Voorzitter Raad van Toezicht & Lid Raad van Toezicht

  • Tilburg
  • 0,2 fte
Reageren tot en met 27 mei 2022
Voor Avans Hogeschool zoekt Chasse Executive Search: Voorzitter Raad van Toezicht & Lid Raad van Toezicht met Profiel Ondernemerschap & Digitalisering.
Ik wil solliciteren
Voorzitter Raad van Toezicht & Lid Raad van Toezicht
Ik wil solliciteren

Profiel

Profiel

Avans Hogeschool
Avans Hogeschool wil verschil maken door wat én hoe Avans het doet. Dit doet Avans gezamenlijk: met medewerkers, studenten en alumni. Het bestaansrecht en de maatschappelijke meerwaarde van Avans liggen in het verzorgen van onderwijs, het uitvoeren van onderzoek en het valoriseren van kennis. Een Brabantse hogeschool met ondernemende en kritische studenten en medewerkers die respect hebben voor de mens en zijn omgeving.

De wereld verandert. Technologie wordt slimmer en data invloedrijker. Ook werk en loopbaan verlopen steeds flexibeler. Avans sluit met haar onderwijs aan op de toekomst. Omdat zij studenten wil opleiden die wendbaar en veerkrachtig zijn, zodat ze met veel kennis, vaardigheden en inzichten de arbeidsmarkt betreden. In de strategie ‘Ambitie 2025’ legt Avans focus op het onderwijs, samenwerken & onderzoek, de organisatie en technologie & data. Avans heeft de ambitie uitgesproken door te ontwikkelen van onderwijs- naar kennisinstelling.

Ambitie 2025
Groot, maar kleinschalig. Betrokken, persoonlijk. Dat is Avans. Hier kun je jezelf zijn. Je krijgt met jouw unieke ideeën en inzichten bij ons alle ruimte. Dat past bij ons lerende en ondernemende karakter. We bieden optimaal flexibel onderwijs in co-creatie met het werkveld. En we veranderen continu mee met de wereld om ons heen. We willen steeds meer maatwerk aanbieden, waarbij studenten gedeeltelijk zelf hun eigen leerroute bepalen. Dat is onze Ambitie voor 2025.

Organisatie
Avans Hogeschool is in 2004 ontstaan door een fusie tussen Hogeschool Brabant en Hogeschool ’s-Hertogenbosch. Avans verzorgt onderwijs voor ruim 35.000 studenten in vier steden, op dertien locaties: Breda, ’s-Hertogenbosch, Tilburg en Roosendaal.

De circa 3.000 medewerkers zijn werkzaam in een platte organisatie waarbij kleinschalig organiseren een belangrijke factor voor de goede resultaten van Avans is.

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht controleert en adviseert over het beleid van het College van Bestuur en houdt toezicht. Ook op de algemene gang van zaken binnen Avans Hogeschool. De Raad van Toezicht bestaat uit zes leden.

Per 30 september 2022 nemen de huidige voorzitter van de Raad van Toezicht en het lid van de Raad van Toezicht op voordracht van de Avans Medezeggenschapsraad (AMR) reglementair afscheid. Hierdoor ontstaan per 1 oktober 2022 twee vacatures: Voorzitter van de Raad van Toezicht en Lid van de Raad van Toezicht.

De voorzitter zal tevens lid zijn van de Remuneratie & Selectiecommissie zijn terwijl het lid op voordracht van de AMR wordt benoemd en lid is van de Auditcommissie.

Algemeen profiel Raad van Toezicht
Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is dat allen generalisten zijn die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen. Elk lid van de Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het geheel en dus het totaal van alle besluiten en dient derhalve geschikt te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen, met overzicht ten behoeve van een evenwichtig oordeel.

Elk lid van de Raad van Toezicht voldoet daarbij in ieder geval aan het algemene profiel. Meer informatie over het algemene profiel is terug te vinden in het uitgebreide functieprofiel (zie hieronder onder ‘Procedure’).

