Nieuws

Landelijk zijn er zorgen over de gevolgen van de coronamaatregelen op de studievoortgang van studenten in het hoger onderwijs. Zo is onbekend wat de invloed is van onderwijs en toetsen op afstand. En leeft de vraag of er door de lockdowns voldoende stagemogelijkheden zijn. Het College van Bestuur (CvB) deelt die zorgen. Om die reden is eind vorig jaar een Quickscan uitgevoerd om in kaart te brengen wat de situatie is bij Avans Hogeschool. Conclusie: er is sprake van lichte studievertraging.

Om te onderzoeken in hoeverre er sprake is van studievertraging en een mogelijk verschil in studieresultaten is gekeken naar het aantal behaalde studiepunten en het gemiddeld cijfer van de behaalde toetsen in de periode van 1 september tot 1 december. Deze cijfers zijn vergeleken met voorgaande jaren. De eerste indicatie van de studievoortgang stelt dat er op dit moment ’geen duidelijk negatief effect is op de studievoortgang van onze studenten’.

Minder studiepunten en betere studieprestaties

De lichte studievertraging geldt met name voor de eerstejaarsstudenten. Zij hebben de eerste 3 maanden minder studiepunten behaald in vergelijking met andere jaren. Mogelijk ligt de oorzaak bij het feit dat er dit jaar minder toetsen zijn afgenomen. De tweede-, derde-  en vierdejaarsstudenten halen gemiddeld meer studiepunten dan voorgaande jaren. Verder zien we dat er in alle leerjaren sprake is van betere studieprestaties. Het gemiddelde cijfer ligt iets hoger dan in andere jaren.

Geen grote problemen stages

Het negatieve effect van de coronacrisis op het vinden van een stage of de mogelijkheid tot het lopen van een stage valt vooralsnog ook mee. Uit de Quickscan blijkt dat veel creativiteit en wendbaarheid is getoond. In sommige gevallen zijn studenten zelfs doortastender geworden in het zoeken van een stageplek en vindingrijk in het vormgeven van hun stage. Toch uiten stagecoördinatoren zorg over de beschikbaarheid van stageplekken op de lange termijn. Bijvoorbeeld in laboratoria en bij het opdoen van buitenlandse ervaring in opleidingen met een internationale context.

De eerste resultaten van de Quickscan zijn bemoedigend. Het onderzoek vergt nog wel een verdiepingsslag, maar het lijkt dat we snel en goed geacteerd hebben op de ontstane situatie vanwege corona. Een compliment voor de organisatie. Maar het heeft wel kruim gekost en daarom is het voor iedereen heel belangrijk dat er perspectief komt op een post-corona tijd om de boog weer wat te kunnen ontspannen”, zegt Paul Rüpp, voorzitter van het CvB.

Verdiepend onderzoek

Deze bevindingen zijn een eerste indicatie van mogelijke effecten van het huidige afstandsonderwijs op studievoortgang en studiesucces in de eerste maanden van het collegejaar. Verdiepend  onderzoek en analyses zijn nodig om de resultaten uit deze QuickScan te valideren en van de inzichten te kunnen leren. In het voorjaar van 2021 zal een rapport verschijnen over de impact van corona op de studievoortgang.

Onderzoekster Jessica Nooij: “Deze resultaten zijn positief, maar er worden ook zorgen geuit over de toekomst als de situatie nog lang duurt. Daarom is het belangrijk dat we de vinger aan de pols houden, zodat we indien nodig snel kunnen reageren. In het verdiepend onderzoek zullen we ons ook richten op mogelijke oorzaken van vertraging, zodat we niet alleen op tijd weten óf we moeten handelen, maar ook op welke manier we dat het beste kunnen doen.”