De ontwikkeling van een instrument om de brede benadering van gezondheid bij volwassenen, al dan niet in kwetsbare situatie, te meten staat centraal.

Expertisecentrum Caring Society 3.0

Brede gezondheidsbenaderingen, zoals Positieve Gezondheid, krijgen steeds meer draagvlak. Hierbij staat het perspectief van de mens centraal en gaat men ervan uit dat gezondheid meer is dan de aan- of afwezigheid van ziektes. Uit kwalitatieve onderzoeken blijkt dat het concept van brede benadering gezondheid nog vrij onbekend is. Maar degenen die het kennen zijn enthousiast.

Meetinstrument brede benadering gezondheid

Er bestaat echter nog geen breedgedragen, valide, betrouwbaar meetinstrument dat op objectieve wijze de effecten van het werken met brede gezondheidsbenaderingen meet. Beleids-, zorg- en welzijnsprofessionals hebben wel grote behoefte aan zo'n instrument. 

In dit project ontwikkelen we een instrument voor het meten van de brede benadering van gezondheid bij volwassenen, al dan niet in een kwetsbare situatie. Denk bijvoorbeeld aan hoog-risicogroepen en mensen met een lage sociaaleconomische status. Dit gebeurt via participatie en volgens een systematische, wetenschappelijke aanpak.

Werking instrument

Het meetinstrument kan op individueel niveau, in een organisatie en in een samenwerkingsverband gebruikt worden. Het wordt experimenteel ingezet om de effecten van zorginterventies of beleidsmaatregelen rond de brede benadering van gezondheid objectief te bepalen. Zo bekijken we of het meetinstrument bruikbaar is in de praktijk. 

Leernetwerk

Daarnaast wordt een leernetwerk opgezet met voortdurende kennisverspreiding als doel. In dit netwerk participeren onderzoekers, bestuurders, beleidsmakers en professionals die werken met brede benaderingen van gezondheid en leden van het bredere consortium Positieve Gezondheid, het consortium Gezond Meten en betrokkenen vanuit het NWO-programma Kwaliteit van Leven.

Resultaten

De resultaten van het onderzoeksproject worden gepresenteerd op symposia, congressen en themabijeenkomsten en gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften, in nieuwsbrieven en met nieuwsbericht(en) op diverse websites en sociale media.