Profiel Voorzitter Raad van Toezicht
Avans Hogeschool vraagt om een dienende voorzitter met ervaring als toezichthouder en met de beschikking over voldoende tijd om de positie in te vullen. Toezichthoudende ervaring als voorzitter geldt daarbij als een pré.

De Raad van Toezicht kent vanwege reglementaire wisselingen een fors gewijzigd team. Tegelijkertijd heeft de coronacrisis impact gehad op Avans Hogeschool in het algemeen en daarmee uiteraard ook op de Raad van Toezicht. De nieuwe voorzitter heeft daarom oog voor teamvorming, mede binnen de context van een eenduidige visie op toezicht binnen de Raad van Toezicht als geheel.

De voorzitter heeft kennis van c.q. grote affiniteit voor het (hoger) onderwijs  passend bij de verwachtingen en verantwoordelijkheden van een voorzitter van de Raad van Toezicht van een grote en gelaagde onderwijsinstelling binnen een maatschappelijk complexe context. Het landelijke en regionale ecosysteem waarin Avans opereert is voor de voorzitter bekend en vanuit de rol als toezichthouder levert hij/zij toegevoegde waarde.

Ten slotte is hij/zij in staat tot het opbouwen van een goede relatie met het bestaande College van Bestuur en daartoe een gesprekspartner is, heeft oog voor de vertrouwensrelatie, is kritisch doch constructief (harmonieus) en handelt rolzuiver.

Profiel Lid Raad van Toezicht
Gelet op de samenwerking met het werkveld en de impact van digitalisering op de samenleving als geheel en als middel om Ambitie 2025 waar te maken is Avans Hogeschool op zoek naar een lid van de Raad van Toezicht die op grond van (relevante) ervaring op het gebied van ondernemerschap en digitalisering een bijdrage kan leveren in de rol van toezichthouder.

Minimaal heeft het nieuwe lid affiniteit met de wereld van onderwijs en (praktijkgericht) onderzoek en is vanuit een ondernemende achtergrond en ervaring in staat om de vertaalslag te maken van die ervaring naar een effectief toezichthouder.

Daarbij is het nieuwe lid een teamspeler die complementair is aan het zittende team is en in staat een goede gesprekspartner te zijn van het College van Bestuur als geheel, maar vooral de relevante portefeuillehouders. Uiteraard vanuit dezelfde uitgangspunten als de voorzitter: oog voor de vertrouwensrelatie, kritisch doch constructief (harmonieus) en rolzuiverheid.

Ten slotte: het nieuwe lid wordt benoemd op voordracht van de AMR. Het nieuwe lid toont daarom persoonlijke betrokkenheid bij de instelling en is zich ervan bewust dat studenten en medewerkers centraal staan. Het nieuwe lid heeft daarom – onafhankelijk en vanuit een zuivere rol- en taakopvatting – voeling met medezeggenschap in het algemeen en studenten en medewerkers in het bijzonder gericht op samenwerken voor het beste resultaat.

Ervaring met transities
Met Ambitie 2025 is Avans Hogeschool een grote transformatie gestart die op alle niveaus impact heeft en bijdraagt aan de ambitie om Avans Hogeschool door te ontwikkelen van onderwijs- naar kennisinstelling door de focus (verder) te leggen op het onderwijs, samenwerken & onderzoek, de organisatie en technologie & data.

Om de rol van toezichthouder overtuigend te kunnen invullen én als sparring partner te kunnen fungeren heeft het de grote voorkeur wanneer in ieder geval de voorzitter of het lid, maar bij voorkeur allebei de nieuwe leden, beschikken over (eindverantwoordelijke) ervaring met verandertrajecten. Het betreft dan trajecten met een grote schaal én publiek-private samenwerking omvatte.

De procedure
Chasse Executive Search begeleidt de procedure voor Avans Hogeschool. Een uitgebreid functieprofiel is beschikbaar en op te vragen via info@chassesearch.nl. Het functieprofiel bevat tevens nadere informatie over de (volledige) functie-eisen, de bezoldiging en de planning van de procedure. Deadline voor de schriftelijke sollicitatie via info@chassesearch.nl met motivatie en curriculum vitae is vrijdag 27 mei 2022.