Op deze e-mail zijn de volgende voorwaarden van toepassing

Aan dit bericht, waaronder ook de eventuele bijlagen worden bedoeld, kunnen geen rechten worden ontleend. Dit bericht kan persoonlijk en vertrouwelijk zijn. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht de afzender te informeren en alle informatie hierover uit uw computer(s) te verwijderen. Het is niet toegestaan om dit bericht, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming te gebruiken of te verspreiden.

Avans Hogeschool sluit elke aansprakelijkheid uit wanneer informatie in deze e-mail niet correct, onvolledig of niet tijdig overkomt, evenals indien er schade ontstaat ten gevolge van deze e-mail. Avans Hogeschool garandeert niet dat het bericht vrij kan zijn van onderschepping of manipulatie daarvan door derden of computerprogramma’s die worden gebruikt voor elektronische berichten en het overbrengen van virussen.

The following conditions apply to this e-mail

No rights can be derived from this e-mail and/or its attachments. This message may contain personal and confidential information. If you have received this message in error, please inform the sender and delete all information relating to it from your computer(s). Unauthorised use or dissemination of this message, in whole or in part, is prohibited.

Avans University does not accept any liability for any information in this e-mail that does not arrive correctly, punctually or in full, or for any damage arising as a result of this e-mail. Avans University does not guarantee that messages cannot be intercepted or manipulated by third parties or computer programs that are used for electronic messages and the spreading of viruses.