Nieuws

Verstedelijking draagt bij aan klimaatverandering, biodiversiteitsverlies en de uitstoot van broeikasgassen. Natuurinclusieve gebiedsontwikkeling kan dit tegengaan, maar is nog te kleinschalig. De afgelopen 2 jaar onderzocht het Centre of Expertise MNEXT van Avans Hogeschool samen met 3 andere hogescholen en het werkveld hoe de transitie naar natuurinclusieve gebiedsontwikkeling kan worden versneld.

Natuurinclusieve gebiedsontwikkeling

De belangrijkste resultaten staan in de whitepaper Natuurinclusieve Uitgangspunten (website van MNEXT). Hierin staan handzame uitgangspunten om natuurinclusiviteit in stedelijke en gebiedsontwikkeling te stimuleren.

Het project omvatte casussen op 3 schaalniveaus: gebouw, straat en gebied. Deze casussen belichtten veelvoorkomende typen ingrepen, zoals kleinschalige nieuwbouw, verbetering van de publieke ruimte en binnenstedelijke woningbouw. Elke casus had een eigen zwaartepunt: bij het gebouw was dat biobased materialen, bij de straat natuurlijke vergroening en bij het gebied governance. Toch vond er volop kruisbestuiving plaats, namelijk via deelonderzoeken en tussen de hogescholen; naast Avans waren dit Aeres Hogeschool, Hogeschool Van Hall Larenstein en Hogeschool van Amsterdam.

Aanleiding: druk op biodiversiteit en vrije stedelijke ruimte

In Nederland bestaat nog 15% van de oorspronkelijke biodiversiteit. Dat is onder het Europese gemiddelde. Belangrijke oorzaak hiervoor is de verstedelijking, die de komende jaren nog verder toeneemt. Het kabinet wil dat er tot 2030 1 miljoen nieuwe woningen worden gebouwd, zo veel mogelijk duurzaam en in de bestaande steden.  

Lees meer over dit project op de website van MNEXT.