VEILIGHEID IS


TE WETEN.


Groeien begint met kennis

Onder de noemer smart public safety richt het lectoraat Digitalisering en Veiligheid zich op de gevolgen van digitalisering voor de veiligheid van de maatschappij.

Het lectoraat onderzoekt de impact van nieuwe digitale technologie in het publieke en private domein, met focus op veiligheid in de openbare ruimte: public safety. We doen dit vanuit technologische, procesmatige, juridische en moreel-ethische invalshoek.

Smart

Met de term smart bedoelen we snelle technologische veranderingen die kansen bieden voor verbetering van het werk van professionals in het sociale veiligheidsdomein. Veranderingen die kansen bieden, maar ook extra eisen stellen aan professionals. Zij worden uitgedaagd om hun handelingsrepertoire te verrijken.

Onderzoek in 3 clusters

Met ons onderzoek werken we praktische toepassingen uit in 3 clusters: smart organizations, smart local governance en smart citizens.

  1. Smart organizations: De impact van digitalisering op organisaties en binnen netwerken van organisaties. Het doel is om organisaties en netwerken mee te krijgen in nieuwe ontwikkelingen die gericht zijn op onderlinge data-uitwisseling en datagestuurd werken. En om ze weerbaar te maken voor nieuwe risico’s die dit met zich meebrengt.
     
  2. Smart local governance: De impact van digitalisering op het veiligheidsdomein. Denk hierbij aan nieuwe vormen van integrale informatievoorziening met partners en datastromen die geen deel uitmaken van het veiligheidsdomein. Zoals burgerinitiatieven die data verzamelen en beheren, bigdata-toepassingen waarbij ook sociale media als bron worden betrokken en nieuwe technologieën zoals drones.
     
  3. Smart citizens: De impact van digitalisering op de autonomie en privacy van burgers. Digitale technologie stelt burgers in staat hun leven zelfstandiger te organiseren. Het lectoraat richt zich vooral op jonge adolescenten en ouderen, de levensfases waarin afhankelijkheden snel veranderen. Ouderen worden vaak afhankelijk van anderen zonder dat ze zelf de gevolgen daarvan beseffen en jongeren worden snel zelfstandig maar hebben nog niet het overzicht op de gevolgen van hun handelen.
     

Living labs

Samen met het werkveld en leergemeenschappen uit de opleidingen richten wij living labs in. Dit zijn test- en ontwikkelomgevingen waarin de gebruikers van nieuwe technologie, zoals burgers en professionals, centraal staan in hun eigen leef- of werkomgeving. Op deze manier zorgen we voor een directe verbinding tussen onderzoek in de praktijk en wetenschappelijke modelontwikkeling als basis voor toekomstig onderzoek.