Wmo-werkplaats samen de krachten versterken

Afgerond

Wmo-werkplaatsen zijn samenwerkingsverbanden tussen hogescholen en praktijk. Ze helpen de noodzakelijke vernieuwingen in zorg en welzijn tot stand te brengen. Avans start een van de 13 regionale Wmo-werkplaatsen.

Doel

De werkplaatsen zijn in het leven geroepen door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Doel is om nieuwe werkvormen voor zorg en welzijn te ontwikkelen, implementeren en evalueren. In de Wmo-werkplaats van Avans staat het versterken van de krachten van cliënten en hun omgeving centraal.  

 

Deeltrajecten

3 lectoraten slaan de handen ineen: Active Ageing, Integrale Veiligheid en Jeugd, Gezin & Samenleving. Samen zoeken zij naar de beste werkwijzen om zoveel mogelijk resultaat te krijgen voor professionals, maar vooral voor cliënten. Dit gebeurt in 3 deeltrajecten.

Traject 1: Samen werken aan versterken van krachten in de wijk. Doel van dit implementatietraject is het ondersteunen van professionals in sociale wijkteams in ’s- Hertogenbosch, als het gaat om versterken van de eigen kracht van burgers en de krachten in de wijk. Een van de resultaten is het 'Model kantelingsgericht casuïstiek bespreken'.

Traject 2: Professioneel handelen om krachten te ontsluiten bij moeilijk bereikbare groepen. Dit deeltraject schenkt aandacht aan groepen die bekend staan als lastig bereikbaar. Nieuwe werkzame methodieken om Roma te bereiken, vertalen we naar andere groepen die zich niet gemakkelijk openstellen voor professionals en de sociale omgeving.

Traject 3: Krachten versterken met technologie. In dit implementatietraject wordt voortgeborduurd op een pas ingezette innovatie: het GET-LAB. Hier kunnen zorgprofessionals hands-on ervaring opdoen met innovatieve zorgtechnologie. De focus ligt op zorg in de thuissituatie van cliënten.

Kennis bundelen

De onderzoekers monitoren de impact van de implementatie. Deze kennis benutten ze meteen om samen met de professionals verbeterslagen te maken. Daarnaast kijkt een breed samengestelde reflectiegroep met een helikopterview naar de ervaringen en resultaten. Avans zoekt samen met de regionale partners naar structurele inbedding in de praktijk en het onderwijs.

Lees meer over dit project in het informatiebulletin (pdf).