Nieuws

In september 2017 willen Avans Hogeschool en HZ University of Applied Sciences starten met een nieuw type onderwijs waar studenten in 2 jaar hun Associate degree (Ad) kunnen halen. Zij doen dat in nauwe samenwerking met regionale ROC’s en het bedrijfsleven. De ambitie is om deze Associate degrees aan te bieden in 2 nieuw op te richten instituten, gevestigd in Den Bosch en Roosendaal. De vestiging in Roosendaal zetten Avans en HZ University of Applied Sciences gezamenlijk op. De Ad is een wettelijk erkende tweejarige opleiding en biedt met name mbo 4-studenten de kans om door te stromen naar het hoger onderwijs.

Stap na mbo makkelijker te zetten

De Ad-opleiding zit wat niveau betreft tussen mbo-4 en een hbo-bachelor in. Belangrijkste doelgroep zijn doorstromende mbo-studenten die verder willen studeren maar voor wie een vierjarige hbo-bacheloropleiding te lang is. De Ad maakt voor hen een vervolgopleiding na het mbo toegankelijker.

Een Ad-opleiding biedt afgestudeerde mbo’ers de gelegenheid hun vakmanschap in 2 jaar tijd naar een hoger niveau te tillen. Er is ook de mogelijkheid om na de Ad verder te studeren en in 2 tot 3 jaar het hbo-bachelordiploma te halen. Het is ook mogelijk om de Ad te volgen na het afronden van de havo of het vwo.

Hogescholen en ROC’s trekken samen op

De hogescholen werken bij het oprichten van de Ad-instituten in Roosendaal en ‘s-Hertogenbosch nauw samen met verschillende ROC’s. Zo zijn bij de vestiging in Roosendaal ROC West-Brabant en het Zeeuwse Scalda betrokken.

De voltijds Ad-opleidingen zijn heel praktijkgericht vormgegeven. Studenten werken veel in stages en bij bedrijven. De afgestudeerden Ad’ers zijn hoogopgeleide medewerkers met een praktische inslag. Het curriculum voor de Ad-opleidingen ontwikkelen de hogescholen samen met ROC's. Onderwijsteams zullen bestaan uit docenten van mbo en hbo.

In overleg met bedrijfsleven

Een Ad-opleiding brengt de wensen van het werkveld en studenten samen. Om als bedrijf concurrerend te blijven, is het belangrijk dat medewerkers goed (bij)blijven in hun werk en voortdurend hun talenten ontwikkelen. De onderwijsinstellingen ontwikkelen de Ad’s dan ook in nauw overleg met regionale werkgevers. In de afgelopen maanden was er daarom al veel contact met het bedrijfsleven. Voor bedrijven biedt dit een bijzondere kans om vanaf het begin onderwijs gezamenlijk vorm te geven. Tijdens een ontmoeting met het regionale werkveld op 6 juni spraken meerdere bedrijven hun intentie uit om zich daarvoor de komende periode te willen inspannen.

Rotterdam, Roosendaal en Den Bosch

Na Rotterdam zijn Roosendaal en Den Bosch de eerste steden in Nederland waar een instituut voor Ad-opleidingen wordt gevestigd. De Hogeschool Rotterdam richtte in 2011 de eerste speciale academie voor Ad-opleidingen op, de Rotterdam Academy. Avans Hogeschool biedt al enkele jaren Ad-opleidingen aan voor professionals die in deeltijd willen studeren. In de nieuwe instituten wordt het onderwijs in voltijdvorm aangeboden.

Uit landelijk en regionaal onderzoek blijkt dat de Ad-opleidingen een werkelijke aanvulling zijn op het huidige opleidingsaanbod. Haalbaarheidsonderzoek toont aan dat er vanuit de arbeidsmarkt behoefte is aan afgestudeerden met een Ad-diploma. Ook studenten geven aan belangstelling te hebben voor dit nieuwe opleidingsniveau.

Landelijke ontwikkelingen

Parallel aan de ontwikkelingen in Brabant hebben 7 bekostigde hogescholen gezamenlijk besloten naar het voorbeeld van de Rotterdam Academy in samenwerking met mbo-instellingen in te zetten op regionale Ad-colleges. Dit voornemen is op 4 december 2015 vastgelegd in een convenant dat in aanwezigheid van minister Bussemaker is ondertekend. De hogescholen werken landelijk aan het vormgeven en uitrollen van de voltijds Associate degrees en delen kennis en ervaringen. Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland ondersteunen het initiatief. Ook de ROC’s trekken gezamenlijk op. Zij doen dat op basis van het in hun Brabants Beroepsonderwijs Overleg vastgestelde beleidsconvenant KennisPact 3.0.

 

Dit is een gezamenlijk persbericht Avans Hogeschool en HZ University of Applied Sciences