Nieuws

Avans-docenten Angela Verhagen-Braspennincx en Gabri Heinrichs ontvangen een prestigieuze promotiebeurs van NWO.

Jaarlijks stelt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 9 miljoen euro beschikbaar voor promotieonderzoek. De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) kent deze beurzen toe aan een selecte groep docenten, die met hun onderzoek de kwaliteit van het onderwijs verbeteren én de aansluiting tussen universiteiten en scholen versterken. Beide Avans-docenten ontvangen een beurs, ieder voor hun eigen promotieonderzoek.

Waardevol onderzoek
De beurs biedt Verhagen en Heinrichs de ruimte om de komende vijf jaar een gedeelte van hun werktijd te besteden aan promotieonderzoek. Zij combineren hun promotieonderzoek met lesgeven bij Avans Hogeschool. Hun onderzoek voeren zij uit binnen de Avans-lectoraten Transmuraal Herstelgericht Werken  en Sustainable Working and Organising. Ze promoveren via de Open Universiteit en de Rijksuniversiteit Groningen. Bij hun onderzoek betrekken zij ook bedrijven, overheidsorganisaties en het onderwijs. Zo heeft hun onderzoek direct waarde voor al deze partijen.

Relatie tussen gedetineerde vaders en kinderen
Angela Verhagen-Braspennincx is docent-onderzoeker Social Work. Zij onderzoekt welke factoren de relatie tussen een gedetineerde vader en zijn kind(eren) beïnvloeden. Vaak leven gezinnen voor de detentie al in moeilijke omstandigheden en nemen problemen zoals armoede, depressie, huiselijk geweld en samenhangend kindermishandeling toe als gevolg van de detentie. Behoud en herstel van de vader-kindrelatie gedurende en na de detentie is echter een beschermende factor voor alle betrokkenen. In samenwerking met het Expertisecentrum K I N D, Ouder, en Detentie (www.expertisecentrum.kind.nl) leidt het onderzoek tot inzichten, waardoor hulpverleners handvatten krijgen aangereikt in het herstelgericht werken op de vader-kindrelatie en hiermee de levenskwaliteit van het kind, de vader en hun sociale netwerk vergroten.

 Meerwaarde geven aan accreditatie
Gabri Heinrichs is docent Communication & Multimedia Design Den Bosch en verricht onderzoekswerk voor het lectoraat Sustainable Working and Organising. Hij voert onderzoek uit naar de werkwijze van accreditatiepanels, die de kwaliteit van opleidingen in het hoger onderwijs beoordelen. Heinrichs was vanuit diverse invalshoeken betrokken bij accreditaties en onderzoekt welke factoren zo’n accreditatietraject waardevol en betrouwbaar maken voor alle partijen. Een beter begrip hiervan is van grote waarde voor de belangrijke rol die de accreditatiepanels spelen in het borgen van de kwaliteit van onderwijs.

Genieten en aan de slag
Aan de ene kant trots, aan de andere kant besef van de grote klus die ze voor de boeg hebben: deze gemengde gevoelens hadden Verhagen en Heinrichs toe zij hoorden dat hun onderzoeksvoorstellen met een beurs gehonoreerd werden. ”Tussen het indienen van het voorstel en het bekendmaken van de toekenning zat ruim een half jaar: best lang, maar afgelopen week was het wel spannend toen het moment van bekendmaking dichterbij kwam,” aldus Gabri Heinrichs. Angela Verhagen: “Ik ben zo blij met deze toekenning: ik geniet van het moment. Leuk, al die reacties van collega’s en bekenden. Zo’n beurs geeft rust, omdat je weet dat je ruimte hebt om het onderzoek tot een goed einde te brengen. Maar er is nog wel een weg te gaan!”