Het Lectoraat Transmuraal Herstelgericht Werken (THW) brengt samen met de Penitentiaire Inrichting (PI) Vught in kaart wat de (on)mogelijkheden zijn van het transmuraal herstelgericht werken naar zelfherstel en re-integratie van een gedetineerde burger.

Werken aan zelfherstel en re-integratie

Het Lectoraat Transmuraal Herstelgericht Werken (THW) brengt samen met de Penitentiaire Inrichting (PI) Vught in kaart wat de (on)mogelijkheden zijn van het transmuraal herstelgericht werken naar zelfherstel en re-integratie van een gedetineerde burger.

Naar succesvolle re-integratie

De herstelgerichte benadering ziet een delict als een sociaal conflict waarbij dader, slachtoffer en samenleving betrokken zijn. Herstelgericht werken naar (zelf)herstel richt zich op het proces van de gedetineerde burger om stil te staan bij de gevolgen van zijn delict. Daarbij gaat het niet alleen om de gevolgen voor zichzelf, maar ook voor zijn naasten, zijn slachtoffers en de samenleving. Herstel is  een voorwaarde voor het opbouwen van een zinvol leven en een succesvolle terugkeer in de samenleving .

De focus ligt op de manier waarop herstelgericht werken in het re-integratietraject van de gedetineerde burger van binnen naar buiten ingezet wordt. Hierbij is specifieke aandacht voor de verbinding tussen het gedwongen en het vrijwillige kader.

Onderzoek

Met ons praktijkgericht onderzoek kijken we op welke manieren herstelgericht werken een plaats heeft in het totale detentie- en re-integratietraject. Hierbij hebben we aandacht voor zowel intra- als extramurale trajecten, ook wel transmuraal genoemd. Daarbij kijken we vanuit de perspectieven van de gedetineerde, het slachtoffer, het sociale netwerk en de maatschappij. Met leergemeenschappen, stages en afstudeeropdrachten leggen we een directe verbinding met het onderwijs. Onderzoeksresultaten en opgedane kennis delen we via presentaties, publicaties en trainingsmateriaal met professionals, betrokkenen en geïnteresseerden.

Samenwerking

De PI Vught streeft naar een meer herstelgerichte gevangeniscultuur. Met oog voor de relaties tussen de gedetineerde, het slachtoffer, het sociale netwerk en de samenleving. Het lectoraat gaat hiervoor een 5-jarige samenwerking aan met PI Vught om de beroepspraktijk te verbeteren en kennis te vergaren voor het onderwijs. Daarmee vergroten we het handelingskader van professionals en aankomende professionals.

Projectorganisatie

Docent-onderzoeker Ellen van den Kieboom vormt samen met medewerkers van PI Vught het kernteam van een projectgroep. Deze groep is aan te vullen met ervaringsdeskundigen, gedetineerden en naasten. De projectgroep rapporteert aan een stuurgroep die bestaat uit de directie van PI Vught, lector Bart Claes en docent-onderzoekers.