Nieuws

De Werkplaatsen Sociaal Domein zijn landelijk van start gegaan. Deze opvolgers van de Wmo-werkplaatsen zijn regionale samenwerkingsverbanden gericht op het brede sociale domein in hun regio. Hierin werken onderzoeks- en onderwijsinstellingen, gemeenten, partners in zorg, welzijn, burgers en cliënten samen aan maatschappelijke vraagstukken. Het ministerie van VWS geeft voor drie jaar een basissubsidie.

Avans

Elke Werkplaats Sociaal Domein heeft tenminste één lectoraat en één grotere gemeente als trekker. Ook Avans Hogeschool neemt deel aan een Werkplaats Sociaal Domein. De samenleving richt zich meer en meer op zelfredzaamheid. In de werkplaats van Avans gaan de partners daarom samen op zoek naar goede manieren om (aankomende) professionals in die context handelingsbekwaam te maken en houden.

De lectoraten Integrale Veiligheid; Jeugd, Gezin & Samenleving; Active Ageing en Leven Lang in Beweging werken in de Werkplaats samen met onder meer de gemeenten Breda en Den Bosch en diverse werkveldpartners. Dit gebeurt in 3 programma’s: Werken aan leven in de wijk, Technologie in zorg en welzijn en Bevorderen van actieve leefstijl.

Naast deze 3 lijnen is er een aantal thema’s dat in ieder programma terugkeert: kennis vertalen naar de opleidingen voor de ‘nieuwe professionals’ in het domein van zorg en welzijn; de kennis over co-creatie inzetten in werkpraktijk opleidingen; inzetten op moeilijk bereikbare groepen.

Verbreding

De verbreding van de Wmo-werkplaats tot Werkplaats Sociaal Domein is tweeledig. De Werkplaatsen bestrijken nu het gehele sociale domein van maatschappelijke ondersteuning, jeugd en participatie. Daarnaast zoeken ze samenwerking met meer partners, waaronder bijvoorbeeld Academische Werkplaatsen, Mbo-opleidingen en cliënten- en vrijwilligersorganisaties. Dit brede netwerk van partners in de regio stelt een regionale kennisagenda vast voor de transformatie van het sociale domein. De agenda’s van de werkplaatsen zijn voor de zomer gereed.

Samen werken aan kennis en deskundigheid

Op basis van deze kennisagenda’s gaan de werkplaatsen aan de slag met de 4 O’s: onderzoek, ontwikkeling, onderwijs en ondersteuning. De nadruk ligt op learning by doing, essentieel voor de aansluiting van de kennisontwikkeling op de behoeften van de regionale praktijk. Daarnaast wisselen de werkplaatsen hun bevindingen en ervaringen uit in een landelijk overleg. Ze delen hun werk met elkaar en met alle andere belangstellenden in het sociale domein in Nederland.

Op de website www.werkplaatsensociaaldomein.nl zijn alle 14 werkplaatsen te vinden met een korte beschrijving van hun activiteiten en links naar de regionale websites. De website biedt een overzicht van het laatste nieuws en de activiteiten die voortvloeien uit de kennisagenda’s. Daarnaast zijn alle publicaties en onderwijsmodules beschikbaar die de Wmo-werkplaatsen tot nu toe al hadden gepresenteerd.