Nieuws

AgriFood Capital Werkt!, het arbeidsmarktprogramma van AgriFood Capital, komt met een actieplan om de gevolgen van digitalisering te lijf te gaan. Dat gebeurt naar aanleiding van onderzoek dat Avans Hogeschool heeft verricht naar de kansen en bedreigingen van digitalisering voor de arbeidsmarkt in de regio Noordoost-Brabant. Het rapport ‘Opleiden voor het onverwachte’ trekt een belangrijke conclusie: ‘Het ontbreekt in het bedrijfsleven, het onderwijs en bij de overheid aan een ‘sense of urgency’. En daarvan is vooral sprake binnen het mkb en het mbo-onderwijs.’

Digitalisering is een ontwikkeling die een groot effect zal hebben op de economie en arbeidsmarkt. Dat geldt zeker voor de regio Noordoost-Brabant waar onder andere de voor digitalisering gevoelige sector industrie sterker is vertegenwoordigd dan landelijk. Banen zullen verdwijnen en er komen nieuwe banen bij. Volgens de onderzoekers is het dan ook belangrijk om de bedreigingen te onderkennen, maar nog veel belangrijker om de kansen te zien en te benutten.

Nu al van grote invloed

“Digitalisering zorgt voor continue verandering en is nú al van grote invloed op werk en onderwijs. Dit zal de komende jaren alleen maar groter worden. Meegaan in deze ontwikkelingen is geen keuze, maar biedt wel heel veel kansen als tijdig wordt geschakeld. Daar moeten we op inspelen. Vandaar dat we samen met het onderwijs optrekken en een plan met aanbevelingen en actiepunten lanceren dat is gericht aan het bedrijfsleven, het onderwijs en de overheid”, aldus Jos van Asten, programmamanager bij AgriFood Capital Werkt!.

Zo staan in het rapport aanbevelingen dat zowel het bedrijfsleven als het onderwijs een meer proactieve houding moeten te nemen. En wordt gesteld dat de partijen moeten inspelen op de groeiende vraag naar IT-basisvaardigheden en hogere opleidingsniveaus. Ook staan in het onderzoek aanbevelingen om de samenwerking binnen en tussen sectoren te verbeteren, een gezamenlijke visie te creëren en daarbij ook de overheid te betrekken.

Taken verdwijnen

In het rapport is verder vastgesteld dat digitalisering door alle bij het onderzoek betrokken partijen wordt gezien als een kans. Zoals in het voorbeeld dat vooral de routinematige taken gaan verdwijnen, waarvoor andere veelal niet routinematige, taken voor terug komen.

Ineke van Kruining, docentonderzoeker van Avans Hogeschool: “Digitalisering ondersteunt medewerkers bij het uitvoeren van het werk. Dit vraagt andere competenties van medewerkers. Competenties zoals probleemoplossend  vermogen, samenwerken, leiderschap en een brede blik op werkprocessen, waarover veel van de zittende medewerkers in onvoldoende mate beschikken. De zogeheten ‘21st century skills’ worden door alle geïnterviewden onderschreven als kritische succesfactoren voor de medewerkers van morgen.”

Kansen

Het onderzoek legt de focus op de kansen die digitalisering biedt voor een regio als Noordoost‐Brabant.  Er is alle reden om in gezamenlijkheid die kansen te benutten door lopende, goede initiatieven uit te bouwen, verbeteringen in bedrijfsleven en onderwijs aan te brengen, de aansluiting onderwijs‐bedrijven  te optimaliseren en in samenwerking nieuwe initiatieven te starten, benadrukken de opstellers van het rapport.