VEILIGHEID IS


TE WETEN.


Groeien begint met kennis

Het lectoraat Integrale Veiligheid richt zich op een boeiend maar weerbarstig domein: de ‘rafelranden’ van de samenleving. Hieronder verstaan we prostituees, woonwagenbewoners, dak- en thuislozen, risicojongeren en multi-problem gezinnen.

We vinden deze mensen doorgaans terug in wijken en buurten waar allerlei maatschappelijke problemen samenkomen en elkaar versterken. Door langdurige werkloosheid, slechte huisvesting, problematische onderwijsachtergrond, ongezond leefpatroon of criminaliteit. Het zijn mensen die zich in de steek gelaten voelen, maar daarmee ook vrij, uitgedaagd of genoodzaakt zien hun eigen oplossingen te zoeken.

Samenwerking

Tegen deze achtergrond proberen docent-onderzoekers van ons lectoraat te zoeken naar methodieken om deze groepen alsnog te bereiken. Dit gebeurt steeds samen met professionals die dagelijks het contact met deze groepen aangaan. Vanuit de hulpverlening, het onderwijs, de politie, gemeentelijke diensten of woningcorporaties. Bij Integrale Veiligheid draait het om de kwaliteit van de samenwerking en kennisuitwisseling tussen verschillende partijen in de veiligheidsketen. 

Onderzoekskarakter

De expertise van ons lectoraat ligt op het gebied van exemplarisch handelingsonderzoek. Deze vorm van onderzoek wordt getypeerd als een intensief, leer- en zoekproces van onderzoeker en onderzochten.  Een proces van lerend handelen, handelend leren, van kennis ontwikkelen over en tegelijk verbeteren van de sociale werkelijkheid en het vergroten van handelingscompetenties van de onderzochten.

Netwerk

We onderhouden contacten met instanties op het gebied van veiligheid en leefbaarheid binnen het sociale domein. Hieronder vallen overheden, justitie (OM), politie, veiligheidshuizen, gevangeniswezen, woningcorporaties, zorg- en welzijnsinstellingen en onderwijs- en onderzoeksinstellingen.