Nieuws

Het project Learning Lab in Tilburg behoort sinds vorige week tot de kopgroep van het landelijk initiatief Zorgpact. Dit initiatief streeft naar hechtere samenwerking in zorg en welzijn om de gevolgen van de transitie waarin deze sectoren zich bevinden het hoofd te bieden. Het onderwijs- en professionaliseringsconcept Learning Lab geeft hier vorm aan en is een partnerschap tussen ROC Tilburg, stichting ContourdeTwern en Avans Hogeschool.

In zorg en welzijn volgen ontwikkelingen elkaar in rap tempo op. Om hierop in te kunnen spelen moeten zorg- en welzijnsprofessionals meebewegen met deze ontwikkelingen door te blijven leren, zodat iedereen de best mogelijke zorg krijgt. Daarvoor zijn hechte samenwerkingen nodig tussen zorgaanbieders, onderwijsinstellingen en lokale overheden. Door het Learning Lab de kopgroepstatus toe te kennen bestempelt het Zorgpact het project als goed voorbeeld van zo’n hechtere samenwerking.

Learning Lab

Het is het derde jaar dat het Learning Lab draait. In dit project werken studenten van de opleiding Sociaal Cultureel Werk (SCW) van het ROC Tilburg, studenten Culturele en Maatschappelijke Vorming van Avans Hogeschool Den Bosch, docenten van de Academie voor Sociale Studies van Avans Hogeschool en professionals van stichting ContourdeTwern samen in zogeheten leergemeenschappen.

Deze leergemeenschappen buigen zich over maatschappelijke vraagstukken die zich voordoen in Tilburg Noord, doen onderzoek en voeren activiteiten uit. Binnen thema’s als ‘armoede bestrijding’, ‘participatiebevordering’ en ‘sociale cohesie bevordering’ staan de in totaal 6 leergemeenschappen midden in de beroepspraktijk. Binnen dit concept is het zaak studenten op te leiden tot de professionals van de toekomst. Daarnaast bevorderen de professionals en docenten hun deskundigheid. En in gezamenlijkheid bestaat het doel het beroep van sociaal werker verder door te ontwikkelen en tegelijkertijd wordt er maatschappelijke waarde gecreëerd.

Zorgpact

Het Zorgpact is een initiatief van het kabinet-Rutte II om de samenwerking tussen zorgaanbieders, welzijnsorganisaties, onderwijsinstellingen en lokale overheden van onderaf te ondersteunen en te versterken. Het Zorgpact stimuleert de gezamenlijke aanpak via regionale partnerschappen, deelt voorbeelden van goede samenwerkingen, neemt belemmeringen voor samenwerkingen weg en maakt de regionale ontwikkeling zichtbaar. Doel van de zogenaamde kopgroep is om voorbeeldprojecten en concepten bijeen te brengen om zodoende kennis te delen en andere initiatieven te inspireren. Landelijk zijn er nu 51 initiatieven met de koplopersstatus.