Nieuws

De Strategic Board Delta Region in Brussel heeft haar economische koepelvisie ‘Delta Region 2030 gepresenteerd aan vertegenwoordigers van de Europese Commissie, Europese Investering Bank (EIB) en het Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT). Dit gebeurde in aanwezigheid van de Commissarissen van de Koning van de provincies Noord-Brabant en Zeeland, de Nederlandse en Vlaamse ambassadeurs in de EU en een vertegenwoordiging van de Vlaamse regering. Avans Hogeschool is nauw betrokken bij de ontwikkeling van Delta Regio.

Onderscheidende bijdrage

De Strategic Board - netwerkorganisatie van bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden in Zuidwest-Nederland en delen van Vlaanderen - wil met de topclusters Biobased, Logistiek en Maintenance een koploperspositie bereiken in kennisontwikkeling, innovatie en businessdevelopment. Daarmee levert de Delta Regio een onderscheidende bijdrage aan de wereldwijde transitie naar een circulaire economie, in aansluiting op de Europa 2020-strategie van de Europese Commissie.
Voorzitter Daan van Doorn reikte samen met zijn Vlaamse counterpart Frans Dieryck (Industrieraad Vlaanderen) namens de Strategic Board de koepelvisie uit aan de vertegenwoordigers van de Europese Commissie (beeld in bijlage).

Bedrijfsleven voorop

Van Doorn: ‘We zetten als bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden – ofwel de triple helix – samen met onze Vlaamse partners in op een sterke, innovatieve en duurzame economie in de Delta Regio. Met het bedrijfsleven voorop nemen wij de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de Slimme Specialisatie Strategie (RIS3) in Zuidwest-Nederland, daar waar Brainport dat voor Zuidoost doet. We verbinden die strategie met de innovatieagenda van Vlaanderen. Onze focus draagt concreet bij aan de doelstellingen van de Europese Commissie, die met haar Europa 2020-strategie inzet op slimme, duurzame en inclusieve groei. Dit doen we onder meer via de European Knowledge and Innovations Centers (KICs).’  

Delta Regio

De Delta Regio vormt geografisch en economisch een strategische poort naar de rest van Europa en is goed voor een derde van de economie van Nederland en Vlaanderen samen. De 3 topclusters – Biobased, Logistiek en Maintenance – springen eruit als het gaat om onderscheidend kennisprofiel, concurrentiepositie en potentie binnen de wereldwijde transitie naar een circulaire economie.

De ambities van de Delta Regio zijn vertaald in concrete doelstellingen: jaarlijkse groei van de toegevoegde waarde met 2,5% en een jaarlijkse werkgelegenheidsgroei van 0,5%. Per topcluster zijn subdoelen benoemd, waaronder: 500 tot 3.000 extra banen in Biobased, vergroting van het marktpotentieel van 15% in de Logistiek binnen Nederland en een jaarlijkse groei van de toegevoegde waarde van 2% tot 4% in Maintenance. Daarnaast heeft de Strategic Board een aantal domeinoverstijgende activiteiten benoemd. Samen met de concrete acties van de 3 topclusters vormen deze de Strategische Agenda met een geraamde investeringsopgave - tot 2020, voor het Nederlandse deel - van ca. € 1 miljard.
  

Verbinden


‘De Delta Regio wil zich onlosmakelijk verbinden met de begrippen innovatie, ondernemerschap, kennis en circulaire economie. Een herkenbare duurzame koploperspositie bereiken we met een gedeelde en gedragen economische visie, focus en agenda en met gerichte investeringen. Daar zet de Strategic Board samen met stakeholders in Nederland en Vlaanderen, uit bedrijfsleven, kennisinstellingen en regionale overheden, actief de schouders onder,’ aldus Van Doorn.
Zie ook www.deltaregion.eu