Open avond Deeltijd 7 december 2016

's-Hertogenbosch

Mbo-middag 14 december 2016

's-Hertogenbosch en Breda

Open dag 28 januari 2017

Breda, 's-Hertogenbosch en Tilburg

Open avond Deeltijd 16 februari 2017