Directeur Academie voor Gezondheidszorg

Geplaatst op  , reageren tot 
Breda Fulltime

De Academie voor Gezondheidszorg (AGZ) is één van de grotere academies van Avans Hogeschool en heeft ruim 2.200 studenten en 121 fte medewerkers (docenten, management, onderwijsondersteuning, managementondersteuning en lab).

Avans Hogeschool

Avans Hogeschool wil verschil maken door wat én hoe Avans het doet. Dit doet Avans gezamenlijk: met studenten, alumni en medewerkers.  Het bestaansrecht en de maatschappelijke meerwaarde van Avans ligt in het verzorgen van onderwijs, het uitvoeren van onderzoek en het valoriseren van kennis. Een Brabantse hogeschool met ondernemende en kritische studenten en medewerkers die respect hebben voor de mens en zijn omgeving. Avans Hogeschool is in 2004 ontstaan door een fusie tussen Hogeschool Brabant en Hogeschool ’s-Hertogenbosch. Avans verzorgt onderwijs voor ruim 30.000 studenten in vier steden, op dertien locaties: Breda, ’s-Hertogenbosch, Tilburg en Roosendaal.

De opleidingen zijn verdeeld over 22 academies. Inclusief de Juridische Hogeschool Avans-Fontys. De academies beslaan de interessegebieden Economie en Bedrijf, Techniek, Gedrag en Maatschappij, Gezondheid, Exact en Informatica, Kunst en Cultuur, Recht en Bestuur, Onderwijs en Opvoeding, Aarde en milieu en Taal en Communicatie. Avans Hogeschool biedt daardoor 54 hbo-opleidingen aan. Daarnaast beschikt Avans over 6 expertisecentra en ruim 25 lectoraten. Lectoren, docenten en studenten doen hier praktijkgericht onderzoek en dragen zo bij aan innovaties en ontwikkelingen voor veel vakgebieden. Deze kenniscentra dragen bij aan de verbinding van de praktijk met het onderwijs.

De circa 3.000 medewerkers zijn werkzaam in een platte organisatie waarbij kleinschalig organiseren een belangrijke factor voor de goede resultaten van Avans is. Uit de Keuzegids HBO 2020 blijkt dat studenten Avans voor de zesde keer op rij waarderen als de beste grote hogeschool van Nederland. De kleinschaligheid, sfeer en betrokkenheid van docenten worden daarbij geroemd.

Elke student heeft een vaste locatie en wordt begeleid door een vast docententeam. Dit principe wordt ook gehanteerd bij het aansturen van de medewerkers. De organisatie heeft twee managementlagen: het College van Bestuur en een directielaag die de medewerkers aanstuurt. Zelforganisatie is hierbij een leidend principe. Avans Hogeschool heeft zes diensteenheden en twee stafeenheden ter ondersteuning van zowel de academies als het College van Bestuur.

Directeur Academie voor Gezondheidszorg

De Academie voor Gezondheidszorg (AGZ) is één van de grotere academies van Avans Hogeschool en heeft ruim 2.200 studenten en 121 fte medewerkers (docenten, management, onderwijsondersteuning, managementondersteuning en lab).

De Academie voor Gezondheidszorg biedt de volgende opleidingen:

 • Verpleegkunde (circa 1.450 studenten).
 • Fysiotherapie (circa 580 studenten).
 • Mens & Techniek (circa 240 studenten).

De drie opleidingen hebben in 2018 en 2019 de accreditatie met goed gevolg afgelegd.

De opleidingen Verpleegkunde en Fysiotherapie zijn al lang onderdeel van de academie en hebben verschillende karakteristieken. Beide opleidingen zijn innovatief en evidence based. De opleiding Mens en Techniek is binnen AGZ de nieuwste opleiding waarbij enkele jaren geleden ervoor gekozen is om deze opleiding in het hart van de opleiding te positioneren mede gelet op de meerwaarde voor de andere opleidingen bijvoorbeeld op het gebied van bewegingsanalyse, virtual reality en robotica.

