Nieuws

De Academie voor Gezondheidszorg van Avans Hogeschool en Thuiszorg West-Brabant vernieuwen de bestaande samenwerking om gerichter in te spelen op de vele uitdagingen in de wijkverpleging. Want ook daar is de vraag naar kwalitatief personeel groot. Door gerichte, concrete acties met elkaar af te spreken wordt actief samengewerkt aan het opleiden van deskundige, toekomstbestendige zorgprofessionals.

Op dinsdag 22 mei werd een convenant getekend om deze samenwerking te bekrachtigen.

Win-win situatie

De samenwerking geeft Thuiszorg West-Brabant de mogelijkheid gebruik te maken van de kennis en capaciteit van de Academie voor Gezondheidszorg als kenniscentrum en contacten te leggen en te onderhouden met de medewerkers en studenten daar. Voor de Academie voor Gezondheidszorg betekent dit de mogelijkheid om het curriculum van de opleidingen te kunnen blijven toetsen aan de praktijk en de mogelijkheid om aan een praktijkgerichte onderwijsvorm invulling te kunnen geven. 

Door de structurele uitwisseling van zowel kennis als ervaring beogen Thuiszorg West-Brabant en de Academie voor Gezondheidszorg de afstand tussen het hoger beroepsonderwijs en het werkveld te verkleinen.

Concrete acties

Thuiszorg West-Brabant en Avans Hogeschool werken samen in een leernetwerk wijkverpleging. Binnen dit leernetwerk wordt de expertise van Thuiszorg West-Brabant ingezet in de vorm van gastlessen, als gecommitteerden bij het afstuderen en deelname in klankbordgroepen binnen de hogeschool. De Academie voor Gezondheidszorg draagt op haar beurt bij aan kennisvergroting door vragen van Thuiszorg West-Brabant te gaan vertalen naar bijvoorbeeld afstudeeropdrachten en onderzoek binnen het expertisecentrum Caring Society. Ook kunnen Avansdocenten bij Thuiszorg West-Brabant een docentstage doen. 

Verder wordt niet alleen het aantal stageplaatsen uitgebreid; er wordt ook bijgedragen aan nieuwe stagevormen zoals de ketenstage en duale stagevormen. Op deze manier krijgen studenten een duidelijker beeld van de continuïteit van zorg in de keten, van het beroep van wijkverpleegkundige en van de ouderenzorg. 

Samenwerken aan gezondheidszorg

Christ-Jan Danen, bestuurder van Thuiszorg West-Brabant over de samenwerking: ‘Onze belangrijkste missie is de thuiszorg toegankelijk te houden voor iedereen die daar een beroep op moet doen. Dat geldt uiteraard voor iedereen binnen de gezondheidssector, maar voor de verleners van thuiszorg is die noodzaak misschien wel het grootst. De uitbreiding van de samenwerking tussen Avans en Thuiszorg West-Brabant is niet alleen een wens, maar ook een noodzaak om met elkaar te werken aan de toekomst van de gezondheidszorg. Met de kennis en expertise van Avans hebben we hier een belangrijke pijler onder gelegd.’ 

Het belang van krachtenbundeling

Hedzer Schotsman, directeur van de Academie voor Gezondheidszorg, onderstreept het belang van deze krachtenbundeling: 'De toekomst van de zorg vraagt om vakbekwame professionals die multidisciplinair samenwerken en die een leven lang willen leren. Wij hebben in Thuiszorg West-Brabant een partner gevonden die deze visie met ons deelt en dit samen met ons gaat doen.’