Nieuws

Om de Nederlandse samenleving digitaal actief én veilig te maken, moet digitale competentieontwikkeling veel meer aandacht krijgen. Zeker in het veiligheidsdomein is het vereist dat professionals ruimte krijgen en pakken om ‘verantwoord te experimenteren’ met nieuwe technologie. Daarvoor pleit Avanslector Digitalisering en Veiligheid Ben Kokkeler.

Digitale technologie en data worden niet goed benut. Professionals in het veiligheidsdomein voelen vaak geen eigenaarschap voor grootschalige datasystemen, noch voor iets ongrijpbaars als big data: ze moeten wel data toevoegen, maar halen er voor hun gevoel weinig uit. Het helpt hen niet de toch al complexe werkelijkheid beter te begrijpen. Ben: ‘Politie, brandweer, gemeente, professionals in het sociale veld, beveiligingsbedrijven, zorgprofessionals: ze werken dagelijks aan onze fysieke en sociale veiligheid. Maar samenwerken is vaak lastig door bijvoorbeeld onduidelijkheid over privacywetgeving of simpelweg niet op elkaar aansluitende ict-systemen. Dat moet veel beter. Maar daarvoor moeten we de drempels begrijpen en er samen aan werken om die drempels weg te nemen. Er is dus behoefte aan goede voorbeelden, aan goede concepten, maar vooral ook aan goede praktijken, voor wat betreft digitalisering in het veiligheidsdomein. Daar gaat Ben Kokkeler samen met werkveldpartners, docenten en studenten de komende jaren aan werken.

Voor alle beroepsgroepen relevant

Digitale veiligheid is volgens Ben Kokkeler een onderwerp dat voor alle beroepsgroepen relevant is. Ook voor professionals bij gemeenten en in de zorg. ‘Denk bijvoorbeeld aan sociale wijkteams: deze worden nog nauwelijks met data ondersteund die hun vertelt wat de risico’s zijn v.w.b. illegaliteit en ondermijning, ze maken geen gebruik van sociale media, en van gebruik van digitale portfolio’s van burgers zelf zijn we nog verwijderd’.

 ‘Of neem de zorgprofessional die in de wijk werkt. Mijn kenniskring, waarin specialisten uit de zorg deelnemen, met ervaring in jeugd- en ouderenzorg, onderzoekt hoe je als burger niet meer bij iedere nieuwe expert je hele verhaal hoeft te doen. We willen weten hoe we de ‘reis van de patiënt’ voor zowel de professional als de burger kunnen verbeteren.’ Deze aanpak waarin de autonomie met digitale middelen van de burger centraal staat, is een belangrijke innovatie in het veiligheidsdomein die professionals erg aansprekend vinden.

Technische experts en veiligheidsdomein samenbrengen

‘Een van de belangrijkste taken die ik als lector voor mezelf zie weggelegd, is het verbinden van professionals met verschillende achtergronden. Dat wil ik doen in het beroepenveld en met de docenten en studenten binnen Avans. De ICT-professional, de verpleegkundige, de veiligheidskundige, de bestuurskundige, de sociaal werker, de ICT’er en de verpleegkundige leren het meest als ze samen in de praktijk met digitale technologie mogen leren en innoveren’.

Expertisecentrum Veiligheid

Het lectoraat Digitalisering en Veiligheid is onderdeel van het Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool. De zes lectoraten waaruit het expertisecentrum bestaat, belichten veiligheidsvraagstukken elk vanuit hun eigen perspectief, sociaal-agogisch, juridisch, bestuurlijk, organisatiekundig. Zij schakelen tussen de verschillende disciplines en versterken en verbreden elkaar. Verbindende thema’s zijn ‘Werken aan weerbaarheid’ en ‘De professional centraal’. Het Expertisecentrum Veiligheid stimuleert kennisontwikkeling en draagt bij aan de inhoudelijke kwaliteit van de opleidingen van Avans Hogeschool. Docenten vergroten hun deskundigheid en professionaliteit. Studenten en starters op de arbeidsmarkt verbreden hun competenties. De uitkomsten van de onderzoeken zijn direct toepasbaar binnen de opleidingen en het bedrijfsleven.

Lectorale rede

Ben Kokkeler sprak op 13 oktober zijn lectorale rede Smart Public Safety uit bij Avans Hogeschool.