmee is dit artikel gelijk een uitnodiging aan de regio. We zijn benieuwd welke nieuwe vragen er zijn om door de Centres of Expertise van Avans op te laten pakken. Welke uitdagingen liggen er voor bedrijven en overheden op de zwaartepunten en zijn nog niet eerder opgepakt? Jullie input is van grote waarde! Voor meer informatie neem je contact op met projectleider Arno de Vaan via [email protected] of 088 – 525 78 64. 

Korte uitleg 4 zwaartepunten van de Centres of Expertise van Avans:  

Technologische innovatie in de Materialen- en Energietransitie (MNEXT) 

De materialen- en energietransitie is een grote uitdaging, maar wij zijn positief gestemd over de toekomst. Wij zien en pakken kansen om te versnellen. Samen. MNEXT vormt met het mkb de brug tussen innovatie en samenleving. Door praktijkgericht onderzoek uit te voeren met studenten, docenten, onderzoekers én stakeholders. Door samen te werken aan onderwijsvernieuwing. Zo brengen wij de materialen- en energietransitie in beweging. Voor een duurzame toekomst.  

Perspectief in Gezondheid 

Veel onderzoek op de thema’s gezondheid, zorg en welzijn gaat óver mensen. Wij combineren dit met onderzoek mét mensen en hun leefomgeving. Wij geloven dat ervaringen net zo waardevol zijn als medische data. Door de combinatie van ervaringskennis, professionele kennis, wetenschappelijke kennis en AI bieden we mensen een gezamenlijk perspectief. 

Veiligheid en Veerkracht 

Een veilige en veerkrachtige samenleving creëer je samen met de mensen om je heen. Vraagstukken op dit gebied zijn veelzijdig en vereisen een interdisciplinaire aanpak. Samen met publieke en private partners uit het werkveld doen we praktijkgericht onderzoek samen met het onderwijs. We betrekken hierbij het sociale, fysieke, technologische en veiligheidsdomein waarbij onze aanpak altijd mensgericht is.    

Brede Welvaart en Nieuw Ondernemerschap 

CoE Brede Welvaart en Nieuw Ondernemerschap doet praktijkgericht onderzoek naar nieuwe manieren van ondernemen om de transitie naar brede welvaart te versnellen. Oftewel: de transitie naar een samenleving waarin we welvaart niet meer alleen definiëren als economische groei, maar verbreden met ecologische en sociale waarden.