De opgave

De Academie voor Gezondheidszorg staat er goed en financieel gezond voor. De afgelopen beleidsperiode (Ambitie 2020) zijn voor de drie opleidingen nieuwe curricula gerealiseerd alsmede een geheel nieuwe onderwijsomgeving waar multidisciplinair wordt samengewerkt door studenten en docenten van verschillende opleidingen. Het aantal studenten bij Mens & Techniek en Verpleegkunde is verdubbeld en er is sprake van een stevige, duurzame samenwerking met de regionale zorginstellingen.

Mede gelet op de grote vraag naar verpleegkundig personeel is de numerus fixus voor Verpleegkunde losgelaten waardoor de instroom in twee jaar is verdubbeld. Hierop is door de academie geanticipeerd, ook richting het werkveld (verhoging aantal stageplekken), maar dit zal de komende jaren een grote uitdaging blijven, mede gelet op de relatief grote uitstroom van zorgprofessionals. Deze ontwikkelingen vragen niet alleen om stevige samenwerking met het werkveld, maar ook het aandacht vragen voor dit onderwerp op de politiek-maatschappelijke agenda.

Gezondheidszorg in verandering

De Nederlandse gezondheidszorg is in verandering door de toename van het aantal ouderen, een inhoudelijke visieverandering, een (onhoudbare) stijging van kosten, versnelde digitalisering en het toenemend tekort aan zorgprofessionals. Deze veranderende context zal ook binnen AGZ een plek gegeven worden. Samenwerking tussen het onderwijs en zorgpartners is het antwoord voor deze omvangrijke en complexe uitdagingen. Daarom werkt AGZ nauw samen met het werkveld: de Werkveldadviesraad (WAR), De Zorgacademie, het Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT) en de stuurgroep Brabant Plus zijn daar voorbeelden van. Tevens wordt nauw samengewerkt in de keten en is samenwerking structureel verankerd via verschillende convenanten.

AGZ en Ambitie 2025

Het jaar 2020 een overgangsjaar voor AGZ. De overgang van Ambitie 2020 naar Ambitie 2025. Zelforganisatie is een leidend principe binnen Avans Hogeschool en onderdeel van Ambitie 2025. Een belangrijke opgave voor AGZ is het (verder) toewerken naar een organisatie waar medewerkers in the lead zijn en het management faciliterend en voorwaardenscheppend is. Tegelijkertijd zal Ambitie 2025 de komende jaren ook leiden tot veranderingen in de wijze waarop Avans in het algemeen is georganiseerd.

Een belangrijk onderdeel van Ambitie 2025 is het cross-sectoraal opleiden waardoor AGZ in de volle breedte binnen en buiten Avans de samenwerking zal zoeken. Dit gelet op de ambitie om flexibel en modulair onderwijs aan te bieden waardoor studenten hun eigen route kunnen bepalen. Aanvullend is een mogelijke herpositionering en wellicht andere clustering van opleidingen aan de orde. Dit is een ontwikkeling die voor alle academies van Avans geldt en daarmee ook voor AGZ. Deze ontwikkelingen vinden plaats naast en in samenhang met de intensievere samenwerking die binnen het sociale domein van Avans de afgelopen jaren is ingezet: de samenwerking tussen AGZ, de Pabo en de Academie voor Sociale Studies.

De huidige functionaris heeft een andere functie buiten Avans Hogeschool geaccepteerd waardoor een vacature is ontstaan voor Directeur van de Academie voor Gezondheidszorg.  

De kandidaat

Gelet op de opgaven en (zelf)organisatie vraagt AGZ om een directeur die op grond van adaptief en coachend leiderschap en een transparante en verbindende stijl ruimte geeft aan de organisatie. Een meewerkend voorman die niet op autoriteit maar via overtuiging acteert zonder eindverantwoordelijkheid uit het oog te verliezen.

De Directeur AGZ wordt – mede gelet op Ambitie 2025 en de impact hiervan op de (toekomstige) organisatie-inrichting van Avans – nadrukkelijk benoemd als een Avans-directeur. Naast het leiderschap van de Academie voor Gezondheidszorg heeft de directeur een stevige inbreng in de gezamenlijkheid van Avans en is in staat om enerzijds de academie binnen Avans te vertegenwoordigen én voorbij het deelbelang van de eigen academie te kijken en op deze wijze – samen met collega-directeuren – een bijdrage te leveren aan het organisatiemodel van Avans. Een Avans-directeur moet in staat zijn om aan alle academies leiding te geven. Het inhoudelijke uitgangspunt voor de werkzaamheden wordt gevormd door Ambitie 2025 en de vertaling ervan naar het (jaarlijkse) Businessplan.

