Nieuws

De keizer heeft geen kleren aan! Hij loopt in zijn blootje! Net als in het sprookje 'De nieuwe kleren van de keizer' van Hans Christian Andersen, hebben te veel mensen gedaan of ze de weeffouten in ons economische systeem en onze maatschappij niet zagen, althans, zolang ze er zelf niet (te) veel last van hadden. Het dodelijke geweld van de coronapandemie heeft deze zwakke plekken blootgelegd.

(Scroll down for English)

Lector International Business Anna Sabidussi. Anna Sabidussi reageert op de oproep van Imke van Gaal en Bas Vogelsangs aan studenten om zich te laten horen over hoe de wereld met en na corona eruit moet zien. Eerder reageerden ook Eva-Lisa Janssen en Lisa Heyman

2 kanten van de medaille

De werkelijkheid is complex en heeft 2 gezichten. Neem bijvoorbeeld de globalisering: voor sommigen is dit fenomeen de bron van alle kwaad, terwijl het tegelijkertijd een belangrijke rol heeft gespeeld in armoedebestrijding in delen van de wereld die niet hebben geprofiteerd van de economische groei. De globalisering heeft bijgedragen aan de uitbreiding van het netwerk dat internationale samenwerking en onderlinge steun tussen landen mogelijk maakt. 

Toch staan de gevolgen van destructieve praktijken, de aantasting van ons natuurlijke ecosysteem en sociale ongelijkheid duidelijk op ons netvlies. En iedereen ondervindt daar de gevolgen van. 

Willen we echt terug naar de mindset die verantwoordelijk is voor de huidige situatie? Niet echt. Tenzij we nog meer crises willen als deze (of erger), want die zijn onvermijdelijk als we ons gedrag niet veranderen. Als we een andere mindset kiezen, kunnen we ons een toekomst voorstellen die niet meer gebaseerd is op de oude principes die zo verankerd waren in onze manier van denken. 
We worden uitgedaagd om tegenpolen met elkaar te verenigen: om tegenstellingen te omarmen en het oude en het nieuwe te integreren, om ons op de korte én de lange termijn te richten. 

We hebben de stem van de jongere generaties nodig

In het sprookje van Andersen is het een kind dat de waarheid spreekt en durft te roepen dat de keizer helemaal geen prachtige nieuwe kleren draagt, dat wat we voor onze ogen zien gebeuren niet klopt. We hebben dringend jonge generaties nodig. Die moeten hun stem laten horen. 

Wil de jongere generatie een podium? Neem dat podium dan en wacht niet tot iemand het je aanbiedt. Laat je leiden door de kracht van je ideeën en door je idealisme en geef een podium aan je positieve enthousiasme en passie voor een betere toekomst. Klaag niet als je wordt weggestuurd, maar zie dat als een teken dat je de juiste weg bent ingeslagen: probeer de status quo te verstoren door op een vreedzame manier te vertellen waar het op staat. Zet je in voor een nieuw tijdperk voor de mensheid, ga op zoek naar het kantelpunt. 

Avans staat achter jullie. Jullie zijn de ambassadeurs van de waarden waar onze hogeschool zich met trots sterk voor maakt, de waarden die we ook uitdragen met ons onderwijs en onze onderzoeksinitiatieven. Laten we ons dus aansluiten bij de menigte die de wereld durft te vertellen dat de keizer niets aan heeft! 

Hoe raakt corona jou als student? Heb je vragen over de wereld na corona? Stel ze en praat en denk mee over #HetNieuweGewoon op de website van Avans Green Office.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

“The king is naked! As in the “Emperor’s New Clothes” fairy tale by Andersen, too many have been pretending not to see the faults in our economic system and societies - at least as long as they were not bothered (too) directly by their effects. The COVID-19 crisis has exposed these weaknesses with the deadly brutality of a global pandemic. 

Lecturer International Business Anna Sabidussi. Anna Sabidussi responds to Imke van Gaal and Bas Vogelsangs' call to students to let themselves be heard about what the world should look like with and after corona. Eva-Lisa Janssen and Lisa Heyman also responded earlier.

Two-faced

Reality is complex and two-faced. Take Globalization for example: considered by some as the cause of all evil, it has played an essential role in alleviating poverty in parts of the world that did not benefit from economic development, it has contributed to expand the network allowing global cooperation and reciprocal support across nations.      

Nevertheless, the consequences of destructive practices and abuses of our natural ecosystem, as well as societal inequalities are in front of us. And they affect us all.  

Do we really want to go back to the same mindset that has contributed so heavily to create the current situation? Not really. Unless we want to get many more crisis like this one (or worse), which are inevitable if we do not change our course of action. Changing mindsets confronts us with imagining a future no longer based on the old principles so embedded in our way of thinking.  It challenges us to be Ambidextrous: to embrace the contradictions of integrating the old with the new, of embracing both short and long terms horizons.  

We need the voice of the young generations

In Andersen’s fairy tale, it is a young person who shouts out loud the truth and dares to say that the Emperor is not wearing magnificent new cloths, that what is in front of our eyes is not acceptable. We (desperately) need young generations and their voice to be heard.         

Do young generation want a podium? Please take it, you do not need to wait for anyone to give it to you. Take it by the strength of your ideas and your idealism, take it by the positive enthusiasm and the passion that burns in your desire of a better future. Don’t complain that you are “sent home”, take it as a sign that you are doing it right: dare to disturb with the truth that you peacefully speak. Help humanity reaching the tipping point to shift to a new era.     

Here at Avans we are there to support you; you are the ambassadors of the values that our University of Applied Sciences stands for so strongly and proudly, the value that we have shared with our education and research initiatives. 

So, how can we all join the choir telling to the world that the “King is naked”?