Nieuws

Avans Hogeschool en de Open Universiteit (OU) hebben op verzoek van het ministerie van Justitie en Veiligheid een rapport opgesteld over de wenselijkheid van een aparte strafbaarstelling van psychisch geweld. Janine Janssen (lector Avans en hoogleraar OU) heeft hier vanuit het Expertisecentrum Veiligheid samen met Wilma Dreissen (hoogleraar OU) aan bijgedragen. Begin juni is dit rapport door de minister voor Rechtsbescherming, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ter kennisname naar de Tweede Kamer gestuurd.

Kamervragen en motie

In juli 2020 werden in de Tweede Kamer vragen gesteld aan de verantwoordelijke ministers over psychische mishandeling en werd een Consultatienota Aanpak van psychisch geweld ingediend door Kamerleden Bergkamp, Özütok en Van den Hul. Ook nam de Kamer hun motie aan waarin zij de regering verzochten om in 2021 een onafhankelijk onderzoek uit te laten voeren dat ingaat op onder meer de volgende vragen:

  • Wat zijn de voor- en nadelen van een expliciete strafbaarstelling van psychisch geweld?
  • Volstaan de huidige mogelijkheden in het Wetboek van Strafrecht om tot vervolging over te gaan bij ernstig psychisch geweld, in het bijzonder bij situaties waarin geen sprake is van fysiek geweld?
  • Wat zijn in de praktijk beletselen om tot vervolging over te gaan, gegeven het feit dat er bijzonder weinig jurisprudentie is aangaande psychisch geweld?

Onafhankelijk onderzoek

Onafhankelijk van de motie deden Avans en de OU al onderzoek naar deze vraagstelling. Dat leidde tot een openbaar webinar rond deze thematiek. Het ministerie van Justitie en Veiligheid verzocht Avans en de OU dit onderzoek te verdiepen en de door de Kamer gestelde vragen te beantwoorden. Het resulterende rapport Naar een aparte strafbaarstelling van psychisch geweld? is naar de Tweede Kamer gestuurd en te downloaden op de website van de Tweede Kamer.