Focus op uitgaan van de krachten en vaardigheden van het individu en zijn sociaal netwerk.

De inzet op de verbinding tussen het gedwongen en het vrijwillige kader in de re-integratie en nazorg van burgers uit detentie is een belangrijke uitdaging op nationaal, maar ook op lokaal, gemeentelijk vlak. De focus van het lectoraat richt zich uitdrukkelijk op de verbinding intra- en extramuraal, op de brug binnen-buiten, op de aanknopingspunten tussen gedwongen en het vrijwillige kader en dus op transmuraal herstelgericht werken. Ook andere kwetsbare doelgroepen zoals dak- en thuislozen, asielzoekers, cliënten in de geestelijke gezondheidszorg, worden geconfronteerd met vergelijkbare uitdagingen in de overstap van intra- naar extramurale zorg.

Het herstelgericht werken naar re-integratie in de wijk of buurt zet steeds de cliënt centraal in zijn proces naar het weer opnemen van volwaardig en actief burgerschap. In het herstelgericht werken ligt de focus op het inzetten op de krachten en vaardigheden van het individu en zijn sociaal netwerk.

Het herstelgericht werken is gebaseerd op sterktegerichte strategieën zoals strengths-based interventies, het Good Lives Model, Restorative Justice en Desistance from crime. We benaderen (deviant) gedrag of criminaliteit als een sociaal conflict waarbij steeds de cliënt, het sociaal netwerk, de samenleving en een mogelijk slachtoffer betrokken zijn.

Onderzoek

Het lectoraat wil inzichtelijk maken hoe structuren, processen en mechanismen tussen intra- en extramuraal werken met de cliënt zich tot elkaar verhouden. Doel is ook de rol van professionals, organisaties, vrijwilligers en de sociale omgeving meer inzichtelijk te maken.

In ieder onderzoek van het lectoraat komen de volgende aspecten terug:

  1. herstel bij de cliënt (zelfherstel)
  2. herstel in de relatie cliënt-sociaal netwerk
  3. herstel in de relatie cliënt-maatschappij
  4. herstel van de relatie cliënt-slachtoffer.

Samenwerking  

Het lectoraat zoekt nadrukkelijk de verbinding met het werkveld door langdurige samenwerkingsverbanden aan te gaan met als doel het verbeteren van de beroepspraktijk en het vergaren van kennis en handelingskaders voor het onderwijs. Voorbeelden hiervan zijn samenwerkingen met De Woenselse Poort, PI Vught, PI Dordrecht en Exodus Nederland.

Daarnaast wordt het Expertisecentrum K I N D, Ouder en Detentie vanuit het lectoraat inhoudelijk ondersteund. Het Expertisecentrum K I N D verricht onderzoek, adviseert en traint professionals om herstel van de band tussen kind, gedetineerde en zijn sociale netwerk te bevorderen. Meer informatie hierover is te vinden op expertisecentrumkind.nl.  


Lees alles over het Centre of Expertise, de projecten, onderzoekers en lectoraten op de Veilgheid en Veerkracht.