Transmuraal slachtofferbewust en herstelgericht werken met gedetineerde burgers

Het Lectoraat Transmuraal Herstelgericht Werken onderzoekt samen met de Penitentiaire Inrichting (PI) Dordrecht wat de (on)mogelijkheden zijn van het transmuraal slachtofferbewust en herstelgericht werken met gedetineerde burgers.

Deze manier van werken betekent oog hebben voor het zelfherstel van de gedetineerde burger, het herstel ten aanzien van het slachtoffer en het sociaal netwerk dat een belangrijke rol speelt bij een succesvolle terugkeer in de samenleving.

Onderzoek

Via praktijkgericht onderzoek wordt gekeken op welke manier(en) slachtofferbewust en herstelgericht werken, inclusief de perspectieven van de gedetineerde burger, slachtoffer, sociaal netwerk en maatschappij meegenomen kunnen worden in het gehele re-integratietraject van de gedetineerde burger, zowel intra- als extramuraal (transmuraal).  

Ook legt het onderzoek een directe verbinding met het onderwijs door middel van leergemeenschappen, stages en afstudeeropdrachten.
Onderzoeksresultaten en opgedane kennis worden via presentaties, publicaties en trainingsmateriaal gedeeld met professionals, betrokkenen en geïnteresseerden.

Samenwerking

De PI Dordrecht streeft naar een meer herstelgerichte gevangeniscultuur met een slachtofferbewust en herstelgericht klimaat. Om dit streven te ondersteunen gaan het lectoraat en de PI Dordrecht een 5-jarige samenwerking aan met als doel de beroepspraktijk te verbeteren en kennis te vergaren voor het onderwijs en daarmee het handelingskader van (aankomende) professionals te vergroten.

Projectorganisatie

Het onderzoek wordt uitgevoerd door docent-onderzoeker Angèle Geerts en een nog te werven docent-onderzoeker, onder supervisie van lector Bart Claes.

De docent-onderzoekers vormen samen met medewerkers en gedetineerde burgers van de PI Dordrecht het kernteam van de projectgroep. Mogelijk aangevuld met ketenpartners, ervaringsdeskundigen, naastbetrokkenen en vrijwilligers. Daarnaast is er een stuurgroep die bestaat uit Karin Winkelman, vestigingsdirecteur van PI Dordrecht, lector Bart Claes en de docent-onderzoekers.