Nieuws

Na het dieptepunt in 2013 zijn in 2014 en 2015 de eerste tekenen van economisch herstel zichtbaar. Dit meldt de Economische Barometer Breda die maandagavond 2 februari is gepresenteerd bij Rabobank Breda. De barometer geeft inzicht in de huidige stand van de economie in Breda. Studenten van Avans Hogeschool hebben dit jaar de kracht van het MKB onderzocht.

De Economische Barometer Breda - een samenwerkingsverband tussen Avans Hogeschool, Rabobank Breda en Gemeente Breda – stond in 2014 op een 5,5. In 2015 wordt een kleine ‘weersverbetering’ verwacht en stijgt de barometer naar 5,7, richting voldoende. 2014 was een zwaar jaar, maar in 2014 waren ook de eerste tekenen van herstel zichtbaar: innovatie bij  MKB, meer vacatures en meer vertrouwen bij producenten en consumenten dan het jaar daarvoor.  

Meer bedrijven en minder werkgelegenheid 

Het aantal bedrijven groeide in 2014 met 3,5%, voor het overgrote deel ZZP’ers of éénmanszaken. Verreweg de grootste sector is de gezondheids- en welzijnssector. In totaal werken daar 16.000 mensen. Op de tweede en de derde plaats komen de sectoren advisering en onderzoek en detailhandel, allebei met circa 10.000 personen. In 2014 zijn bijna 2.000 banen verloren gegaan. Deze daling was het grootst in de bouwsector en de gezondheids- en welzijnszorg. Een positieve ontwikkeling deed zich voor in de sector vervoer en opslag. En de creatieve industrie en beeldcultuur zijn de snelst groeiende sectoren in Breda.  

Geleidelijke daling van de werkloosheid verwacht in 2015 

In de periode 2011-2013 lag het aantal vacatures structureel op een laag niveau en de werkloosheid was hoog. Vanaf 2013 was het aantal vacatures zelfs lager dan het aantal werkloze personen. Vanaf 2014 is een kentering op de Bredase arbeidsmarkt zichtbaar: het aantal vacatures stijgt en het aantal werklozen zal voorzichtig gaan dalen.   

Producenten- en consumentenvertrouwen neemt weer licht toe 

Bij het producenten- en consumentenvertrouwen was het dieptepunt in 2012 bereikt. Na een aantal jaren van een mindere stemming is vooral het producentenvertrouwen nu stijgende. Het herstel van zowel het producenten- als consumentenvertrouwen blijft in 2014 aarzelend, mede ingegeven door onzekere verwachtingen van de consument met betrekking tot de economie voor het komend jaar.   

Leegstand vastgoed blijft stijgen 

De vastgoedmarkt heeft het de laatste jaren zwaar, de leegstand nam sterk toe. De winkelleegstand is gestegen van 33.900 m2 in april 2013 naar 43.150 m2 eind 2014. Dat is 10% van de totale winkelvloeroppervlakte. Ook het commercieel aanbod van kantoren en bedrijfsruimten is in 2014 met bijna 5% gestegen.   

Aandeel MKB in werkgelegenheid is groot 

Studenten van Avans Hogeschool onderzoeken jaarlijks voor de Barometer 1 thema. Dit jaar is dat de kracht van het MKB. Eerstejaars studenten van de opleidingen Commerciële Economie en Small Business & Retail Management nemen daarvoor onder andere enquêtes af. Het aantal MKB-bedrijven in Breda neemt elk jaar toe. In 2014 zijn bijna 16.000 MKB-bedrijven in Breda gevestigd. Dat is meer dan 99% van alle Bredase bedrijven en samen vormen zij bijna driekwart van de werkgelegenheid in Breda. De bedrijvendynamiek in het MKB blijft groot. Dat komt deels doordat veel personen noodgedwongen ZZP-er worden om (dreigende) werkloosheid te voorkomen.  

 

In het MKB staan in 2014 ruim anderhalf keer zoveel vacatures open dan in 2013. Kleine bedrijven verwachten de komende 2 jaar vaker een toename van hun personeelsbestand dan de grote bedrijven.  2 op de 3 MKB-bedrijven hebben het afgelopen jaar geïnvesteerd in innovatie. En 2 op de 5 bedrijven doen dat samen met andere bedrijven. De bereidheid om te innoveren is dus zeker aanwezig bij het MKB. De beperkingen die ondernemers binnen het MKB ondervinden bij innovatie zijn het opleidingsniveau van de directeur en de financieringsmogelijkheden van innovatieprojecten.