Nieuws

In het primair onderwijs wordt in 2020 een tekort geraamd van ruim 4000 fte aan leraren en schoolleiders, oplopend tot ruim 10.000 fte in 2025. Deze tekorten verschillen per regio. Het verwachte lerarentekort is dan ook de aanleiding om te starten met het traject zij-instroom bij Avans.

Lerarentekort in West-Brabant

Hoewel de omvang van de tekortenproblematiek voor West-Brabant nog onder het landelijk gemiddelde ligt, krijgt ook deze regio te maken met oplopende tekorten bij ongewijzigd beleid. Deze tekorten zijn reeds aanwezig bij het invullen van vervangingen en ook reguliere vacatures kunnen momenteel al niet volledig ingevuld worden.

Mede op verzoek van onze werkveldpartners gaan we starten met een zij-instroomtraject. Vier schoolbesturen uit de regio West-Brabant, namelijk INOS Breda, KPO Roosendaal, LPS Bergen op Zoom en Borgesiusstichting Oudenbosch werken reeds meerdere jaren intensief samen. Dit doen zij in het kader van Opleiden in de School binnen het door OCW erkende samenwerkingsverband ‘Keurmerkopleidingsschool’.

Diversiteit

De tekortenproblematiek vraagt om een nieuwe focus binnen deze samenwerking, namelijk de toestroom van voldoende personeel naar het onderwijs. Hoe kunnen we door gezamenlijke inspanningen op het gebied van werving en selectie alsmede de ontwikkeling van nieuwe opleidingsroutes de instroom van personeel in het onderwijs verhogen? We richten ons daarbij op een nieuwe, brede, heterogene groep potentiële leerkrachten die tevens een bijdrage kan leveren aan het vergroten van de diversiteit van lerarenteams. Daarnaast beogen wij de kwaliteit van het zij-instomen, en daarmee ook het imago, te bevorderen door maatwerk te leveren in zowel de opleiding als de begeleiding op de werkplek.

Vanuit ander beroep

Ook benaderen steeds meer potentiële zij-instromers de opleiding met vragen naar een mogelijk zij-instroomtraject.  Het traject is bedoeld voor mensen die vanuit een ander beroep leraar willen worden of die al bevoegd zijn, maar bijvoorbeeld les willen geven in een andere sector of een ander vak. Om zij-instromer te worden in het primair onderwijs moet iemand beschikken over:

  • een afgeronde hbo- of wo-opleiding;
  • voor het onderwijs voldoende maatschappelijke ervaring en beroepservaring;
  • een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Flexibel deeltijdonderwijs

Flexibilisering is zeker ook aan orde bij dit zij-instroomtraject. Potentiële zij-instromers krijgen een geschiktheidsonderzoek (assessment) waaruit moet blijken:

  • of zij voldoende bekwaam zijn om direct voor de klas te staan;
  • daarnaast binnen 2 jaar een bevoegdheid kunnen halen;
  • welke aanvullende scholing en begeleiding nodig is. Dit is dus voor een groot deel maatwerk.

De ontwikkeling van het traject is begin 2018 gestart  en we verwachten voor eind 2018 te kunnen starten met een eerste groep zij-instromers.

Bekijk de opleidingsinformatiepagina van onze deeltijdopleiding Leraar Basisonderwijs voor meer informatie.