Lector Ondermijning

 • 's-Hertogenbosch
 • 0,6 fte
 • € 6.149 - € 7.940
Reageren tot en met 31 augustus 2022
Als lector heeft u een duidelijke visie op ondermijning. U stelt een onderzoeksplan op, werft opdrachten, onderhoudt contacten met de beroepspraktijk en wetenschap en begeleidt docenten en studenten in hun ontwikkeling
Ik wil solliciteren
Lector Ondermijning
Ik wil solliciteren

Mooi werk

Mooi werk

U werkt voor een vernieuwd lectoraat van het oude Expertisecentrum Veiligheid (EV). U wilt binnen dit thema kennis ontwikkelen door het (laten) verrichten van praktijkgericht onderzoek, waarbij u ervoor zorgt dat de inhoudelijke en methodologische kwaliteit van het onderzoek goed is en de wisselwerking tussen onderzoek, onderwijs en werkveld optimaal. Dit doet u door kenniskringen met docent-onderzoekers in te richten en hen te coachen. Door studenten en professionals een leeromgeving aan te bieden. En door in- en extern op te treden als expert en kwaliteitsdrager van allerlei onderzoeksgerelateerde zaken. U werft extern gefinancierde projecten die passen in de context van het onderwijs en het onderzoeksthema.

De kern van het onderzoek van het lectoraat is het inzichtelijk maken hoe processen en mechanismen van ondermijning werken, welke rol burgers, professionals en hun organisaties daarbij spelen en hoe deze weerbaarder gemaakt kunnen worden tegen deze ontwikkelingen. Ondermijning wordt gedefinieerd als de ontwrichting van maatschappelijke structuren en fundamenten en aantasting van de rechtstaat, door verwevenheid van onderwereld en bovenwereld, als gevolg van of verbonden met georganiseerde criminaliteit. Ondermijnende criminaliteit is vooral een economisch gedreven maatschappelijk fenomeen.

Bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit zijn veel partijen betrokken op verschillende niveaus. De insteek van de aanpak is al even divers en hangt samen met de variëteit aan partijen. Belangrijke spelers zijn de opsporingsdiensten en het openbaar ministerie, de belastingdienst en lokale overheden, maar ook professionals in het sociaal domein, de zorg en bijvoorbeeld woningcorporaties. Elk van de betrokken partijen heeft zijn eigen instrumentarium, gekoppeld aan bevoegdheden en expertise. De sleutel tot een effectieve aanpak ligt in samenwerking tussen partijen en de uitwisseling van informatie en expertise.

En hierin ligt dan ook de kern van de onderzoeksopgave van dit lectoraat:

 • Het vergroten van de weerbaarheid van professionals, dienstverleners en branches. Door zelf weerbaar te zijn tegen directe ondermijnende activiteiten, maar ook door het signaleren van ondermijnende activiteiten en hiertegen in actie te komen
 • Het vergroten van de weerbaarheid van burgers: welke factoren stimuleren en belemmeren de meldingsbereidheid aan de overheid en hoe zijn deze te beïnvloeden.
 • Het versterken van de samenwerking tussen betrokken organisaties voor het creëren van meer impact dan alleen voldoen aan de eisen van ieders eigen organisatie: hoe om te gaan met de effectiviteit van het instrumentarium van elke partner t.o.v. elkaar? Hoe te komen tot ‘ons’ instrumentarium? Wat vereist dat van de professionals en de organisaties van de toekomst?

In de eerste termijn van het lectoraat zijn drie onderzoekslijnen ontwikkeld, samen met de beroepspraktijk en het onderwijs: Indicatoren ten behoeve van vroegsignalering van ondermijning met gebruik van data, Weerbaarheid van het openbaar bestuur en Burgerparticipatie.

Voor de komende lectoraatsperiode is met de stakeholders nagegaan waar de grootste kennisbehoefte uit bestaat: de huidige thema’s zijn nog steeds actueel. Daarnaast blijkt er behoefte aan een meer systeemgerichte benadering van het thema ondermijning, is er ruimte voor de bestudering van fysieke aspecten van ondermijning en is verdergaande aansluiting bij de nationale en internationale beleidsagenda’s gewenst, waarbij de huidige en nieuw op te zetten onderzoekslijnen worden geïntegreerd.

Uw plek als Lector Ondermijning binnen Avans

Uw plek als Lector Ondermijning binnen Avans

U gaat werken in een interessante omgeving, waar onderzoek bijdraagt aan de inhoudelijke kwaliteit van de opleidingen binnen Avans Hogeschool. U helpt antwoorden te formuleren op vragen uit het werkveld en vergroot de deskundigheid van docenten en studenten die deelnemen, o.a. door supervisie over een kenniskring van (deels zeer ervaren) docent-onderzoekers.