De directeur dient daarbij te voldoen aan het algemene profiel voor directeur van Avans Hogeschool (zie ook het uitgebreide functieprofiel). Aanvullend herkennen kandidaten zich in de volgende functie-eisen en persoonlijkheidskenmerken.

De functie-eisen zijn als volgt. De gezochte kandidaat:

 • Heeft minimaal een afgeronde opleiding op doctoraal- of masterniveau.
 • Deed in eerdere functies ervaring op relevant voor het aansturen van hoogopgeleide (publieke) professionals op een coachende en verbindende wijze. Ervaring met zelforganisatie is een pré.
 • Heeft kennis en ervaring met het werken in een complexe (bestuurlijke) omgeving. Affiniteit met het hoger onderwijs is vereist. Ervaring met of binnen het (hoger) onderwijs alsmede de aansluiting tussen onderwijs en onderzoek is een pré.
 • Heeft ervaring met en gevoel voor organisatieontwikkeling/zelforganisatie en is een cultuurdrager. Onderschrijft nadrukkelijk Ambitie 2025.
 • Heeft kennis van en affiniteit met (het werkveld van) de opleidingen die door AGZ worden aangeboden en is daardoor in staat tot onderwijskundig leiderschap. 
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden in woord en geschrift. Is in staat AGZ binnen en buiten Avans te vertegenwoordigen en zorg te (laten) dragen voor het opbouwen en onderhouden van een extern netwerk.
 • Is bereid zich voor een langere periode aan AGZ te verbinden om op deze wijze (duurzaam) vorm te geven aan de opgaven waar AGZ voor staat.

Qua persoonlijkheid wordt gezocht naar een verbindend en coachend leider die zich herkent in onderstaand profiel:

 • Heeft strategisch inzicht en beschikt over abstract denkvermogen. Is daarbij in staat om de vertaalslag te maken van strategisch naar tactisch en operationeel en omgekeerd. Is in staat tot een lange termijnvisie op de zorg te komen.
 • Is stevig en heeft overtuigingskracht.
 • Is een (impactvolle) netwerker en maakt verbinding met mensen (zowel intern als extern) als tweede natuur.  
 • Resultaatgericht, besluitvaardig, kan omgaan met weerstand.
 • Heeft maturiteit en expertise om een stevige gesprekspartner voor het College van Bestuur en collega-directeuren te zijn.
 • Is organisatiesensitief, ontwikkelingsgericht en een teamspeler. Is een mensgericht leider die draagvlak organiseert én behoudt. Geeft vertrouwen.
 • Kan relativeren, is stressbestendig en ‘past’ bij de informele én professionele sfeer van Avans Hogeschool.
 • Extravert, ondernemend en visionair.

Arbeidsvoorwaarden

De bezoldiging van deze positie volgt de cao voor het hoger beroepsonderwijs 2018-2020 en is ingedeeld in schaal 14. Gezien de gevraagde senioriteit en afhankelijk van ervaring en arbeidsvoorwaarden van de te benoemen kandidaat is een aanvullende toelage (ter hoogte van schaal 15) mogelijk. Nadere informatie over de arbeidsvoorwaarden is opgenomen in het uitgebreide functieprofiel.

De procedure

De procedure voor een nieuwe Directeur van de Academie voor Gezondheidszorg wordt gelijktijdig intern en extern opengesteld en begeleid door Chasse Executive Search. De gesprekken met achtereenvolgens Chasse Executive Search en de Benoemings- en Adviescommissie vinden plaats in maart 2020.  Het voornemen is dat de nieuwe directeur per 1 juni of 1 juli 2020 in dienst treedt.

Uitgebreid functieprofiel en aanmelding

Geïnteresseerde kandidaten dienen zich rechtstreeks te melden bij Chasse Executive Search. Deadline voor kandidaatstelling is vrijdag 28 februari 2020, 12.00 uur.

Een uitgebreid profiel met nadere informatie over de positie en de procedure is beschikbaar via Chasse Executive Search: (070) 345 11 14 of info@chassesearch.nl 

Meer informatie

Ferdi de Lange, partner
Chasse Executive Search
070 345 11 14