Nieuws

Het lectoraat Transmuraal Herstelgericht Werken van Avans Hogeschool en De Woenselse Poort (DWP), onderdeel van GGzE (Geestelijke Gezondheidszorg te Eindhoven), starten een 5-jarig onderzoeksprogramma. Avans gaat onderzoek doen naar de meerwaarde van het betrekken van de sociale omgeving bij de behandeling en het herstel van de forensische cliënt.

De samenwerking is gericht op het verbeteren van de beroepspraktijk en het vergaren van kennis en handelingskaders voor het onderwijs. Een waardevolle combinatie van twee grote, regionale instituten die beiden in nauwe relatie staan met de sectoren zorg, welzijn en veiligheid.

Wat houdt deze samenwerking in?

Twee docent-onderzoekers van Avans, Femke Gijsbers en Vikky van der Velden, gaan onder supervisie van lector Bart Claes onderzoek doen naar de (on)mogelijkheden van het betrekken van de sociale omgeving bij de behandeling en het herstel van de forensische psychiatrische cliënt.

Het betrekken van de sociale omgeving klinkt vanzelfsprekend, maar dat is in de praktijk niet altijd het geval. In dit onderzoek staat de cliënt centraal. Hoe ervaart de cliënt het betrekken van zijn sociale omgeving bij de behandeling, zijn herstel en re-integratie? Welke wensen en behoeften heeft hij, en welke waarde van het betrekken van de sociale omgeving ziet de cliënt zelf? Wat helpt professionals om herstelgericht te werken met de sociale omgeving in een gedwongen kader? Dit zijn vragen die de boventoon voeren in het 5-jarige onderzoek dat Avans Hogeschool gaat verrichten bij De Woenselse Poort.

Belang en meerwaarde

Sterktegerichte strategieën als kracht- en herstelgericht werken met de sociale omgeving bieden mensen, die grip op hun leven (tijdelijk) kwijt zijn, perspectief. Door krachtgericht te werken sturen deze mensen het herstelproces in een gewenste richting.

Het hoofddoel van behandeling in een forensische kliniek als De Woenselse Poort is het werken naar resocialisatie in een passende omgeving. De krachten en groeimogelijkheden van cliënten en wat zíj belangrijk vinden voor hun toekomst, zijn vertrekpunt in het proces naar dit doel.

“Om actief aan de slag te gaan aan de hand van zelfgekozen doelen en actieplannen, is samenwerken met de sociale omgeving van grote meerwaarde. Mensen leven ten slotte niet alleen. Ieder mens ontwikkelt zich in continue wisselwerking met en wordt beïnvloed door anderen om zich heen. ‘Hoe kan deze sociale omgeving positief bijdragen aan herstel en de toekomst van de cliënt?’ is de kernvraag van dit onderzoekstraject”, stellen de twee onderzoekers van Avans.

Binnen deze samenwerking wordt er met participatief en narratief onderzoek en ontwikkeling van trainingen gewerkt aan een verdere professionalisering van het sociaal werk. Via onder meer stages, leergemeenschappen en afstudeerprojecten gekoppeld aan dit project worden ook studenten betrokken. De kennis van dit traject zal met presentaties, artikelen en trainingsmateriaal gedeeld worden met professionals, betrokkenen en geïnteresseerden.