Het oude Expertisecentrum Veiligheid (EV) voert als kenniscentrum van Avans Hogeschool praktijkgericht onderzoek uit op het gebied van sociaalmaatschappelijke veiligheid. Het expertisecentrum bestaat uit zes lectoraten. Zij versterken en verbreden elkaar en hebben elk hun eigen benadering van veiligheid. Vanuit juridisch, sociaal-agogisch, veiligheidskundig en bestuurlijk perspectief. Elk lectoraat voegt inhoudelijk en methodologisch unieke expertise toe en richt zich op een specifiek werkveld. Hierdoor ontstaat meerwaarde in de multidisciplinaire samenwerking in onderzoek en met onderwijs en werkveld. Avans heeft haar onderzoeksbeleid herijkt, hetgeen tot gevolg heeft dat de mogelijkheden en middelen voor het doen van onderzoek aanzienlijk wordt vergroot én dat inhoudelijk het oude thema Veiligheid samen met het thema Technische Innovatie wordt ontwikkeld naar  het zwaartepunt “Veilige en Veerkrachtige Stad en Omgeving”, waardoor het onderzoeksthema wordt verbreed en verdiept naar ook andere, technische, expertises. De governance wordt ingericht samen met onderwijs en werkveld, in een Centre of Expertise.

We bieden u

We bieden u

Een omgeving waar u de vrijheid krijgt om dingen te ontdekken en te verbeteren; zo halen we het beste uit u. We faciliteren u in uw continue ontwikkeling, waarmee u vervolgens bijdraagt aan onze verdere vakinhoudelijke en technische professionalisering. Verder bieden we u:

 • Een maandsalaris van minimaal € 6.149,- tot maximaal € 7.940,- bruto bij een fulltime aanstelling (schaal 15 cao hbo).
 • Een eindejaarsuitkering, die ongeveer gelijk is aan een 13de maand.
 • Wij bieden u een tijdelijke aanstelling voor 8 jaar.
 • Veel vrijheid in uw baan met de mogelijkheid om vanuit huis te werken.

U past bij ons

U past bij ons

Een resultaatgerichte inspirator, boegbeeld met publieke performance, samenwerken en verbinden binnen en buiten het EV, Avans Hogeschool en werkveld vindt u vanzelfsprekend en gaat u gemakkelijk af, net zoals kennis delen en valoriseren. Uw voorkeursstijl van aansturen is een coachende. U schakelt moeiteloos tussen de verschillende rollen die u als lector heeft.

 • U bent opgeleid op academisch niveau, gepromoveerd op een voor het kennisdomein relevant onderwerp en beschikt over actuele onderzoeks- en werkervaring in het betreffende vakgebied.
 • U heeft specifieke expertise op het lectoraatsthema, een duidelijke visie daarop en deze vertaalt u moeiteloos naar onderzoeksvragen binnen het lectoraat.
 • U heeft ervaring opgedaan met het initiëren, uitvoeren en begeleiden van multidisciplinair, extern gefinancierd onderzoek, u benut daarbij uw netwerk in het werkveld.
 • Uw specifieke discipline en inhoudelijke en methodologische expertise zijn van toegevoegde waarde voor het palet van disciplines en expertises binnen het EV.
 • U werkt of heeft dat tot onlangs gedaan in het betrokken werkveld of wetenschap.

Vernieuwend Avans

Vernieuwend Avans

Groot, maar kleinschalig. Betrokken. Persoonlijk. Dat is Avans. Hier kan iedereen zichzelf zijn. U krijgt met uw unieke ideeën en inzichten bij ons alle ruimte. Dat past bij ons lerende en ondernemende karakter. We bieden optimaal flexibel onderwijs en onderzoek in co-creatie met het werkveld. En we veranderen continu mee met de wereld om ons heen. Dat is onze Ambitie voor 2025.

Draag bij aan onze ambitie

Draag bij aan onze ambitie

Ziet u een mooie rol voor uzelf in het nóg verder professionaliseren van ons onderzoek? Solliciteer dan uiterlijk 31 augustus via de sollicitatiebutton. Vertel ons in uw motivatie waarom u zin heeft in deze uitdaging. Heeft u inhoudelijke vragen? Neem dan contact op met mw. drs. F.M. van Zon, manager expertisecentrum, 06-20619030, fm.vanzon@avans.nl. Wij geven je binnen 2 weken na de sluiting van de vacature een update over jouw sollicitatie.

Wij vinden onze kandidaten zelf, dus met acquisitie doen we niets.