Naast elkaar in een wereld vol tumult

Avans Hogeschool staat midden in de maatschappij. Digitalisering, globalisering en de rol van social media maakt dat veel gebeurtenissen van ver en dichtbij snel en soms stevig binnenkomen. En daarom steeds vaker invloed hebben op onze gemeenschap. In al het tumult dat wordt veroorzaakt door onder andere politieke ontwikkelingen, oorlogen en natuurrampen wil Avans een ankerpunt zijn voor al onze studenten en medewerkers. Los van geloof, politieke overtuiging, mentale of fysieke beperking, sociale en culturele achtergrond, seksuele oriëntatie of gender. We staan niet boven, onder of tegenover elkaar. Maar naast elkaar.

Avans Hogeschool in een wereld vol Tumult Avans Live

Avans is in transitie. Net als de wereld om ons heen. We groeien als onderwijsinstelling door naar een kennisinstelling. Met ons onderwijs en ons onderzoek staan wij middenin de maatschappij. Met onder andere focus op global engagement, duurzaamheid, diversiteit en inclusiviteit. Via co-creatie met het werkveld leveren we steeds nadrukkelijker een bijdrage aan maatschappelijke uitdagingen. We doen dat door oplossingen te bedenken en beroepsprofessionals op te leiden die met een open en brede blik de wereld ingaan. Dat gaat samen met de voor Avans herkenbare kernwaarden: ambitieus, persoonlijk en maatschappelijk betrokken.

Stelling nemen en reageren

De rol die wij zien voor Avans speelt zich af in een complex speelveld. Een speelveld met daarin de maatschappij en onze eigen gemeenschap die ons steeds vaker vragen stelling te nemen of te reageren op gebeurtenissen die plaatsvinden in onze regio, op landelijk niveau of het wereldtoneel. Zo ook met de verkiezingsuitslag van vorige week. Een deel van onze gemeenschap roept op te reflecteren op de uitslag. Een deel reageert vanuit een gevoel van onveiligheid. Een deel zwijgt. En een deel is opgetogen. Onze gemeenschap is divers en dat werkt door in een veelheid aan perspectieven. Dat maakt de praktijk weerbarstig, maar tegelijkertijd maken die verschillen ook onze gemeenschap.

Voor iedereen

Reageren vanuit een specifiek perspectief staat soms haaks op wie wij als organisatie willen zijn. Een veilige haven voor iedereen. Een plek waarin diversiteit wordt omarmd. Dat zie je in onze strategische visie die maakt dat we blijven staan voor een open, diverse en inclusieve gemeenschap. Met de blik naar buiten. Dat zie je terug in de manier waarop we ons onderwijs en onderzoek vorm willen geven en de wijze waarop we samenwerkingen aangaan. We stimuleren om continu op zoek te gaan naar de dialoog. Belangrijk hierbij is om met een brede en open blik de wereld te zien en in aanraking te komen met andere perspectieven en omstandigheden.  

We zien en horen ook de zorgen die sommigen van ons hebben. Daar is binnen Avans plaats voor. Weet dat er binnen onze organisatie gelegenheid is om het gesprek te voeren met of om signalen door te geven aan bijvoorbeeld een decaan of vertrouwenspersoon. Denk ook aan medezeggenschap binnen een academie, dienst of Avansbreed. Of natuurlijk aan ons als College van Bestuur.

Aanscherpen

Nu, een week nadat de verkiezingsuitslag bekend is en het stof geleidelijk neerdaalt merken we in onze eigen afwegingen dat alleen nastreven van wie wij als organisatie willen zijn, vaak niet voldoende is. En dat het ook niet gedaan is met het opzetten van processen en het in het leven roepen van functionarissen. Je uitspreken betekent ook dat je je committeert om de voor Avans relevante waarden kracht bij te zetten.

Dus moeten we werk maken van onze onderwijsvisie met daarin oog voor kwalificatie en sociale en persoonlijke ontwikkeling. We blijven bouwen aan de pedagogische opdracht die er ligt. Dat is niet nieuw, maar in de context van de maatschappelijke ontwikkelingen zien we deze als steeds relevanter. We moeten samen de ruimte benutten om aandacht te besteden aan die wereld in transitie en alle uitdagingen om ons heen die daarmee gepaard gaan. Met onze studenten, medewerkers en samenwerkingspartners. Niet boven, onder of tegenover elkaar. Maar naast elkaar.